PRAVILNIK O STEGOVNOJ ODGOVORNOSTI
NASTAVNIKA, SURADNIKA I OSTALIH ZAPOSLENIKA

VELEUČILIŠTA STUDIJA SIGURNOSTI
Temeljem odredbe čl. 56. Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (NN br. 119/22.) i
odredbe čl. 26. st. 4. t. 7. Statuta Veleučilišta studija sigurnosti, Vijeće Veleučilišta studija sigurnosti
na sjednici održanoj dana 06.03.2023. donijelo je sljedeći:


PRAVILNIK O STEGOVNOJ ODGOVORNOSTI
NASTAVNIKA, SURADNIKA I OSTALIH ZAPOSLENIKA

VELEUČILIŠTA STUDIJA SIGURNOSTI (VSS)


I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom se uređuje stegovna odgovornost nastavnika, suradnika i ostalih zaposlenika
Veleučilišta studija sigurnosti za povrede radnih obveza, kao i zbog grubog narušavanja ugleda i
etičkih standarda VSS-a.

Stegovna odgovornost u smislu ovog Pravilnika obuhvaća nastavnike, suradnike i ostale zaposlenike
koji s VSS-om imaju zaključen ugovor o radu.

Članak 2.
Stegovna odgovornost podrazumijeva da su nastavnici, suradnici i ostali zaposlenici (dalje: zaposlenici)
nakon sklapanja ugovora o radu obvezni pridržavati se odredbi zakona, općih akata VSS-a, a osobito
Statuta, Pravilnika o studiranju i Etičkog kodeksa, kao i čuvati i promicati ugled nastavnog i
nenastavnog osoblja, te studenata VSS-a kako u službenim prostorijama ustanove, tako i izvan njih.

Ovim Pravilnikom utvrđuju se lakše i teze povrede radnih obveza, pokretanje stegovnog postupka,
stegovne mjere i njihovo izvršenje, rokovi zastare te materijalna odgovornost za naknadu štete nanesene
imovini VSS-a od strane zaposlenika počinitelja povrede radne obveze.

II. POVREDA RADNIH OBVEZA

Članak 3.
Lakše povrede radnih obveza jesu:

• neopravdan izostanak s rada, kašnjenje na nastavu ili neopravdano napuštanje nastave u tijeku
radnog vremena vise od tri puta u mjesec dana, u slučaju da nisu izazvali bitan poremećaj
nastavnog procesa,

• nepravovremeno izvješćivanje nadležnih osoba VSS-a o spriječenosti dolaska na rad ili nastavu
i nemogućnosti izvršenja pojedine radne obveze,

• nemarno ili nepravovremeno izvršavanje povjerenih poslova i radnih zadataka bez težih
posljedica,

• neopravdano odbijanje suradnje ili onemogućavanje suradnje s drugim sudionicima u
nastavnom procesu bez težih posljedica,

• neuredno održavanje sredstava za rad, materijala i dokumentacije kad to nije izazvalo teze
posljedice,

• neznatna krađa, zlouporaba sredstava ili uzrokovanje materijalne štete u manjem obimu
nenamjerno ili iz krajnje nepažnje,

• uzrokovanje štete VSS-u zbog zakonske i ugovorne zabrane natjecanja,

• nepravilan i neprimjeren odnos prema kolegama, studentima i osoblju VSS-a bez težih
posljedica,

• povrede načela Etičkog kodeksa VSS-a koje nisu utvrđene kao teže povrede,
• iznošenje netočnih informacija o radu i funkcioniranju VSS-a bez težih posljedica,
• svi drugi postupci koji negativno utječu na učinkovitost nastavnog procesa ili ugleda VSS-

a.

Članak 5.

Teže povrede radnih obveza jesu:

• nepridržavanje odredbi normativnih akata i odluka upravnih tijela VSS-a,
• neizvršavanje ili nesavjesno, nepravovremeno i nemarno izvršavanje nastavnih drugih radnih

obveza koje je izazvalo bitan poremećaj nastavnog procesa,
• kontinuirano neopravdano izostajanje s rada ili kontinuirana zlouporaba bolovanja,
• odbijanje izvršenja radnog zadatka bez opravdanog razloga,
• dolazak na rad i obavljanje radnih zadaća pod utjecajem alkohola ili opojnih sredstava ili

