Veleučilište studija sigurnostPRIRUČNIK O OSIGURAVANJU I UNAPREĐIVANJU KVALITETE

VELEUČILIŠTE STUDIJA SIGURNOSTI
II. izdanje


2/80Temeljem odredbe čl. 26. Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (NN br.
119/22. i odredbe čl. 5. st. 2. Zakona o osiguranju kvalitete u visokom obrazovanju i znanosti
(NN br. 151/22.), Upravno vijeće Veleučilišta studija sigurnosti u Zagrebu je na sjednici održanoj
06. ožujka 2023. godine usvojilo Priručnik o osiguravanju i unapređivanju kvalitete Veleučilišta
studija sigurnosti u Zagrebu.
Pripremili:

Članovi Odbora za kvalitetu Veleučilišta studija sigurnosti:
Dr.sc. Ivica Katavić, prof. v. š. u trajnom zvanju, predsjednik Odbora
Marijana Leontić, mag. ing. chem. ing., predavač, član Odbora
Marga Hajdin, mag. soc., voditeljica Odjela za kvalitetu, član Odbora
Maja Karlović, predstavnik administrativnog osoblja, član Odbora
Matija Tišljar, predsjednik Studentskog zbora, član Odbora


3/80

Pojmovi korišteni u ovom Priručniku koji imaju rodno značenje, bez obzira jesu li korišteni u
ženskom ili muškom rodu, odnose se na jednak način na ženski i muški rod.

SADRŽAJ
POLITIKA KVALITETE VELEUČILIŠTA STUDIJA SIGURNOSTI ..................................................... 4
1. UVOD ................................................................................................................................................. 5
2. CILJEVI PRIRUČNIKA ..................................................................................................................... 5
3. REFERENCE ...................................................................................................................................... 6
4. ORGANIZACIJSKA STRUKTURA VELEUČILIŠTA STUDIJA SIGURNOSTI ............................ 8
5. SUSTAV OSIGURANJA KVALITETE VSS ................................................................................... 13

5.1 Sustav osiguranja kvalitete VSS .................................................................................................... 13
5.2 Dokumentacija ............................................................................................................................... 20
5.3 Mehanizmi praćenja i vrednovanja ................................................................................................ 20
5.4 Unutarnja i vanjska periodična prosudba ....................................................................................... 20

6. RAZRADA STANDARDA OSIGURANJA KVALITETE VSS ....................................... 22
7. TABLICE AKTIVNOSTI SUSTAVA OSIGURAVANJA KVALITETE VSS ................................ 45
8. RAZRADA POSTUPKA ............................................................................................................ 54

8.1 Upravljanje dokumentima odbora za kvalitetu .............................................................................. 54
8.2 Postupak unutarnje periodične prosudbe sustava ........................................................................... 55
osiguravanja kvalitete od strane povjerenstva za unutarnju prosudbu sustava osiguravanja kvalitete VSS
55
8.3 Postupak periodične revizije i kontinuiranog unaprjeđenja studijskih programa ........................... 57
8.4 Postupak odobravanja novih studijskih programa .......................................................................... 59
8.5 Postupak manjih izmjena studijskih programa ............................................................................... 60
8.6 Postupak većih izmjena studijskih programa ................................................................................. 62
8.7 Postupak odobravanja i vrednovanja programa cjeloživotnog ....................................................... 63

8.7.1 Postupak vrednovanja programa cjeloživotnog učenja od ................................... 66

strane polaznika i vanjskih dionika ............................................................................................ 66
8.8 Postupak studentskog vrednovanja nastavnog rada ....................................................................... 68
8.9 Postupak studentskog vrednovanja rada stručnih i ......................................................................... 70
administrativnih službi te drugih vidova studentskog života ................................................................... 70
8.10 Postupak studentskog vrednovanja cjelokupne razine studija ........................................................ 73
8.11 Postupak anketiranja nastavnika i suradnika o njihovim ................................................................ 75
pogledima na nastavu, opterećenja, stručni i znanstveni rad, kao ............................................................ 75
i o uvjetima napredovanja........................................................................................................................ 75
8.12 Postupak analize uspješnosti studiranja na VSS ............................................................................ 76
8.13 Postupak prikupljanja podataka o aktivnostima katedri ................................................................. 77
8.14 Postupak prikupljanja podataka i analiza razloga odustajanja od ................................................... 78


4/80

studija (dropout) ...................................................................................................................................... 78
8.15 Postupak provedbe razgovora i dodatnih mjera s loše ................................................................... 79
ocijenjenim nastavnicima ........................................................................................................................ 79


POLITIKA KVALITETE VELEUČILIŠTA STUDIJA SIGURNOSTI

Temeljem deklarirane vizije i misije Veleučilišta studija sigurnosti (VSS), Zakona o visokom
obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (NN 119/22), Zakona o osiguravanju kvalitete u visokom
obrazovanju i znanosti (NN 151/2022), Standarda za vrednovanje kvalitete veleučilišta i visokih
škola u postupku reakreditacije visokih učilišta, Europskim i nacionalnim standardima u prostoru
visokog obrazovanja i Standardima i smjernicama za osiguravanje kvalitete u europskom
prostoru visokog obrazovanja – ESG (2015), a u skladu s Priručnikom o osiguranju i unapređenju
kvalitete i strateškim dokumentima, VSS promovira razvoj kulture kvalitete. Razvoj kulture
kvalitete realizira se kroz sustav upravljanja kvalitetom i zadovoljavanjem svih tržišnih zahtjeva
(od klijenata, zakonske regulative, strukovnih udruženja, ISO 9001 normi, ..).
Ključne aktivnosti uključuju:

• kontinuirano unapređenje akademske, istraživačke i operativne izvrsnosti i stručnosti u
obrazovanju integralne i korporativne sigurnosti,

• kontinuirano poboljšavanje učinkovitosti sustava upravljanja kvalitetom,

• komunikaciju o politici kvalitete s internim i eksternim dionicima,

• redovno analiziranje poslovnog okruženja i revidiranje ciljeva kvalitete,

• godišnju prosudbu sustava o osiguranju kvalitete,

• aktivno uključivanje studenata u procese odlučivanja,

• trajno poboljšanje znanja, vještina i kompetencija nastavnog i nenastavnog osoblja,

• jačanju participativne organizacijske kulture i međukulturalnog uvažavanja,

• osiguranje optimalnih radnih uvjeta,

• vođenje transparentnog i razvojnog financijskog poslovanja.

Uprava VSS-a preuzima obvezu kontinuiranog osiguranja i razvoja resursnih sposobnosti
ustanove za uspješno provođenje politike kvalitete. Izjava o politici kvalitete objavljuje se javno,
a u svrhu informiranja dionika i javnosti.
5/80
1. UVOD

U procesu preobrazbe hrvatskog društva u društvo znanja vażan je visok stupanj suradnje
svih dionika odgojno obrazovnog sustava u Hrvatskoj i svijetu. Pritom se misli na suradnju
po vertikali (od predškolskih institucija, preko osnovnog i srednjoškolskog obrazovanja), i s
druge strane na suradnju svih čimbenika visokog obrazovanja (Veleučilišta s Agencijom za
znanost i visoko obrazovanje (AZVO), Ministarstvom znanosti i obrazovanja, drugim
veleučilištima i fakultetima u zemlji i inozemstvu, poslodavcima, trżištem rada i ostalim
dionicima u visokom obrazovanju).


Preko AZVO su sve procedure vanjskog i unutarnjeg osiguranja kvalitete napisane i provode
se prema Standardima i smjernicama za osiguravanje kvalitete u Europskom prostoru
visokog obrazovanja (ESG).


Priručnik kvalitete
središnji je dokumentirani nositelj procesa upravljanja kvalitetom s bitnom
dijalektičkom osobinom da se stalno mijenja i prilagođava svim promjenama relevantnih
faktora odgojno obrazovnog procesa visokog obrazovanja. On treba podići razinu efikasnosti
upravljanja kvalitetom u svim segmentima veleučilišta: upravljanje, stručna djelatnost,
studijski programi, studenti, nastavnici, mobilnost, međunarodna suradnja i resursi, stručne
službe, prostor i oprema.


2. CILJEVI PRIRUČNIKA

Priručnik je vodič odgovornima za osiguravanje, praćenje i unaprjeđenje kvalitete na VSS na
način da opisuje postavljene standarde, ciljeve, aktivnosti, vrijeme provedbe, nadležnost za
prijedlog i usvajanje, referentne pokazatelje te postupke osiguravanja kvalitete. Dionici
sustava za osiguravanje kvalitete, studenti, nastavnici, administrativne i stručne službe,
uprava VSS te svi drugi suradnici uključujući djelatnike nastavnih baza i poslodavce, u
Priručniku mogu pronaći informacije o cjelokupnom sustavu osiguravanja kvalitete VSS.
Priručnik kvalitete nije statičkog obilježja. Priručnik kvalitete se preispituje ako je došlo do
promjena u organizaciji i procesima rada VSS; promjena ili proširenje područja primjene
sustava kvalitete; promjena politike kvalitete u nacionalnom ili europskom okviru, itd.
Aktualna odgovornost za odobrenje sadržaja je na Vijeću veleučilišta prije čega se prijedlog
Priručnika dostavlja na uvid, komentare, dopune i izmjene glavnim dionicima: studentima,
nastavnicima, i zaposlenicima VSS.
Odredbe Priručnika relevantne su za osoblje i studente VSS, kao i za sve ostale zainteresirane
strane sustava za osiguravanje kvalitete u visokom obrazovanju.


