PRAVILNIK O STRUČNOJ PRAKSI

VELEUČILIŠTA STUDIJA SIGURNOSTITemeljem članka 26. st. 4., redak 7. Statuta Veleučilišta studija sigurnosti, Vijeće Veleučilišta
studija sigurnosti na sjednici održanoj dana 1.12.2023. donijelo je sljedeći:


PRAVILNIK O STRUČNOJ PRAKSI
VELEUČILIŠTA STUDIJA SIGURNOSTI


OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim pravilnikom uređuje se provođenje stručne prakse na Veleučilištu studije sigurnosti
(dalje: VSS).

Stručna praksa u trajanju od 150 sati je obvezatna za redovite i izvanredne studente i dio je
studijskog programa VSS-a.

Članak 2.

Studenti stručnog studija upućuju se na stručnu praksu radi upotpunjavanja teoretskog znanja
i vještina stečenih u okviru studijskog programa s praktičnim iskustvom u okviru stručne prakse
što omogućuje uspješnije ostvarivanje programa studija i uključivanje u profesionalni rad.

Članak 3.

Stručna praksa je predmet zadnjeg semestra studijskog programa.

Zadaci koji se obavljaju na stručnoj praksi moraju biti vezani uz područje studiranja.

Za uspješno provedenu i završenu praksu student stječe 5 ECTS boda.


VODITELJ STRUČNE PRAKSE

Članak 4.

Za planiranje i organizaciju stručne prakse zadužen je voditelj Centra za razvoj karijera i
stručne prakse.


PROVOĐENJE STRUČNE PRAKSE

Članak 5.

Student ima mogućnost odabrati trgovačko društvo ili ustanovu ili obrt gdje će pod nadzorom
stručnjaka sigurnosti, ovlaštenika poslodavca ili samog poslodavca obavljati stručnu praksu i
osigurati suglasnost poslodavca ili ovlaštene osobe.

Student prije početka obavljanja stručne prakse mora dostaviti popunjenu Prijavnicu za
obavljanje stručne prakse
.


U izvanrednim okolnostima, ukoliko student ima prebivalište i/ili boravište izvan Republike
Hrvatske, stručnu praksu može obaviti i u državi prebivališta i/ili boravišta, uz prethodno
odobrenje Voditelja stručne prakse.

Student može stručnu praksu obaviti u inozemstvu putem organiziranog programa razmjene
studenata koji su regulirani na razini VSS-a.

Članak 6.

Voditelj stručne prakse uvidom u djelatnost pravne osobe ili obrta u kojoj student želi obavljati
stručnu praksu utvrđuje da li djelatnost odgovara studijskom programu koji student pohađa.

Voditelj stručne prakse ovjerava Prijavnicu za obavljanje stručne prakse po utvrđenju kako
djelatnost pravne osobe ili obrta odgovara studijskom programu koji student koji nije u radnom
odnosu pohađa.

Studentu se predaje ovjerena Prijavnica za obavljanje stručne prakse, bjanko Potvrda o stručnoj
praksi
, bjanko Anketni upitnik, te bjanko Izvješće o obavljenoj stručnoj praksi.

Članak 7.

Studentima koji rade ili su radili u struci priznaje se stručna praksa na osnovu zamolbe
dostavljene Voditelju stručne prakse u prilogu koje se nalazi potvrda od tvrtke (za studente koji
su u radnom odnosu), elektronički zapis o radno pravnom statusu (ispis iz evidencije Hrvatskog
zavoda za mirovinsko osiguranje – zamjena za radnu knjižicu) i preslika ugovora o radu,
internog akta poslodavca ili drugog odgovarajućeg dokumenta kojim dokazuje da je bio u
radnom odnosu na radnim mjestima na kojima je ostvario ciljeve stručne prakse najmanje 30
dana bez prekida.

Studenti kojima se priznaje stručna praksa za rad u struci, nisu dužni izraditi Izvješće o
obavljenoj stručnoj praksi.

Na temelju dostavljene dokumentacije te nakon uvida u djelatnost tvrtke i provjere da li
djelatnost odgovara studijskom programu i smjeru koji student pohađa Voditelj stručne prakse
će studentu kojem se rad u struci priznaje kao stručna praksa u sustavu upisati „Obavljena“ i
stečene ECTS bodove odnosno pozvati studenta na dopunu dokumentacije odnosno obavijestiti
studenta o nepriznavanju rada kao stručne prakse pri čemu će ga uputiti na potrebu obavljanja
stručne prakse pri trgovačkom društvu ili ustanovi ili obrtu.

Članak 8.

Voditelj stručne prakse za studente može od studenta zatražiti doradu Potvrde o obavljenoj
stručnoj praksi, Anketnog upitnika, te Izvješća o stručnoj praksi.

Na temeljenu dostavljene dokumentacije i dopuna te dokumentacije, Voditelj stručne prakse
za studente u sustav upisuje "Obavljena" i stečene ECTS bodove koju ovjerava svojim
potpisom ili „Nije obavljena“ ako stručna praksa nije obavljena u dovoljnom broju sati ili su
za vrijeme stručne prakse obavljani poslovi i zadaci koji nisu vezani uz područje studiranja.

Student koji nije obavio stručnu praksu, ponovno obavlja stručnu praksu obavljanjem poslova
i zadataka koji su vezani uz područje studiranja odnosno obavlja dodatne sate stručne prakse.

PRAVILA PONAŠANJA STUDENATA

Članak 9.

Tijekom obavljanja stručne prakse student je dužan pridržavati se službenog radnog vremena,
radnih i sigurnosnih mjera i svih pravila i propisa koji vrijede za zaposlenike trgovačkog
društva/ustanove/obrta.

U slučaju nepoštivanja ili kršenja pravila ponašanja od strane studenta, trgovačko
društvo/ustanova/obrt udaljit će studenta, te mu uskratiti ovjeru potrebne dokumentacije iz
ovog Pravilnika i o svemu izvijestiti VSS.


ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 10.

VSS ne snosi nikakve troškove vezane za stručnu praksu, ne preuzima nikakve obveze ili
odgovornost prema trećim osobama vezane uz stručnu praksu studenta.

Student koji pri obavljanju stručne prakse počini štetu, dužan ju je nadoknaditi.

Članak 11.

Dokumentacija vezana uz obavljanje stručne prakse pohranjuje se u dosje studenta.

Članak 12.

Prijavnica za obavljanje stručne prakse iz članka 5. stavka 2. ovog Pravilnika te Potvrda o
stručnoj praksi, Izvješće o obavljenoj stručnoj praksi i Anketni upitnik iz članka 6. stavka 3.
ovog Pravilnika koji su dostupni preko poveznica u ovom Pravilniku i na mrežnim stranicama
Veleučilišta čine sastavni dio ovog Pravilnika.

Članak 13.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja. Stručna praksa započeta prije datuma stupanja
na snagu ovog Pravilnika dovršiti će se prema odredbama Pravilnika koji je bio na snazi u
vrijeme kad je stručna praksa započeta.

KLASA: 602-04/23-03/131

URBROJ: 251-376-06-23-760

Dekan

_____________________

dr. sc. Luka Leško, DBA