konzumiranje istih za vrijeme nastave,
• zlouporaba položaja ili prekoračenje ovlasti s ciljem pribavljanja materijalne koristi,
• davanje neistinitih podataka ili nedostavljanje podataka koji su od bitnog utjecaja na nastavni

proces ili donošenje odluka iz djelatnosti VSS-a,
• izazivanje ili poticanje nereda, tučnjave i sličnih incidenata,
• nepoštivanje dostojanstva kolega, studenata i osoblja VSS-a,
• izrazito nepristojno i neprimjereno ponašanje, osobito rješavanje nesporazuma tjelesnim ili

verbalnim obračunima,
• izravno ili neizravno diskriminiranje ili šikaniranje kolega, studenata ili bilo koje druge osobe

u prostorima ili na drugim mjestima u okviru VSS-a po bilo kojem osnovu,
• svaki oblik spolnog uznemiravanja bilo koje druge osobe unutar prostora VSS-a ili na drugim

mjestima u okviru VSS-a,
• krivotvorenje isprava, akata, zapisnika, odluka i drugih dokumenata u svezi s djelatnosti

VSS-a,
• sklapanje poslova iz djelatnosti VSS-a za svoj ili tuđi račun bez odobrenja Upravnog vijeća ili

Dekana,
• neovlašteno korištenje sredstava i imovine VSS-a u privatne svrhe, kao i protupravno

otuđivanje sredstava i imovine VSS-a,
• nepridržavanje ili povreda propisa o sigurnosti i zaštiti na radu te zaštiti od požara,
• javno istupanje kojim se grubo narušava ugled i temeljna načela Etičkog kodeksa VSS-a

iznošenjem neistina o djelatnosti i funkcioniranju VSS-a,
• obavljanje poslova u nastavnom procesu za drugog poslodavca bez suglasnosti VSS-a,
• uvjetovanje studentima kupovine određene literature i ostalih nastavnih pomagala kao

preduvjeta za pristup ispitu,
• neizvješćivanje VSS-a o bolesti ili drugim okolnostima koje bitno onemogućavaju obavljanje

radnih zadataka iz ugovora o radu,
• odavanje poslovne tajne određene Zakonom i općim aktima VSS-a,
• namjerno uzrokovanje veće materijalne štete ili zbog krajnje nepažnje, kao i zbog zakonske ili

ugovorne zabrane natjecanja,
• ponavljanje lakših povreda radne obveze više od dva puta u dvije godine,
• svaka druga radnja ili propust u svezi s radom koji ima obilježje kaznenog djela.

III. STEGOVNE MJERE I NJIHOVO IZVRŠENJE

Članak 6.

Za lakše povrede radnih obveza može se izreći jedna od sljedećih stegovnih mjera:

• Opomena koja se u pisanom obliku izriče i upisuje u dosje zaposlenika, nakon što je prethodno
s njim obavljeno saslušanje o okolnostima nastale povrede radne obveze,

• Javna opomena koja se ističe na oglasnoj ploči VSS-a i upisuje u dosje počinitelja povrede
radne obveze,

• Novčana kazna zbog štete nanesene VSS-u radi neizvršenja ugovorom o radu preuzetih obveza,
kao i zbog zakonske ili ugovorne zabrane natjecanja.

Mjere opomene i javne opomene su mjere kojima se zaposlenik upozorava na obveze iz radnog odnosa
koje su prekršene njegovim ponašanjem, te mu se ukazuje na mogućnost otkaza za slučaj nastavka
kršenja radnih obveza.

Novčana kazna može se primijeniti kumulativno s nekom drugom mjerom iz članka 5. i 6. ovog
Pravilnika.

Članak 6.

Za teže i osobito teške povrede radnih obveza Zaposleniku se može izreći jedna od sljedećih stegovnih
mjera:

• Otkaz ugovora o radu s ponudom izmijenjenog ugovora o radu za drugo radno mjesto za koje
je uvjet ista stručna sprema, kada se i nakon pisanog upozorenja nastavi teže kršenje radnih
obveza,

• Izvanredni otkaz ugovora o radu, zbog osobito teške povrede radne obveze.

Članak 7.

Dekan VSS-a može odmah po saznanju činjenica o teškoj povredi radne obveze, počinitelja privremeno
udaljiti s rada (suspendirati) usmenim nalogom kada hitnost situacije to zahtijeva, s time da se pisani
nalog počinitelju dostavi u roku od dva dana od izricanja usmenog naloga.