Cilj je Priručnika
:
• promocija kulture kvalitete VSS-a
• izgradnja sustava za unutarnje osiguravanje kvalitete
• provođenje postupaka osiguravanja kvalitete
• povećanje učinkovitosti sustava za osiguravanje kvalitete


6/80

• praćenje indikatora uspješnosti pojedinih aktivnosti
• povećavanje kvalitete i učinkovitosti obrazovne, znanstvene i stručne djelatnosti
• ostvarivanje visoke razine kvalitete i stvaranju preduvjeta za dobivanje certifikata

kvalitete


3. REFERENCE

Dokumenti na razini Europske unije:

1. ENQA (2015.): Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European
Higher Education Area (u daljnjem tekstu ESG)

• verzija na hrvatskom jeziku nalazi se ovdje.
2. INQAAHE (2018.): Guidelines of good practice in quality assurance
3. European Commission - NUFFIC (2020.): The European Recognition Manual for

Higher Education Institutions, 3rd.ed
4. Rome Ministerial Communique (2020.)
5. Principles and Guidelines to Strengthen the Social Dimension of Higher Education in

the EHEA (2020.)
6. European Commission (2015.): ECTS User´s Guide
7. International standard ISO 11620:2014 – Library performance indicators, 3rd. ed.,

2014.

Dokumenti na nacionalnoj razini:

1. Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti, Narodne novine, br. 119/22
2. Zakon o osiguravanju kvalitete u visokom obrazovanju i znanosti, Narodne novine br.

151/22
3. Zakon o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru, Narodne novine br. 22/13, 41/16, 64/18,

47/20, 20/21
4. Pravilnik o registru Hrvatskog kvalifikacijskog okvira, Narodne novine br. 96/21
5. Standardi za vrednovanje kvalitete veleučilišta i visokih škola u postupku

reakreditacije visokih učilišta AZVO (2018.)
6. Pravilnik o vanjskoj neovisnoj periodičnoj prosudbi unutarnjeg sustava osiguravanja

kvalitete visokih učilišta u Republici Hrvatskoj AZVO (2017.)
7. Priručnik za audit AZVO (2019.)
8. Kriteriji za audit
9. Pravilnik o sadržaju dopusnice te uvjetima za izdavanje dopusnice za obavljanje

djelatnosti visokog obrazovanja, izvođenje studijskog programa i reakreditaciju
visokih učilišta, Narodne novine br. 24/10

10. Strategija obrazovanja, znanosti i tehnologije, Narodne novine 124/14
11. Postupak reakreditacije visokih učilišta AZVO (2015.)


Dokumenti na razini Veleučilišta studija sigurnosti:


1. Statut Veleučilišta studija sigurnosti,
2. Statut studentskog zbora,


7/80

3. Priručnik o osiguravanju i unapređivanju kvalitete Veleučilišta studija sigurnosti,
4. Pravilnik o sustavu osiguranja i unapređenja kvalitete,
5. Pravilnik o ishodima učenja i njihovom definiranju,
6. Pravilnik o postupku uvođenja novih nastavnika,
7. Pravilnik o postupku vrednovanja kvalitete nastave i nastavnika temeljem

anketiranja, studenata Veleučilišta studija sigurnosti,
8. Pravilnik o prijavljivanju i pristupanju ispitima,
9. Pravilnik o cjeloživotnom učenju,
10. Pravilnik o radu gospodarskog savjeta,
11. Pravilnik o sprječavanju plagiranja radova,
12. Pravilnik o stegovnoj odgovornosti studenata,
13. Pravilnik o studiranju,
14. Pravilnik o sustavu unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanju povjerljive

osobe,
15. Pravilnik o postupku unapređivanja studijskih programa,
16. Pravilnik o izboru u nastavno zvanje,
17. Pravilnik o završnom i diplomskom radu,
18. Pravilnik o stručnoj praksi na stručnom diplomskom studiju sigurnosti,
19. Pravilnik o postupku oduzimanja stručnog ili akademskog naziva ili stupnja,
20. Pravilnik o zaštiti na radu,
21. Pravilnik o radu Centra za razvoj karijera,
22. Pravilnik o trajnom usavršavanju zaposlenika i vanjskih suradnika,
23. Pravilnik o znanstveno-istraživačkoj, stručnoj i projektnoj djelatnosti,
24. Pravilnik o dodjeljivanju nagrada i priznanja,
25. Pravilnik o stegovnoj odgovornosti nastavnika, suradnika i ostalih zaposlenika,
26. Pravilnik o radu alumni kluba,
27. Poslovnik o radu Vijeća Veleučilišta studija sigurnosti,
28. Poslovnik o radu Upravnog vijeća Veleučilišta studija sigurnosti,
29. Opći akt iz područja zaštite od požara,
30. Etički kodeks Veleučilišta studija sigurnosti,
31. Strategija sprječavanja osipanja studenata,
32. Politika uključivanja studenata u projekte,
33. Protokol procesa žalbe studenata/nastavnika,
34. Izjava o politici kvalitete,
35. Hodogram procesa priznavanja ispita,
36. Zamolba za priznavanje kolegija položenih na drugoj instituciji,
37. Akademski strateški plan 2027.,
38. Operativni plan provedbe strateškog plana


8/804. ORGANIZACIJSKA STRUKTURA VELEUČILIŠTA STUDIJA SIGURNOSTI


Slika 1. Organizacijska struktura Veleučilišta studija sigurnosti je prikazana kako slijedi:
Gospodarski savjet

savjet Ured za upravljanje kvalitetom

Odbor za kvalitetu

Povjerenstva

Dekan

savjet

Vijeće veleučilišta

savjet

Upravno vijeće

savjet

1. Stegovno
2. Etičko
3. Za prijelaze (stečene kvalifikacije)
4. Za razredbene postupke
5. Za žalbe
6. Za strategiju VSS
7. Za znanstveno-stručnu djelatnost
8. Za cjeloživotno učenje
9. Za unapređenje studijskih programa


Akademski tajnik

Voditelj administrativ.
pravne službe

Voditelji
centra

Direktor poslovnog
sektora

Prodekanica za nastavu Predstojnici
katedri

Administrativno-pravna
služba

Centri Poslovni sektor Studiji Katedre

Studijski
programi

Nastavni proces i
podrška studentima

Nastavnički i
institucijski kapaciteti

Zaštita na
radu

Zaštita od
požara

Zaštita
okoliša

Zaštita osoba
i imovine

Zaštita za opću
sigurnost

Tajništvo

Studentska služba

Ljuski resursi

Knjižnica

Centar za
međunarodnu sur.

Centar za znanstv.
stručnu djelatnost

Centar za
karijere i struč. praksu

Centar za cjeloživotno
učenje

Inovacijsko razvojni
projektni centar

Računovodstvo i
financije

Marketing/prodaja/
odnosi s javnošću

IT infrastruktura i
informatička podrška

Održavanje i
sigurnost

Opći
predmeti

Akademski
podsustav

Poslovni
podsustav

Povjerenstvo za unutarnju prosudbu
sustava osiguranja kvalitete

Radne skupine za:
1. izradu studijskih programa
2. reviziju studjiskih programa


1.

i periodičnu reviziju studijskih
programa


9/80

Upravu Veleučilište čine: Upravno vijeće, Dekan, Vijeće veleučilišta i Gospodarski savjet kao
savjetodavno tijelo.
Veleučilištem upravlja Upravno vijeće.
Čelnik Veleučilišta je Dekan.
Stručno-akademsko tijelo Veleučilišta je Vijeće veleučilišta.
Predstojnici katedri koordiniraju radom svake pojedine katedre.

Upravno vijeće
brine se o zakonitosti rada Veleučilišta, racionalnoj uporabi materijalnih i
kadrovskih resursa te;

• donosi statut i druge opće akte iz svoje djelatnosti,

• donosi misiju i strategiju razvoja Veleučilišta,

• usvaja prijedlog programskog ugovora,

• donosi financijski plan Veleučilišta,

• provodi postupak izbora dekana i imenovanja prodekana te postupak razrješenja
dekana i prodekana,

• usvaja godišnje izvješće dekana,

• nadzire provedbu odluka vijeća Veleučilišta i dekana,

• nadzire izvršenje financijskog plana te upravljanje financijskim sredstvima u skladu
sa zakonom i statutom Veleučilišta

• odlučuje o osnivanju pravne osobe čijom se osnovnom djelatnošću ostvaruje misija,
Veleučilišta te se zadovoljavaju potrebe studenata i Veleučilišta

• potvrđuje odluke dekana i vijeća Veleučilišta određene statutom Veleučilišta

• obavlja druge poslove u skladu sa statutom i drugim općim aktima Veleučilišta.

Upravno vijeće ima pet (5) članova, od kojih predsjednika i dva (2) člana imenuje Osnivač,
jednog (1) imenuje Vijeće Veleučilišta, a jedan (1) se bira ili imenuje iz reda zaposlenika
Veleučilišta.

Mandat članova Upravnog vijeća traje četiri godine, uz mogućnost ponovnih imenovanja i
reizbora. Ako članu upravnog vijeća prestane dužnost prije isteka mandata, novi član imenuje se
do isteka mandata, u postupku propisanom Zakonom.
Upravnim vijećem rukovodi predsjednik, a pomaže mu zamjenik predsjednika Upravnog
vijeća. Predsjednika i zamjenika predsjednika Upravnog vijeća biraju članovi između sebe uz
suglasnost Osnivača.

