PRAVILNIK O DODJELJIVANJU
NAGRADA I PRIZNANJA

Zagreb, 27. rujna 2023.Temeljem članka 26. stavka 8. Statuta Veleučilišta studija sigurnosti, Vijeće Veleučilišta studija
sigurnosti na sjednici održanoj dana 27.09.2023. donijelo je sljedeći:


PRAVILNIK O DODJELJIVANJU NAGRADA I PRIZNANJA


Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se vrste nagrada i priznanja Veleučilišta studija sigurnosti (dalje kratko:
VSS), uvjeti i način njihove dodjele, sastav Povjerenstva za dodjelu nagrada i priznanja i druga pitanja
od značaja u postupku dodjele nagrada i priznanja.

Nagrade i priznanja propisane ovim Pravilnikom dodjeljuju se sa ciljem poticanja izvrsnosti te
njegovanje etičkih i kolegijalnih odnosa na VSS-u.

Članak 2.

Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku, a koji imaju rodno značenje, bez obzira jesu li korišteni u
muškom ili ženskom rodu, odnose se na jednak način na muški i ženski rod.

Članak 3.

VSS dodjeljuje slijedeće nagrade i priznanja:

Nagrada za izvrsnost u nastavnom radu

Nagrada za životno djelo

Nagrada za izvrsnost u nenastavnom radu

Nagrade najboljim studentima

Priznanje VSS-a.

Članak 4.

Nagrada za izvrsnost u nastavnom radu dodjeljuje se za posebno uspješan rad u nastavi čime se odaje
priznanje nastavnicima i vanjskim suradnicima koji su svojim doprinosom u nastavnom radu utjecali
na podizanje kvalitete studiranja.

Godišnje se dodjeljuje najviše jedna nagrada za izvrsnost u nastavnom radu.

Nagrada za izvrsnost u nastavnom radu može se dodijeliti nastavnicima i vanjskim suradnicima koji
udovoljavaju kriterijima njegovanja etičkih i kolegijalnih odnosa na VSS.

Za dodjelu nagrade vrednuje se ostvarena ocjena u studentskim anketama o vrednovanju nastave
uzimajući u obzir broj studenata koji su sudjelovali u anketama, broj studenata upisanih na kolegij i
prosječnu izlaznost studenata na anketama, pri čemu se nagrada može dodijeliti samo nastavnicima i
suradnicima koji su na svim kolegijima na kojima drže nastavu ostvarili ocjenu 4 ili više.

Nagrada za izvrsnost u nastavnom radu sastoji se od plakete, te ako je to sukladno financijskim
mogućnostima VSS-a novčane nagrade. Iznos novčane nagrade određuje dekan posebnom odlukom za
svaku akademsku godinu.Članak 5.

Odjel za kvalitetu VSS-a će najkasnije do 15. listopada tekuće godine Povjerenstvu za dodjelu nagrade
dostaviti podatke o ostvarenim ocjenama u studentskim anketama o vrednovanju nastave za sve
nastavnike i vanjske suradnike VSS-a.

Članak 6.

Nagrada za životno djelo dodjeljuje se zaposleniku ili bivšem zaposleniku VSS-u izabranom u
znanstveno-nastavno ili nastavno zvanje koji je svojim dugogodišnjim radom i djelom dao izniman
doprinos ustrojavanju, razvoju i djelovanju VSS-a i promicanju njegova položaja i ugleda u zemlji i
inozemstvu.

Godišnje se dodjeljuje najviše jedna nagrada za životno djelo, te se može istoj osobi dodijeliti samo
jedanput.

Nagrada za životno djelo sastoji se od plakete, te prigodnog poklona sukladno financijskim
mogućnostima VSS-a o čemu odluku donosi dekan.

Članak 7.

Obrazloženi prijedlog za dodjelu nagrade za životno djelo najkasnije do 15. listopada tekuće godine
Povjerenstvu za dodjelu nagrade mogu dostaviti dekan, član Upravnog vijeća ili najmanje troje
zaposlenika VSS-a u znanstveno-nastavnom ili nastavnom zvanju.

Članak 8.