Pri izricanju mjere izvanrednog otkaza iz stavka 1. u obzir se uzimaju težina povrede i njezine
posljedice, stupanj odgovornosti zaposlenika, visina eventualne štete, okolnosti pod kojima je djelo
učinjeno, raniji rad i ponašanje zaposlenika, te druge okolnosti koje su bitno utjecale na počinjeno djelo
i radi kojih nastavak radnog odnosa nije moguć.

Članak 8.

U slučaju da je zaposlenik istovremeno proglašen odgovornim za više povreda radnih obveza, izriče
mu se jedna stegovna mjera za sva ta djela.

Stegovne mjere iz članka 5. i 6. ovog Pravilnika izvršavaju se kada odluka Stegovnog povjerenstva
postane konačna u stegovnom postupku odnosno donošenjem drugostupanjske odluke povodom
podnesene žalbe.
IV. STEGOVNI POSTUPAK

Članak 9.

Prijedlog za pokretanje stegovnog postupka protiv zaposlenika može podnijeti Dekan, svaki nastavnik,
suradnik ili zaposlenik VSS-a, kao i svaki student ili osoba koja ima opravdani pravni interes.

Stegovni postupak pokreće Dekan VSS-a po službenoj dužnosti u roku 8 dana od osobnog saznanja o
počinjenoj povredi radne obveze ili zaprimanja prijedloga za njegovo pokretanje odnosno izrečene
suspenzije. Postupak se smatra pokrenutim čim Dekan izvrši bilo koju radnju u cilju vođenja postupka.

Članak 10.

Stegovni postupak i izricanje stegovnih mjera provodi Stegovno povjerenstvo VSS-a (dalje: Stegovno
povjerenstvo) kojeg čine Predsjednik i dva člana.

Predsjednik Stegovnog povjerenstva imenuje se iz redova nastavnika VSS-a.

Stegovno povjerenstvo imenuje Vijeće Veleučilišta na prijedlog Dekana na razdoblje od dvije
akademske godine. U Stegovno povjerenstvo ne može biti biran Dekan, Prodekani i Akademski tajnik
VSS-a.

Stegovno povjerenstvo odluke donosi natpolovičnom većinom glasova svojih članova.

Članak 11.

U provođenju stegovnog postupka, Stegovno povjerenstvo postupa po pravilima upravnog postupka
sukladno Zakonu o općem upravnom postupku.

Stegovno povjerenstvo zakazuje prvu raspravu iz stegovnog postupka u roku od 15 dana od dana
kada je imenovano i upoznato sa činjenicom učinjene povrede radne obveze.

Na raspravu se pisanim putem obvezno poziva zaposlenik počinitelj povrede radne obveze, podnositelj
zahtjeva za pokretanje stegovnog postupka, Dekan VSS-a i po potrebi svjedoci i ostale osobe za čije
iskaze Stegovno povjerenstvo smatra da mogu biti od značaja za donošenje odluke o izricanju stegovne
mjere.

Članak 12.

Tijekom ispitnog postupka zaposlenici VSS-a imaju pravo izjašnjavati se o činjenicama i okolnostima
učinjene povrede radne obveze, predlagati dokaze i postavljati pitanja o svemu sto je od važnosti za
donošenje odluke o izricanju stegovne mjere.

Ako zaposlenik počinitelj povrede radne obveze bez opravdanog razloga ne pristupi zakazanoj raspravi,
Stegovno povjerenstvo može odgoditi početak stegovnog postupka na najviše 8 dana ili započeti
raspravu bez nazočnosti počinitelja.

Ako se zaposlenik počinitelj povrede radne obveze bez opravdanog razloga ne odazove niti drugom
pozivu koji mu je uredno upućen, Stegovno povjerenstvo će otpočeti stegovni postupak bez nazočnosti
nastavnika ili asistenta, te mu dostaviti pisani zapisnik o svakoj provedenoj raspravi.

Članak 13.

O tijeku cijelog stegovnog postupka vodi se zapisnik u kojeg se unose svi podaci o tijeku dokaznog
postupka značajni za donošenje odluke o izricanju stegovne mjere.

Zapisnik nakon uvida potpisuju članovi Stegovnog povjerenstva i zaposlenik počinitelj povrede radne
obveze. U zapisnik se unose i eventualni prigovori zaposlenika na sadržaj zapisnika.

Članak 14.