Dekan Veleučilišta sudjeluje u radu Upravnog vijeća bez prava glasovanja.
U slučaju njegove spriječenosti u radu Upravnog vijeća sudjeluje prodekan odnosno
punomoćnik kojega Dekan odredi.
Dekan osigurava stručne i tehničke uvjete za rad Upravnog vijeća.
Dekan je čelnik Veleučilišta i ima sve ovlasti ravnatelja Ustanove


10/80

Dekan ima sljedeće ovlasti:
• organizira rad i poslovanje Veleučilišta,

• predstavlja i zastupa Veleučilište,

• poduzima sve pravne radnje u ime i za račun Veleučilišta,

• zastupa Veleučilište u svim postupcima pred sudovima, upravnim i drugim
državnim tijelima te pravnim osobama s javnim ovlastima,

• predlaže Vijeću veleučilišta i Upravnom vijeću mjere za unapređenje rada
Veleučilišta,

• daje pisanu punomoć drugoj osobi, u granicama svojih ovlasti, da zastupa
Veleučilište u pravnim poslovima,

• odlučuje o zasnivanju i prestanku radnog odnosa zaposlenika Veleučilišta, kao i
angažiranju vanjskih suradnika, sve uz prethodnu suglasnost Osnivača,

• potpisuje vjerodostojne dokumente stručnih naslova, imenuje ispitna povjerenstva
na temelju prijedloga Vijeća veleučilišta,

• donosi odluke o priznavanju ispita položenih na drugim visokim učilištima,
odnosno, u potrebnim slučajevima imenuje stručno povjerenstvo za njihovo
priznavanje,

• donosi odluke o imenovanju povjerenstava za obrane završnih radova,

• odlučuje o pozivima gostujućim predavačima,

• saziva i predsjeda sjednicama Vijeća veleučilišta

• donosi opće akte za čije donošenje nije nadležno Vijeće veleučilišta

• odlučuje o žalbama u postupcima oduzimanja stručnog ili akademskog naziva ili
stupnja

• predlaže Upravnom vijeću donošenje općih akata te donosi opće akte za čije
donošenje nije u nadležno Upravno vijeće,

• provodi odluke Vijeća veleučilišta i Upravnog vijeća,

• predlaže financijski plan Veleučilišta

• upravlja izvršenjem financijskog plana Veleučilišta u skladu sa Zakonom, Statutom,
te drugim relevantnim propisima i aktima.

• upravlja imovinom Veleučilišta uz suglasnost Upravnog vijeća

• član je i sudjeluje u radu Zbora veleučilišta RH,

• odlučuje o žalbama u postupcima oduzimanja stručnog ili akademskog naziva ili
stupnja,

• obavlja druge poslove utvrđene zakonom, statutom i drugim općim aktima
Veleučilišta.


Dekana Veleučilišta bira upravno vijeće iz reda predavača, viših predavača, profesora stručnog


11/80

studija, profesora stručnog studija u trajnom izboru ili nastavnika izabranih na znanstveno-
nastavno radno mjesto.

Postupak i uvjeti za izbor Dekana Veleučilišta uređen je statutom VSS. Ako u postupku izbora
dekan ne bude izabran, izbori će se ponoviti. Dekan Veleučilišta zasniva radni odnos u punom
radnom vremenu. Mandat dekana na Veleučilišta traje četiri (4) godine.
Ista osoba može ponovno biti birana za dekana.
Odluku o pokretanju postupka izbora novog Dekana donosi Upravno vijeće najkasnije šest
mjeseci prije isteka mandata izabranom Dekanu.

Vijeće veleučilišta čine dekan, predstavnici nastavnika, suradnika i drugih zaposlenika i
studentski predstavnici. Studentski predstavnici čine 10 % članova vijeća, koje biraju studenti u
skladu sa Zakonom kojim se uređuju studentske organizacije i statutom VSS.
Vijeće veleučilišta odluke donosi na sjednicama. Sjednicu saziva i njome predsjeda dekan, a u
slučaju njegove spriječenosti prodekan kojeg on ovlasti. Način rada i odlučivanja Vijeća
veleučilišta uređuje se Poslovnikom o radu Vijeća Veleučilišta studija sigurnosti.

Vijeće veleučilišta:

• donosi odluke o nastavnim, znanstvenim, odnosno stručnim pitanjima,

• donosi dodatne kriterije za izbor na nastavna, suradnička i stručna radna mjesta,

• provodi reizbore i izbore na nastavna, suradnička i stručna radna mjesta,

• provodi reizbore i izbore naslovnih nastavnika,

• odlučuje o uvjetima upisa studenata na pojedine studije, i broj upisnih mjesta na
pojedinom studiju,

• vodi brigu o stručnom razvoju nastavnog i stručnog osoblja Veleučilišta,

• donosi pravilnike za reguliranje nastavnih, stručnih, znanstvenih, odnosno akademskih
pitanja,

• donosi studijske programe i izvedbene planove studija,

• pod dekanovim ravnanjem brine se za funkcioniranje, red i disciplinu u nastavnom
procesu, uvažavajući načela akademskih sloboda,

• daje mišljenje o prelasku studenata s drugih Visokoškolskih ustanova,

• odobrava teme završnih radova,

• po potrebi imenuje povjerenstva za rješavanja pitanja iz nastavne i stručne oblasti, te
povjerenstva u postupku stjecanja stručnih stupnjeva u skladu s dobivenim ovlastima,

• obavlja i druge poslove u skladu sa Zakonom i Statutom,

• odlučuje o žalbama studenata, osim u postupcima oduzimanja stručnog ili akademskog
naziva ili stupnja,

• donosi odluku o povjeravanju nastave nastavnicima i suradnicima na prijedlog Dekana.

• može izglasati nepovjerenje Dekanu u akademskim pitanjima,

• bira i razrješava prodekana na prijedlog Dekana,


12/80

• bira dva člana u Upravno vijeće Veleučilišta,

• predlaže Upravnom vijeću kandidate za Dekana

• predlaže Upravnom vijeću Strategiju razvoja Veleučilišta

• predlaže Upravnom vijeću ustroj novih stručnih studija

• obavlja druge poslove u skladu sa statutom i drugim općim aktima.


13/80

5. SUSTAV OSIGURANJA KVALITETE VSS

5.1 Sustav osiguranja kvalitete VSS

Na razini VSS za provođenje kulture kvalitete zadužen je Ured za upravljanje
kvalitetom VSS, Odbor za kvalitetu, Povjerenstvo za unutarnju prosudbu sustava
osiguranja kvalitete (dalje: Povjerenstvo) i Radne skupine za izradu i periodičnu
reviziju studijskih programa. Odbor, Povjerenstvo i Radne skupine za izradu i
periodičnu reviziju studijskih programa djeluju zajednički i uz Ured za upravljanje
kvalitetom VSS dijele odgovornost za osiguravanje i unaprjeđivanje kvalitete na
svim područjima djelovanja VSS.

Ured za upravljanje kvalitetom
(u daljnjem tekstu Ured), upravlja sustavom za
osiguranje kvalitete na VSS-u, a odgovoran je Upravnom vijeću.
Ured je ustrojstvena jedinica sukladno Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu VSS kojim
upravlja Voditelj kvalitete.


Odbor za kvalitetu predstavlja savjetodavno i stručno tijelo Upravnog vijeća.


Povjerenstvo za unutarnju prosudbu sustava osiguranja kvalitete objedinjava i
koordinira sve aktivnosti vezane za unutarnju prosudbu sustava osiguranja
kvalitete.
Za svoj rad odgovoran je Odboru za kvalitetu.

Radne skupina za izradu i periodičnu reviziju studijskih programa provode analizu
kvalitete studijskih programa vodeći se objektivnim i mjerljivim pokazateljima uspješnosti
provedbe i ostvarenja ishoda učenja. Promjene u studijskom programu predlažu se i provode na
temelju stalne analize kvalitete studijskih programa.
14/80

Slika 2. Dijagram unutarnje organizacijske strukture VSSSustavom kvalitete upravlja Voditelj kvalitete, koji rukovodi radom Ureda za
kvalitetu, a za svoj rad odgovoran je Upravnom vijeću.