Nagrada za izvrsnost u nenastavnom radu dodjeljuje se nenastavnom osoblju i osobama zaposlenim na
VSS u znanstveno-nastavnom, nastavnom ili suradničkom zvanju koje uz nastavu obavljaju nenastavne
poslove na VSS-u za iznimno zalaganje u radu.

Godišnje se dodjeljuje najviše jedna nagrada za izvrsnost u nenastavnom radu.

Nagrada za izvrsnost u nenastavnom radu sastoji se od plakete, te ako je to sukladno financijskim
mogućnostima VSS-a novčane nagrade. Iznos novčane nagrade određuje dekan posebnom odlukom za
svaku akademsku godinu.

Prijedlog za dodjelu nagrade za izvrsnost u nenastavnom radu najkasnije do 15. listopada tekuće godine
Povjerenstvu za dodjelu nagrade mogu dostaviti dekan, član Upravnog vijeća ili najmanje troje
zaposlenika VSS-a.

Članak 9.

Nagrade najboljim studentima dodjeljuju se jednom godišnje najboljim studentima svake godine
svakoga studijskoga programa VSS-a prema prosjeku ocjena koji su ostvarili u prethodnoj godini
studiranja čime im se odaje priznanje za marljivost, odgovornost i izvrsnost s ciljem trajnog isticanja i
poticanja uspješnosti studenata VSS.

Nagradu iz stavka 1. mogu dobiti samo studenti koji su u roku izvršili sve obveze iz prethodnih godina
studija na kojima su bili upisani, te nisu ponavljali godinu tijekom studija.

Pravo na nagradu iz stavka 1. imaju studenti koji osim postignutih rezultata udovoljavaju i kriterijima
njegovanja etičkih i kolegijalnih odnosa na VSS.

Nagrada najboljim studentima sastoji se od plakete uz koju se ne dodjeljuje novčana nagrada ni prigodan
poklon.

Članak 10.

Studentska služba VSS-a će najkasnije do 15. listopada tekuće godine Povjerenstvu za dodjelu nagrade
dostaviti iz evidencije studenta podatke o studentima svake godine svakoga studijskoga programa VSS-
a koji su ostvarili najbolji prosjek ocjena u prethodnoj godini studiranja.

Povjerenstvo za dodjelu nagradu na temelju ispisa iz evidencije studenta i mjerila propisanih ovim
Pravilnikom donosi odluku o dodjeli nagrada najboljim studentima koja se objavljuje na mrežnoj
stranici VSS-a.

Članak 11.

Priznanje VSS-a dodjeljuje se umirovljenicima i vanjskim dionicima VSS-a.

Priznanje umirovljenicima dodjeljuje se zaposlenicima VSS-a koji odlaze u mirovinu ili
umirovljenicima koji su iz radnog odnosa na VSS-u otišli u mirovinu u tekućoj godini i sastoji se od
plakete te prigodnog poklona sukladno financijskim mogućnostima VSS-a o čemu odluku donosi
dekan.

Priznanje vanjskim dionicima dodjeljuje se za poseban doprinos djelatnosti VSS-a i sastoji se od plakete
uz koju se ne dodjeljuje novčana nagrada ni prigodan poklon.


Članak 12.

Ako prema mišljenju dekana postoji opravdan razlog za dodjelu priznanja studentima, zaposlenicima,
vanjskim suradnicima ili vanjskim dionicima VSS-a, čiji opis nije obuhvaćen odredbama ovog
Pravilnika, dekan o tome može donijeti posebnu odluku.

Članak 13.

Poslove u vezi s postupkom dodjele nagrada i priznanja prema ovom Pravilniku obavlja Povjerenstvo
za nagrade.

Povjerenstvo za nagrade imenuje odlukom Vijeće Veleučilišta na mandat od tri godine, a sastoji se od
pet članova od kojih je jedan od članova predstavnik studenata kojeg predlaže Zbor studenata.

Povjerenstvo za nagrade i priznanja radi na sjednicama koje se održavaju elektroničkim putem, a odluke
donosi većinom glasova ukupnog broja članova.

Odluku o dodjeli nagrada i priznanja Povjerenstvo za nagrade i priznanja donosi najkasnije do 31.
prosinca tekuće godine.

Članak 14.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja.

KLASA: 602-04/23-03/119

URBROJ: 251-376-06-23-608

Dekan


_____________________

dr. sc. Luka Leško, DBA