Pri donošenju odluke o izricanju bilo koje stegovne mjere uzimaju se u obzir osobito: težina povrede
radne obveze, stupanj odgovornosti počinitelja, okolnosti pod kojima je povreda učinjena, raniji rad i
ponašanje počinitelja i sve druge okolnosti važne za određivanje stegovne mjere.

Odluka Stegovnog povjerenstva kojom se zaposlenik oslobađa ili okrivljuje za povredu radne obveze
te se izriče jedna od stegovnih mjera, donosi se u pisanom obliku sa uvodom, dispozitivom i
obrazloženjem na osnovu čaga je donijeta.

Odluka se donosi najkasnije u roku od 8 dana od dana održane zadnje rasprave u stegovnom postupku
te se obvezno dostavlja počinitelju protiv kojeg je postupak pokrenut, podnositelju zahtjeva za
pokretanje postupka, Vijeću veleučilišta, te Dekanu VSS-a.

Ako zaposlenik protiv kojeg je postupak pokrenut odbije primiti odluku Stegovnog povjerenstva,
odluka se oglašava na oglasnoj ploči VSS-a i protekom osam (8) dana smatra se da je dostava izvršena.

Članak 15.

Protiv odluke Stegovnog povjerenstva zaposlenik protiv kojeg je pokrenut stegovni postupak može
podnijeti žalbu u roku od 8 dana od dana zaprimanja pisane odluke.

Žalba se podnosi Vijeću veleučilišta VSS-a. Zaposlenik protiv kojeg je pokrenut stegovni postupak ima
pravo biti nazočan sjednici Vijeća veleučilišta VSS-a i izjasniti se o činjenicama od značaja za
donošenje odluke o žalbi.

Vijeće veleučilišta VSS-a može za donošenje odluke o žalbi zatražiti mišljenje Dekana VSS-a.

Članak 16.

Izrečena stegovna mjera iz odluke o stegovnom postupku može se izvršiti istekom roka za
podnošenje žalbe na odluku Stegovnog povjerenstva, odnosno ako je žalba podnesena, donošenjem
drugostupanjske odluke Vijeća veleučilišta VSS-a kojom se prva odluka potvrđuje ili preinačuje.


V. ZASTARA

Članak 17.

Pokretanje stegovnog postupka zastarijeva u roku od 6 mjeseci od dana saznanja za povredu radne
obveze, odnosno u roku od godine dana od dana kad je povreda učinjena.

Kad povreda radnih obveza ima obilježje kaznenog djela, pokretanje stegovnog postupka zastarijeva
sukladno Kaznenom zakonu.

Potraživanja za naknadu štete zastarijevaju za tri (3) godine.


VI. EVIDENCIJA IZREČENIH STEGOVNIH MJERA

Članak 18.

Evidencija izrečenih stegovnih mjera pohranjuje se u dosjeu zaposlenika počinitelja povrede radne
obveze.

Stegovna mjera izrečena zbog lakše povrede radne obveze briše se iz evidencije ako zaposlenik u roku
od jedne godine od donošenja odluke ne učini novu povredu radne obveze.

Stegovna mjera izrečena zbog teze povrede radne obveze, osim izvanrednog otkaza ugovora o radu,
briše se iz evidencije ako zaposlenik u roku od dvije godine od donošenja odluke ne učini novu povredu
radne obveze.


VII. MATERIJALNA ODGOVORNOST

Članak 19.

Zaposlenik materijalno odgovara za svaku štetu koju namjerno ili krajnjom nepažnjom nanese imovini
VSS-a, uspostavljanjem prijašnjeg stanja o njegovom trosku u primjerenom roku ili naknadom u novcu.

Visinu novčane naknade utvrđuje Stegovno povjerenstvo konačnom odlukom nakon provedenog
stegovnog postupka, sukladno odredbama ovog Pravilnika.

Ako zaposlenik iz bilo kojih razloga ne nadoknadi štetu VSS-u, sukladno odredbama ovog Pravilnika,
Dekan može protiv zaposlenika pokrenuti postupak za naknadu štete pred nadležnim sudom.


VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 20.

Za sve sto nije obuhvaćeno ovim Pravilnikom primjenjuju se odredbe Zakona o općem upravnom
postupku i Kaznenog zakona.

Izmjene i dopune ovog Pravilnika donose se na način po postupku njegova donošenja.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu u roku od osam (8) dana od dana objave na oglasnoj ploči VSS-a.
Dekan


____________________

dr. sc. Luka Leško, DBA