Upravno vijeće temeljem glasovanja donosi odluke o:

• prihvaćanju Politike kvalitete VSS, Pravilnika o sustavu osiguranja i
unapređenja kvalitete i Priručnika o osiguravanju i unapređenju kvalitete, koji
obuhvaćaju pravila i postupke u promicanju kvalitete,

• prihvaćanju godišnjih planova i izvješća o aktivnostima Odbora za kvalitetu,
• prihvaćanju prijedloga za manje i veće izmjene i dopune studijskih programa,
• prihvaćanju prijedloga za pokretanje novih stručnih prijediplomskih i

diplomskih programa,
• prihvaćanju i raspolaganju rezultatima studentskog vrednovanja kvalitete

rada nastavnika i nastave VSS na stručnoj prijediplomskoj i diplomskoj razini
studijskih programa,

• prihvaćanju i raspolaganju rezultatima studentskog vrednovanja cjelokupne
razine studija,

• prihvaćanju i raspolaganju rezultatima vrednovanja od strane polaznika za
programe koji se temelje na načelima cjeloživotnog učenja,

• prihvaćanju i raspolaganju rezultatima studentskog vrednovanja rada
administrativnih i stručnih službi te drugih vidova studentskog života,

• prihvaćanju analiza uspješnosti studiranja,
• prihvaćanju izvještaja unutarnje i vanjske neovisne periodične prosudbe

sustava kvalitete VSS, kao i plana aktivnosti za poboljšanje

Upravno vijeće

Ured za upravljanje
kvalitetom

Odbor za kvalitetu

Povjerenstvo za
unutarnju prosudbu
sustava osiguranja

kvalitete

Radne skupine za
izradu j i periodičnu

reviziju stud.
programa


15/80

Ured za upravljanje kvalitetom
Uredom za upravljanje kvalitetom (dalje: Ured) upravlja voditelj kvalitete. Primarna
je svrha Ureda promoviranje visokih standarda obrazovanja na VSS-u i pružanje aktivne
potpore sastavnicama VSS-a u unaprjeđenju kvalitete znanstvenih i nastavnih procesa. Ured
obavlja poslove koji su strateški definirani s Upravnim vijeće i Odborom za kvalitetu.

Ured koordinira aktivnosti unutarnjeg vrednovanja nastavne i istraživačke
djelatnosti VSS-a u suradnji s Povjerenstvom za unutarnju prosudbu sustava o
osiguranu kvalitete i Radnom skupinom za periodičnu reviziju studijskih programa.
Ured je poveznica s Agencijom za znanost i visoko obrazovanje (AZVO).

Odbor za kvalitetu
Zadaće i ovlasti Odbora su planiranje, organiziranje, koordiniranje i provođenje
postupaka vrednovanja te razvijanje unutarnjih mehanizama osiguravanja i
unapređivanja kvalitete na razini VSS.

Odbor ima slobodu razvoja i prilagodbe postupaka sustava za kvalitetu sukladno
potrebama VSS, a završni oblici sustava definiraju se u suradnji s ostalim tijelima
VSS kao i Ureda za upravljanje kvalitetom.

Misija Odbora za unaprjeđenje kvalitete je ugrađivanje kvalitete u sve vidove
djelovanja VSS uz sudjelovanje svih dionika procesa visokog obrazovanja,
znanstvenog i stručnog rada.

Vizija Odbora za kvalitete je izgradnja cjelovitog sustava koji će omogućiti stalno
praćenje i unaprjeđenje kvalitete svih vidova djelovanja VSS u skladu s misijom VSS.

Posebni ciljevi sustava za osiguranje i unaprjeđenje kvalitete su:

• izgradnja sveobuhvatnog sustava osiguranja kvalitete,
• pokretanje i koordiniranje inicijativa vezanih uz sustav osiguravanja kvalitete,
• utvrđivanja pokazatelja, standarda i kriterija za unaprjeđivanje kvalitete,
• osiguranje provedbi vanjskih i unutarnjih prosudbi kao pretpostavki za

unaprjeđenje kvalitete,
• poticanje stručnog usavršavanja unutarnjih korisnika sustava kvalitete,
• prikupljanje povratnih podataka od dionika i usmjeravanje njihovih sugestija,

prijedloga i kritika,
• razvoj mehanizama i ugradnja kulture kvalitete kroz normativne akte te

druge vidove djelovanja VSS,
• uključivanje i aktivno sudjelovanje u nacionalnom sustavu osiguravanja

kvalitete.


Odbor za kvalitetu, kao savjetodavno i stručno stalno tijelo VSS, provodi i sljedeće
aktivnosti:
Predlaže Dekanu/Upravi/Vijeću:


16/80


• godišnji plan / izvještaj mjera i aktivnosti u okviru sustava kvalitete,
• nove dokumente ili izmjenu postojećih dokumenata i postupaka sustava

kvalitete u cilju poboljšanja učinkovitosti procesa koji se odvijaju na VSS,
• prati i koordinira sudjelovanje dionika u sustavu kvalitete,
• surađuje u pripremi i postupku vanjskih vrednovanja sustava kvalitete VSS,
• razvija i prati pokazatelje kvalitete svih djelatnosti VSS,
• prati i vrednuje rad nastavnika i njihove kompetencije, te predlaže mjere i

aktivnosti u svrhu unapređenja,
• prati i vrednuje učinkovitost studiranja, te predlaže mjere i aktivnosti u svrhu

unapređivanja,
• prati osiguravanje i unapređivanje potpore studentima u nastavi i

izvannastavnim aktivnostima,
• prati uključivanje znanstveno nastavnog i suradničkog osoblja i stručnog

administrativnog osoblja u raspoložive programe međunarodne razmjene,
• prati i vrednuje kvalitetu usluge administrativnih i stručnih službi, te predlaže

mjere i aktivnosti u svrhu unapređenja i napredovanja,
• prati i vrednuje kvalitetu programa cjeloživotnog učenja, te predlaže mjere i

aktivnosti u svrhu unapređivanja istih.
• Odbor za kvalitetu u svom radu surađuje s Agencijom za znanost i visoko

obrazovanje, Mrežom jedinica sustava osiguravanja kvalitete na visokim
učilištima u RH (CroQAnet) te ostalim unutarnjim i vanjskim dionicima
sustava osiguravanja kvalitete.


Povjerenstvo za unutarnju prosudbu sustava osiguranja kvalitete
Povjerenstvo za unutarnju prosudbu sustava osiguranja kvalitete (u daljnjem
tekstu:
Povjerenstvo) je nezavisno tijelo VSS za područje osiguranja kvalitete, čije članove
predlaže Odbor za kvalitetu i Studentski zbor, a usvaja Vijeće veleučilišta.
Povjerenstvo za unutarnju prosudbu sustava osiguranja kvalitete u pravilu čine pet
članova od kojih tri člana s izborom u znanstvena/nastavna zvanja, jedan član iz
nenastavnog osoblja i jedan predstavnik studenata kojeg bira Studentski zbor.
Povjerenstvo ujedinjava i koordinira sve aktivnosti vezane za unutarnju prosudbu
sustava osiguranja kvalitete na VSS. Svake godine ili prema prijedlogu i planu
aktivnosti Povjerenstvo za unutarnju prosudbu provodi proces unutarnje prosudbe
sustava kvalitete. Povjerenstvo za unutarnju prosudbu obavlja i druge poslove
utvrđene odredbama općih akata VSS, odlukama Vijeća veleučilišta i Dekana.
Članovi Povjerenstva imaju pravo na dostupnost materijala, dokumenata i podataka
koji su im potrebni za realizaciju svojih zaduženja.

Radne skupine za izradu i periodičnu reviziju studijskih programa
Radne skupine za izradu i periodičnu reviziju studijskih programa je tijelo Ureda za
kvalitetu, koja je za svoj rad odgovaraju Odboru za kvalitetu.
Zadužene su za provođenje postupka odobravanja prijedloga novih studijskih
programa, izmjena i dopuna postojećih studijskih programa, te periodično


17/80

unutarnje vrednovanje studijskih programa.
Sustav osiguravanja kvalitete na VSS dakako ne djeluje samo u sklopu formalno
navedenih mehanizama, već se na svim razinama nastoji osvijestiti važnost
pojedinačnog doprinosa sveukupnoj kvaliteti institucije. Stoga je bitno promovirati
kulturu kvalitete te izgradnju institucijskih mehanizama za trajno i sustavno
vrednovanje i koordinaciju mjera i postupaka vezanih za unapređenje kvalitete
studiranja na VSS. Time rezultati djelovanja sustava osiguranja kvalitete postaju
dostupni svim dionicima u obrazovnom procesu, odnosno vanjskim i unutarnjim
dionicima.
U nastavku se navode uloge i dužnosti ključnih dionika u sustavu osiguranja
kvalitete.

Slika 3. Uloga i dužnosti ključnih dionika u sustavu osiguranja kvalitete na VSSUpravno vijeće
Dekan

Vijeće veleičilišta

Ured za upravljanje
kvalitetom

Odbor za kvalitetu
Povjerenstvo za

unutarnju prosudbu
sustava osiguranja

kvalitete

Radna skupina za
razvoj i periodičnu

reviziju reviziju
studijskih programa

Zaposlenici, vanjski
suradnici, studenti


18/80

• upravljaju sustavom osiguranja kvalitete i donose/usvajaju strateške dokumente
•analiziraju i usvajaju interne izvještaje
•donose i usvajaju planove, izvještaje, odluke i druge dokumente bitne za sustav za

osiguranje kvalitete

UPRAVNO VIJEĆE/VIJEĆE VELEUČILIŠTA

•izrađuju strateške dokumente
•osiguravaju materijalnu i kadrovsku potporu svim tijelima i aktivnostima sustava

osiguranja kvalitete

DEKAN/PRODEKAN

• koordinira i obavlja stručne i administrativne poslove u vezi s akreditacijom i
reakreditacijom, unutarnjem i vanjskom vrednovanju sustava kvalitete, Odbora za
kvalitetu

• informira sve unutarnje i vanjske dionike o sustavu osiguranja kvalitete
• surađuje s Agencijom za znanost i visokoobrazovanje te unutarnjim i vanjskim dionicima

sustava upravljanja kvalitetom

URED ZA UPRAVLJANJE KVALITETOM

• razvija unutarnje mehanizme sustava osiguranja kvalitete
• prikuplja, analizira i sistematizira informacije vezane uz sustav osiguranja kvalitete
• savjetuje dekana, Upravno vijeće i Vijeće veleučilišta vezano uz sustav osiguranja

kvalitete

ODBOR ZA KVALITETU

• periodički analizira i procijenjuje stupanj razvijenosti uspostavljenog sustava osiguranja
kvalitete

•procijenjuje učinkovitost sustava osiguranja kvalitete i njegov utjecaj na razvoj kulture
kvalitete

POVJERENSTVO ZA UNUTARNJU PROSUDBU

•izvode nastavu te provode stručne i znanstvene aktivnosti
• sudjeluju u radu stručnih povjerenstava
• kontinuirano unapređuju nastavne i ostale kompetencije
• kontinuirano evaluiraju i prilagođavaju različite načine izvođenja nastave i pedagoške

metode

NASTAVNICI

•provode postupke odobravanja novih studijskih programa i postupke revizije
•provodi detaljnu provjeru usklađenosti ishoda učenja na razini studijskog programa i

predmeta
•provodi vrednovanje studijskih programa

RADNE SKUPINE ZA IZRADU I PERIODIČNU REVIZIJU STUDIJSKIH PROGRAMA


19/80• pružaja potporu nastavnom procesu i drugim studentskim aktivnostima
• izrađuje potrebnu dokumentaciju i vodi odgovarajuću evidenciju
• kontinuirano unaprjeđuju stručne kompetencije

ADMINISTRATIVNO-PRAVNA SLUŽBA

• aktivno sudjeluju u procesu učenja (motivacija, angažman, autonomija)
• uključuju se u rad VSS (Vijeće veleučilišta, povjerenstva itd.)
• suodgovorni za kvalitetu na instituciji

STUDENTI

•daju mišljenja o kvaliteti studijskih programa
•podnose prijedloge za poboljšanja

ALUMNI I OSTALI VANJSKI DIONICI


20/80

5.2 Dokumentacija

Elementi sustava osiguravanja kvalitete VSS sustavno se uređuju, dokumentiraju i
ustrojavaju u obliku sljedećih dokumenata Priručnik o osiguravanju i unapređenju
kvalitete VSS - dokument je najviše razine sustava osiguravanja kvalitete VSS,
prilagođen specifičnim zahtjevima VSS,

• Pravilnici VSS - razrađuju operativnu primjenu zakona u skladu sa
normativnim aktima VSS,

• Obrasci VSS - nadzirani su dokumenti, koji osiguravaju sustavno prikupljanje
podataka, jednoobrazno izvještavanje, dokaze o unutarnjoj usklađenosti
vlastitog uspostavljenog sustava kvalitete, kao i dokaze o usklađenosti
sustava upravljanja sa zahtjevima,

• Ostali dokumenti - godišnji ili periodički akcijski planovi, godišnja i periodična
izvješća, te ostali postupci, upute, zapisnici i dr.


5.3 Mehanizmi praćenja i vrednovanja

Na VSS se provode specifična vrednovanja pojedinih djelatnosti u skladu s
definiranim procedurama u ovom Priručniku (npr. studentsko vrednovanje kvalitete
nastave i nastavnog rada, studentsko vrednovanje rada administrativnih službi te
drugih vidova studentskog života, studentsko vrednovanje cjelokupne razine studija
(CRS) u kojem se vrednuje i stručna praksa i suradnja s subjektima u kojima se
provodi stručna praksa, vrednovanje programa cjeloživotnog učenja i dr.).
Cilj provođenja vrednovanja kvalitete nastave i nastavnog rada je ispitati percepciju
studenata o nastavnom radu nastavnika i suradnika na pojedinom predmetu studija
(stručnih prijediplomskih i diplomskih studija), steći uvid u eventualne probleme s
kojima se susreću te uvid u studentsku percepciju načina unapređenja nastave.
U slučaju svih studentskih vrednovanja izravni cilj jest dobivanje informacija koje će
pomoći da se mjerama za poboljšanje osiguraju kvalitetni uvjeti studiranja i
kvaliteta ostalih vidova studentskog života na VSS.

5.4 Unutarnja i vanjska periodična prosudba

1) Unutarnja prosudba
Ocjenu provedenih aktivnosti i učinkovitosti sustava osiguravanja kvalitete te
ocjenu usklađenosti sustava osiguravanja kvalitete provodi Povjerenstvo za
unutarnju prosudbu sustava osiguravanja kvalitete VSS.
Postupci unutarnje prosudbe provode se u skladu s normativnim aktom VSS
(Pravilnik o postupku unutarnje periodične prosudbe sustava osiguravanja kvalitete
VSS) a uređuje se u sljedećim fazama: planiranje, prosudba u užem smislu,
izvješćivanje i naknadno praćenje.

2) Vanjska prosudba (AZVO i drugi relevantni sustavi)
Vanjska prosudba sustava osiguravanja kvalitete sistematični je, periodični
postupak kojim se utvrđuje učinkovitost aktivnosti koje čine sustav osiguravanja
kvalitete VSS.


21/80

Vanjskom prosudbom prosuđuje se koliko VSS vodi brigu o akademskim
standardima i kvaliteti u pogledu unaprjeđenja mogućnosti za stjecanje određenih
stupnjeva obrazovanja, potpore ostvarenju misije i strateških ciljeva jedinice za
osiguravanje kvalitete na visokom učilištu te uspoređivanja postignutih standarda
kvalitete s kvalitetom i standardima na sličnim učilištima u Republici Hrvatskoj i
zemljama Europske unije. Zakonom o osiguravanju kvalitete u visokom obrazovanju i
znanosti regulirano je da se vanjska prosudba (reakreditacija) provodi svakih pet (5)
godina.


22/80

6. RAZRADA STANDARDA OSIGURANJA KVALITETE VSS

Prema Standardima i smjernicama za osiguravanje kvalitete u Europskom području
visokog obrazovanja (ESG, 2015) i Standardima za vrednovanje kvalitete veleučilišta i
visokih škola u postupku reakreditacije visokih učilišta (AZVO, 2018) standardi osiguravanja
kvalitete su sadržajno grupirani u pet tema, koje se odnose na različite aspekte
djelovanja visokih učilišta:

I. Interno osiguravanje kvalitete i društvena uloga visokoga učilišta (ESG 1.1, ESG
1.7. i ESG 1.8.)
II. Studijski programi (ESG 1.2. i ESG 1.9.)
III. Nastavni proces i podrška studentima (ESG 1.3, ESG 1.4. i ESG 1.6.)
IV. Nastavnički i institucijski kapaciteti (ESG 1.5. i ESG 1.6.)
V. Stručna i/ili znanstvena djelatnost

Unutar svake teme definirani su:

Standardi
Sadrže prakse osiguravanja kvalitete u visokom obrazovanju koje su potvrđene i
prihvaćene u Europskom prostoru visokog obrazovanja (EHEA) (ESG, 2015).

Ključni standardi
Diskriminatorni standardi neispunjavanje kojih narušava kvalitetu cijelog visokog
učilišta.

Elementi standarda
Elementi koji se uzimaju u obzir pri procjeni usklađenosti pojedinog aspekta sa
stvarnim stanjem.

Smjernice
Objašnjavaju zašto je pojedini standard važan i opisuju postupke njegove provedbe.
One mogu poslužiti i kao prijedlog dobre prakse.

Primjeri dobre prakse
Primijenjeni postupci na visokim učilištima koji su dokazali unaprjeđenje aspekata
djelovanja visokog učilišta.

Ciljevi
Vrijednosti kojima se teži u cilju ostvarenja standarda i prema kojima se procjen juju
postignuća.

Aktivnosti
Niz aktivnosti kojima se ostvaruju postavljeni ciljevi uz navođenje vremena
provedbe, tijela odgovornih za prijedlog/izradu i provjeru/usvajanje te referentnih
pokazatelja provedbe određene aktivnosti.


23/80

I. Interno osiguravanje kvalitete i društvena uloga visokoga učilišta

Standard: Politika kvalitete visokog učilišta temelj je poslovnog funkcioniranja
visokog učilišta kojom se iskazuje usmjerenost uprave i svih zaposlenika visokog
učilišta prema kontinuiranom promicanju visokih standarda kvalitete studiranja,
znanstveno-istraživačkog i stručnog rada, upravljanja i usmjerenost prema jačanju
vlastite društvene uloge. Visoko učilište osigurava dostupnost informacija i javnost
djelovanja o važnim aspektima svih svojih aktivnosti.


Standard: 1.1. (Ključni standard) Visoko učilište je uspostavilo funkcionalan sustav
unutarnjeg osiguranja kvalitete.

Elementi standarda:

Interni sustav osiguravanja kvalitete obuhvaća i vrednuje cjelokupnu
djelatnost i sve aktivnosti visokog učilišta (studijski programi, nastavni
proces, podrška studentima, podrška studentima iz podzastupljenih i ranjivih
skupina, resursi za učenje, stručna i/ili znanstvena djelatnost itd.) i to
potkrepljuje dokumentima,

Interni sustav osiguravanja kvalitete aktivno uključuje sve dionike visokog
učilišta (studente i vanjske dionike – poslodavce, alumnije, predstavnike
strukovnih i profesionalnih udruženja, organizacije civilnog društva/udruge te
unutarnje dionike),

Visoko je učilište prihvatilo politiku osiguravanja kvalitete, koja je dio
strateškog upravljanja visokim učilištem, a realizira se provedbom strategije
za razdoblje od najmanje pet godina,

Provedba strategije obuhvaća SWOT analizu ili slično, strateške ciljeve, ciljeve
iz programskih ugovora (gdje je primjenjivo), operativni plan, definiranu
odgovornost za provedbu, mehanizme praćenja i izvješće o njegovoj
realizaciji.

Visoko učilište sustavno prikuplja i analizira podatke o svojim procesima,
resursima i rezultatima te ih koristi za učinkovito upravljanje, unaprjeđivanje
svih svojih aktivnosti i daljnji razvoj,

Visoko učilište koristi različite metode prikupljanja informacija o kvaliteti
(studentske ankete o nastavi, ankete o zadovoljstvu studijem, suradničku
procjenu, povratne informacije poslodavaca i/ili suradnika, diplomiranih
studenata i sl.),

Visoko je učilište posvećeno razvoju i provedbi politika upravljanja svojim
ljudskim potencijalima (upravljačkim, nastavnim, administrativnim), u skladu
s načelima i standardima struke.

Standard 1.2. Visoko učilište primjenjuje preporuke za unaprjeđenje kvalitete iz
ranije provedenih vrednovanja.

Elementi standarda:

Visoko učilište analiziralo je prijedloge za poboljšanja i provodi aktivnosti na
temelju ranije provedenih vrednovanja (unutarnjih i vanjskih),


24/80

Visoko učilište analizira poboljšanja i na temelju njih planira daljnji razvoj.
Standard 1.3. Visoko učilište podupire akademski integritet i slobode, sprječava
sve oblike neetičnog ponašanja, netolerancije i diskriminacije.

Elementi standarda:

Visoko učilište podupire akademski integritet i slobodu te osigurava etičnost
rada i čuva akademski integritet i slobodu,

Visoko učilište se učinkovito služi mehanizmima za sprječavanje neetičnog
ponašanja, netolerancije i diskriminacije,

Visoko učilište provodi aktivnosti za sankcioniranje neetičnog ponašanja,
netolerancije i diskriminacije,

Sustav nadležnosti za rješavanje konflikata i nepravilnosti funkcionalan je na
svim razinama visokog učilišta,

Zaposlenici visokog učilišta, studenti i vanjski dionici temelje svoj rad na
načelima akademske etike,

Visoko učilište sustavno rješava probleme plagiranja, prepisivanja i
krivotvorenja rezultata.

Standard 1.4. Visoko učilište osigurava dostupnost informacija o važnim
aspektima svojih aktivnosti (nastavnoj, stručnoj i/ili znanstvenoj i društvenoj
ulozi).

Elementi standarda:

Informacije o studijskim programima i ostalim aktivnostima visokog učilišta
javno su dostupne na hrvatskom i nekom od svjetskih jezika,

Visoko učilište obavještava zainteresiranu javnost o kriterijima upisa, upisnim
kvotama, studijskim programima, ishodima učenja i kvalifikacijama, oblicima
podrške koji su studentima na raspolaganju,

Informacije o društvenoj ulozi visokog učilišta dostupne su zainteresiranoj
javnosti,

Visoko učilište obavještava zainteresiranu javnost o ostalim pokazateljima
(npr. analizama prolaznosti, zapošljavanju završenih studenata, stopama
odustajanja, ishodima dosadašnjih vrednovanja i sl).

Standard 1.5. Visoko učilište razumije i potiče razvoj svoje društvene uloge.

Elementi standarda:

Visoko učilište doprinosi razvoju gospodarstva (ekonomska, gospodarska i
tehnološka misija visokog učilišta),

Visoko učilište doprinosi razvoju lokalnoga civilnog društva i demokracije
(civilna uloga),

Visoko učilište doprinosi razvoju lokalne zajednice,
Visoko učilište doprinosi temeljima akademske profesije i odgovornosti

nastavnika za razvoj učilišta i lokalne zajednice.


25/80

Standard 1.6. Programi cjeloživotnog učenja koje visoko učilište izvodi usklađeni
su sa strateškim ciljevima i misijom visokog učilišta te društvenim potrebama.

Elementi standarda:

Visoko učilište dokazuje usklađenost općih ciljeva programa cjeloživotnog
učenja s misijom i strateškim ciljevima visokog učilišta,

Visoko učilište dokazuje usklađenost općih ciljeva programa cjeloživotnog
učenja s društvenim potrebama,

Revizija i razvoj programa cjeloživotnog učenja provodi se sustavno i
redovito.Smjernice: Visoko učilište treba uspostaviti funkcionalan sustav unutarnjeg i
vanjskog osiguravanja kvalitete i pri tome primjenjivati i preporuke za unaprjeđenje
kvalitete iz ranije provedenih vrednovanja. Visoko učilište treba uspostaviti cjelovit
sustav koji podupire akademski integritet i slobode, koji sprječava sve oblike
neetičnog ponašanja, netolerancije i diskriminacije i poticati razvoj svoje društvene
uloge te aktivno uključivati sve dionike (studente, nastavnike, vanjske suradnike,
poslodavce, alumnije, predstavnike strukovnih i profesionalnih udruženja…).
Podaci o funkcioniranju visokog učilišta polazna su točka za učinkovitost sustava
osiguranja kvalitete (dalje: SOK-a). Pritom je važno raspolagati metodama za
prikupljanje i analizu podataka o svim aktivnostima radi djelotvornog
upravljanja tim aktivnostima. Tako dobiveni podaci mogu pokazati što visoko
učilište radi dobro i u skladu sa strategijom razvoja, na što je potrebno obratiti
posebnu pozornost i za što je nužno unaprjeđenje te kakvi će biti rezultati
provedenih inovativnih aktivnosti. Visoko učilište treba redovito objavljivati ažurne i
objektivne informacije o svojim programima i kvalifikacijama, znanstvenom,
umjetničkom i stručnom radu te o ostalim relevantnim temama.

Primjeri dobre prakse VSS:

VSS ima usvojenu Politiku kvalitete,
VSS je definirao misiju, viziju i strateške ciljeve uvažavajući vlastite

specifičnosti,
Strategija obuhvaća SWOT analizu, strateške ciljeve, operativni plan,

definirane odgovornosti za provedbu i izvješća o realizaciji,
Izvješća o realizaciji definiranih strateških ciljeva usvajaju se na Vijeću

veleučilišta,
VSS ima izrađenu i usvojenu dokumentaciju kojom se definira njeno

djelovanje: Statut, Priručnik, Strategija, pravilnici, procedure, upute…),
VSS ima usvojen Etički kodeks i imenovano Etičko povjerenstvo,
VSS sustav osiguravanja kvalitete kontinuirano nadograđuje i unapređuje,
Izvješća Odbora za kvalitetu te različitih povjerenstava upotrebljavaju se u

procesu donošenja odluka na razini VSS,
Odbor za kvalitetu svoje godišnje izvješće podnosi Upravnom vijeću,
Mrežne stranice VSS redovito se ažuriraju i održavaju a osuvremenjuju u


26/80

skladu s mogućnostima i potrebama VSS,
Osnovne informacije o studijskim programima VSS javno su dostupne na

hrvatskom jeziku,
VSS primjenjuje SIS platformu i ticketing sustav za praćenje studenata tijekom

studija,
VSS svojim aktivnostima doprinosi stručnom, kulturnom i znanstvenom

razvoju lokalne zajednice, kao i razvoju civilnog društva i demokracije,
VSS ima definirane postupke i mehanizme za sprječavanje neetičnog

ponašanja, netolerancije i diskriminacije,
Predavači VSS imaju dostupan alat za otkrivanje plagiranja (Plagscan),
Sustav nadležnosti za rješavanje konflikata i nepravilnosti definiran je i

funkcionalan,
Razvoj društvene uloge dio je misije VSS,
VSS u cilju informiranja javnosti intenzivno koristi javna predavanja,

prezentacije, radionice, nastupe u medijima, dostavljanje informacija
medijima te suvremeni način komunikacije putem društvenih mreža i dr.

Cilj: Uspostavljen je i Priručnikom u potpunosti definiran sustav osiguravanja i
unapređenja kvalitete kao temelj organiziranih postupaka koji omogućuju
ostvarenje Politike kvalitete, Misije i Vizije VSS te strateških ciljeva.
Sve objave VSS su točne, nepristrane, objektivne, lako dostupne i namijenjene
obavještavanju dionika sustava, ponajprije studenata i javnosti o postupcima i
djelatnostima koji se odvijaju na VSS.
Budući studenti se pravodobno informiraju o programima koje VSS nudi, o
planiranim ishodima učenja i kvalifikacijama koje VSS dodjeljuje.
Izrađen je informacijski paket koji obuhvaća skup informacija namijenjenih
studentima i zainteresiranima za studiranje na VSS. Dokument sadržava opće
informacije o VSS (ustroj, kontakti, akademski kalendar), informacije o studijskim
programima kao i druge korisne informacije koje novim studentima mogu olakšati
ulazak u studentski život i boravak na VSS.
Informiranje studenata o nastavi, postupcima vrednovanja i ocjenjivanja kao i o
dostupnim resursima za učenje je kontinuirano i pravodobno.
Svi tiskani i mrežni materijali koji prezentiraju VSS su oblikovani u skladu sa
standardima vizualnog komuniciranja, upotrebljivosti i pristupačnosti.
Studenti sve nepravilnosti, poteškoće i moguće upite postavljaju putem SIS
platforme i ticketing sustava. Studenti otvaraju ticket, te dobivaju automatski mail
putem kojeg bivaju obaviješteni da će ih se kontaktirati kroz 2-3 dana. Studenti u
svakom trenu mogu vidjeti status svog ticketa, te razrješavanje istog. Studente po
potrebi kontaktiramo putem maila ili telefona.
Metode prikupljanja i analize pokazatelja kvalitete provode se redovito i
sveobuhvatno radi djelotvornog upravljanja sustavom.

Aktivnosti:
1.1. VSS donosi strateški plan razvoja (Strategija) usklađen s misijom i vizijom VSS
1.2. VSS donosi operativni plan provedbe strateških inicijativa
1.3. VSS podnosi izvješće o provedbi Strategije u protekloj godini koje sadrži


27/80

analizu provođenja Strategije, objašnjenje aktivnosti i prijedloge za bolje
ostvarivanje ciljeva

1.4. Kroz sustav osiguravanja kvalitete te strateškog upravljanja VSS
transparentno voditi sve unutarnje procese na najvišim razinama kvalitete,
organiziranosti i odgovornosti,

1.5. Unaprijediti osiguravanje kvalitete tako da postupci koji se provode čine
konzistentan sustav koji se učinkovito unapređuje na temelju rezultata
unutarnje i vanjske prosudbe,

1.6. U interni sustav osiguravanja kvalitete aktivno uključiti predstavnike alumnia,
strukovnih i profesionalnih udruženja,

1.7. Redovito ažurirati i objavljivati sve dokumente SOK-a i osnovne podatke o
VSS na mrežnim stranicama VSS,

1.8. Izrađivati i usvajati izvješća o radu i planove aktivnosti Odbora za kvalitetu u
svakoj akademskoj godini,

1.9. Redovito provoditi unutarnje periodične prosudbe sustava osiguravanja
kvalitete na VSS te predlagati i provoditi mjere za poboljšanje,

1.10. Analizirati provođenje strategije VSS, politike kvalitete i ostvarivanje
definiranih standarda kvalitete svih djelatnosti VSS,

1.11. Javno objavljivati propise i pravilnike VSS,
1.12. Izraditi e-informacijski paket koji će obuhvaćati skup informacija

namijenjenih studentima i zainteresiranima za studiranje na VSS,
1.13. Izraditi i objaviti analizu zapošljivosti završenih studenata,
1.14. Izraditi i objaviti analizu stope i razloga odustajanja od studiranja,
1.15. Razvoj i ustrojstvo programa cjeloživotnog učenja,
1.16. Redovno provoditi vrednovanje programa cjeloživotnog učenja od strane

polaznika, poslodavaca i mentora stručne prakse.


II. Studijski programi

Standard:
Visoko učilište treba imati definirane mehanizme za odobravanje, nadzor
i periodično vrednovanje studijskih programa i programa cjeloživotnog učenja,
uključujući i vrednovanje ishoda učenja, a uzimajući u obzir uvjete za izvođenje
studijskih programa definirane zakonskim propisima.

Standard 2.1. Opći ciljevi svih studijskih programa u skladu su s misijom i
strateškim ciljevima visokog učilišta te potrebama tržišta rada.

Elementi standarda:

Visoko učilište dokazuje usklađenost općih ciljeva svih studijskih programa s
misijom i strateškim ciljevima visokog učilišta,

Visoko učilište usklađuje opće ciljeve studijskih programa s potrebama tržišta
rada (lokalno, regionalno, nacionalno),

Opravdanost je izvođenja studijskih programa obrazložena s obzirom na
društvene/gospodarske potrebe i uključuje analizu potrebnih kapaciteta


28/80

visokog učilišta za izvođenje tih programa,
Izvodi li studijske programe koji vode do reguliranih profesija, visoko učilište

uvažava preporuke strukovnih udruga koje prate njihovo licenciranje.

Standard 2.2. (Ključni standard) Predviđeni ishodi učenja studijskih programa koje
Visoko učilište izvodi odgovaraju razini i profilu kvalifikacija koje se njima stječu.

Elementi standarda:

Visoko je učilište jasno definiralo ishode učenja studijskih programa koji su
usklađeni s misijom i ciljevima visokog učilišta,

Visoko učilište provjerava i osigurava usklađenost ishoda učenja na razini
studijskog programa i predmeta,

Ishodi učenja koji se postižu završetkom studijskih programa odgovaraju
opisnicama razine HKO-a i EKO-a na kojoj se program izvodi (razina),

Visoko učilište u definiranju ishoda učenja djeluje u skladu sa zahtjevima
struke i međunarodno priznatim standardima za tu struku te osiguravaju
suvremenost programa (profil),

Predviđeni ishodi učenja jasno odražavaju kompetencije potrebne za
uključenje na tržište rada, nastavak obrazovanja ili druge potrebe
pojedinca/društva.


Standard 2.3. Visoko učilište dokazuje postignuće predviđenih ishoda učenja na
studijskim programima koje izvodi.

Elementi standarda:

• Visoko učilište osigurava postizanje predviđenih ishoda učenja na studijskim
programima koje izvodi,

Visoko učilište, na temelju dokaza o postizanju predviđenih ishoda učenja
(npr. testova studenata, seminarskih radova, prezentacija itd.), kontinuirano
revidira i unapređuje nastavni proces
.


Standard 2.4. Postupci planiranja, predlaganja i prihvaćanja novih te revizije ili
ukidanja postojećih programa uključuju povratne informacije studenata,
poslodavaca, strukovnih udruženja, alumnija.

Elementi standarda:

Razvojne aktivnosti povezane sa studijskim programima sustavne su i
redovite te uključuju različite dionike,

Planiranje i predlaganje novih studijskih programa uključuje analizu
opravdanosti, kapaciteta i usklađenosti sa strateškim ciljevima na lokalnoj i
državnoj razini te ostalim potrebama u društvu,

Visoko učilište objavljuje aktualne inačice studijskih programa,


29/80

Visoko učilište evidentira izmjene studijskih programa i analizira njihovu
svrsishodnost.


Standard 2.5. Visoko učilište osigurava usklađenost ECTS bodova sa stvarnim
studentskim opterećenjem.

Elementi standarda:

Visoko učilište usklađuje ECTS bodove sa stvarnim studentskim opterećenjem
na temelju analiza povratnih informacija dionika u nastavnom procesu ili
drugih postupaka,

Povratne informacije o rezultatima analize prikupljenih podataka i
provedenim promjenama dostupne su studentima,

Dio ECTS bodova na studijskom programu ostvaruje se praktičnom nastavom.

Standard 2.6. Studentska je praksa sastavni dio studijskih programa (gdje je to
primjenjivo)

Elementi standarda:

Visoko učilište omogućava učenje i stjecanje vještina studentskom praksom, g
Studentska praksa čini dio studijskih programa i organizirana je izvan visoko

učilište u suradnji s tržištem rada,
Studentska praksa provodi se na sustavan i odgovoran način koji omogućava

postizanje predviđenih ishoda učenja povezanih sa studentskom praksom.

Smjernice:
Ishodi učenja i vrednovanja studenata, neovisno o razini studija, moraju
odražavati kompetencije potrebne za uključivanje studenata na tržište rada i/ili
nastavak obrazovanja ovisno o potrebama pojedinaca i društva. Ishodi učenja
definirani na razini predmeta trebaju biti usklađeni s ishodima učenja na razini
studijskog programa. Poticati širenje mreže nastavnih baza. Kontinuiranim
vrednovanjem studijskih programa i ishoda učenja omogućava se poboljšanje
kvalitete programa i njihova prilagodba dinamičnim uvjetima tržišta rada.

Primjeri dobre prakse VSS:

• VSS redovito prati, revidira i mijenja studijske programe te prati njihovu
usklađenost sa srodnim studijima Europske unije, a sve sukladno Pravilniku o
postupku donošenja novih i unapređenju akreditiranih studijskih programa
VSS,

• VSS je definiralo ishode učenja studijskih programa koji su usklađeni s
misijom, vizijom i ciljevima VSS,

• Predviđeni ishodi učenja jasno odražavaju kompetencije potrebne za
uključenje na tržište rada, nastavak obrazovanja ili druge potrebe
pojedinca/društva,

• Rezultati studentske ankete upotrebljavaju se u postupku izmjena i dopuna
studijskog programa te u postupku vrednovanja kvalitete nastavnog rada


30/80

nastavnika,
• Ishodi učenja studijskog programa u skladu su sa zahtjevima struke i tržištem

rada, nastavkom školovanja te općim društvenim potrebama, a ishodi učenja
svakog predmeta mjerljivi su i jasno i precizno napisani. Uspjeh studenata u
postizanju ishoda učenja redovito se prati,

• Vodi se briga o opterećenju studenata kroz ECTS bodove,
• VSS ima važeće dopusnice za izvođenje studijskih programa,
• Planira se i utvrđuje broj upisnih mjesta (kvota) i uvjeti za upis studenata,
• Izvedbeni plan objavljuje se na web-stranici prije početka akademske godine,
• Na VSS postoji Povjerenstvo za razredbene postupke (stečene kvalifikacije)

koje se bavi pitanjima priznavanja stečenih ECTS bodova na drugim
ustanovama visokog obrazovanja,

• Provode se sastanci s poslodavcima i predstavnicima tržišta rada,
• Studijski programi redovito se inoviraju u razini sadržaja detalja pojedinih

predmeta, s obzirom na nova znanstvena i tehnološka dostignuća (sadržaj
predmeta), nabavku nove opreme (vezano na oblike nastave), nositelje i
suradnike i dr.,

• VSS omogućava učenje i stjecanje vještina studentskom praksom i studentska
praksa i predstavlja obavezan dio nastave za studente svih smjerova
prijediplomskog i diplomskog studija i predstavlja važnu komponentu
nastavnog procesa obrazovanja svih budućnih stručnjaka. Stručna praksa se
provodi izvan VSS u trajanju od 150 sati odvija se van VSS u ustanovama,
uredima ili društvima s kojima VSS ima sklopljen sporazum ili u samostalnom
angažmanu studenta (Pravilnik o stručnoj praksi),

• Potpisan je veliki broj ugovora s tvrtkama u kojima se omogućava studentima
aktivnan kontakt s praksom,

Cilj: Postojeći studijski programi VSS redovito se nadziru u cilju osiguravanja njihove
suvremenosti. Posebnu pozornost posvećuje se odobravanju novih studijskih
programa i njihovoj usklađenosti sa strategijom razvoja VSS i društvene zajednice,
kao i usklađenosti s Mrežom visokih učilišta i studijskih programa u Republici
Hrvatskoj.
Provedena je detaljna provjera usklađenost ishoda učenja na razini studijskog
programa i predmeta.
Započeto je usklađivanje ishoda učenja koji se postižu završetkom studijskih
programa sa opisnicama HKO-a i EKO-a.
Redovito se prikupljaju podaci o uspješnosti provedbe studijskih programa te o
postizanju definiranih ishoda učenja. Provodi se periodično vrednovanje studijskih
programa prema unaprijed određenim pokazateljima uspješnosti (postizanje ishoda
učenja, odnos broja upisanih studenata i studenata koji su završili studij, prolaznost
na ispitima, zadovoljstvo studenata, zapošljavanje završenih studenata, itd.) kako bi
se za sve studijske programe osiguralo redovito osuvremenjivanje i briga o kvaliteti
obrazovanja.31/80

Aktivnosti:
2.1. Postupak odobravanja novog studijskog programa: prijedlog, rasprava,

program i procedure u skladu s propisima. U svim fazama postupka sudjeluju
svi vanjski i unutarnji dionici,

2.2. Dosljedno provoditi postupke revizije studijskih programa u skladu s
Pravilnikom o postupku unapređivanja studijskih programa,

2.3. U postupke izmjena i dopuna studijskih programa aktivnije uključiti studente,
alumnie i vanjske dionike,

2.4. Redovito unositi izmjene u Upisnik studijskih programa, odnosno MOZVAG.
2.5. Provesti detaljnu provjera usklađenost ishoda učenja na razini studijskog

programa i predmeta.
2.6. Javno objavljivati izvedbene planove studijskih programa.
2.7. Osmisliti i provoditi učinkoviti nadzor izvođenja nastave prema rasporedu i

utvrđenom izvedbenom planu studijskog programa (predavanja, vježbe,
praktikumi, terenska nastava i dr.) i analizirati provedbe nadzora.

2.8. Redovno provoditi vrednovanje studijskih programa od strane studenata i
nastavnika.

2.9. Objavljivati rasporede predavanja za sve studijske programe na studentskim
portalima VSS.


III. Nastavni proces i podrška studentima

Standard:
Postupci i kriteriji upisa, napredovanje kroz studij i završetak studija
jasno su definirani i provode se dosljedno i transparentno. Studente treba
objektivno ocjenjivati temeljem objavljenih kriterija i pravila koji se kontinuirano
primjenjuju i nakon svake akademske godine vrednuju i prilagođavaju sustavu
vrednovanja. Ocjenjivanje studenata treba korelirati s ishodima učenja.
Visoko učilište treba osigurati prikladne resurse za kvalitetnu izvedbu svakog
studijskog programa kao i potporu studentima. Mobilnost studenata treba biti
sastavni dio procesa visokoškolskoga obrazovanja s jasno definiranim pravilima i
postupcima koji osiguravaju ravnopravne uvjete za mobilnost svih dionika.

Standard 3.1. (Ključni standard) Uvjeti za upis ili nastavak studija usklađeni su sa
zahtjevima studijskog programa, jasni su, objavljeni i dosljedno se primjenjuju.

Elementi standarda:

Objavljeni su kriteriji za upis ili nastavak studija,
Kriteriji za upis ili nastavak studija dosljedno se primjenjuju,
Kriteriji za upis ili nastavak studija osiguravaju izbor kandidata s

odgovarajućim predznanjem, usklađenim sa zahtjevima studijskog programa,
Visoko učilište ima učinkovit mehanizam priznavanja prethodnog učenja.

32/80

Standard 3.2. Visoko učilište prikuplja i analizira podatke o napredovanju
studenata na studiju i na temelju njih osigurava kontinuitet studiranja i završnost
studenata.

Elementi standarda:

Postupci praćenja napredovanja studenata jasni su i dostupni,
Prikupljanje i analiziranje podataka o napredovanju studenata na studiju

redovito se provodi,
Visoko učilište osigurava učinkovite mehanizme analiziranja uspjeha i

prolaznosti studenata te na temelju njih pokreće odgovarajuće aktivnosti.

Standard 3.3. Visoko učilište osigurava poučavanje usmjereno na studenta.

Elementi standarda:

Visoko učilište potiče različite načine izvođenja nastave u skladu s
predviđenim ishodima učenja,

Koriste se različite nastavne metode koje potiču interaktivno i istraživačko
učenje, rješavanje problema te kreativno i kritičko mišljenje (npr. individualni
i grupni projekti, suradničko učenje, problemska nastava, terenski rad i ostale
interaktivne metode),

Načini izvođenja nastave i nastavne metode kontinuirano se vrednuju i
prilagođavaju,

Načini poučavanja prilagođeni su raznolikoj studentskoj populaciji
(netradicionalna studentska populacija, izvanredni studenti, studenti starije
životne dobi, podzastupljene i ranjive skupine itd),

Visoko učilište osigurava korištenje naprednih tehnologija s ciljem
osuvremenjivanja nastave,

Dostupni i predani nastavnici pridonose motiviranju studenata i njihova
angažmana,

Visoko učilište potiče samostalnost i odgovornost studenata.

Standard 3.4. Visoko učilište osigurava odgovarajuću podršku studentima.

Elementi standarda:

Visoko učilište omogućava studentima savjetovanja o studiranju i karijernim
mogućnostima (npr. tutore, mentore i druge savjetnike kao pomoć
studentima u učenju i napredovanju),

Visoko je učilište uspostavilo funkcionalne postupke za profesionalno
usmjeravanje studenata, psihološko savjetovanje, pravno savjetovanje,
podršku studentima s invaliditetom, podršku pri uključivanju u programe
odlazne i dolazne mobilnosti te knjižnične službe i studentske službe te su
studenti s njima upoznati,

Podrška studentima prilagođena je raznolikoj studentskoj populaciji


33/80

(izvanredni studenti, stariji studenti, studenti iz inozemstva, studenti iz
podzastupljenih i ranjivih skupina, studenti s određenim poteškoćama u
svladavanju gradiva i prolasku kroz studij itd.),

Visoko učilište zapošljava primjeren broj kvalificirana i predana stručnog,
administrativnog i tehničkog osoblja.

Standard 3.5. Visoko učilište osigurava podršku studentima iz ranjivih i
podzastupljenih skupina.

Elementi standarda:

Visoko učilište prati različite potrebe studenata iz ranjivih i podzastupljenih
skupina,

Nastavni proces prilagođava se individualnim potrebama studenata ranjivih i
podzastupljenih skupina,

Visoko učilište ulaže sredstva u potporu studentima iz ranjivih i
podzastupljenih skupina.

Standard 3.6. Visoko učilište omogućava studentima stjecanje međunarodnog
iskustva.

Elementi standarda:

Studenti su obaviješteni o mogućnostima pohađanja dijela studija u
inozemstvu,

Visoko učilište pruža podršku studentima prilikom prijave i realizacije
programa razmjene,

Visoko učilište osigurava priznavanje ECTS bodova stečenih na drugom
visokom učilištu,

Visoko učilište prikuplja podatke o zadovoljstvu studenata kvalitetom podrške
u praktičnim pitanjima studentske mobilnosti,

Studenti stječu kompetencije potrebne za rad u međunarodnom okruženju.

Standard 3.7. Visoko učilište osigurava povoljne uvjete za studiranje inozemnih
studenata.

Elementi standarda:

Inozemnim su studentima informacije o mogućnostima upisa i studiranja
dostupne na stranom jeziku,

Visoko učilište pruža podršku inozemnim studentima prilikom prijave i
studiranja,

Visoko učilište ima povratne informacije o zadovoljstvu i potrebama
inozemnih studenata,

Inozemni studenti imaju mogućnost praćenja nastave na stranom jeziku
(engleskom jeziku).


34/80

Standard 3.8. Visoko učilište osigurava objektivno i dosljedno vrednovanje i
ocjenjivanje studentskih postignuća.

Elementi standarda:

Kriteriji i metode vrednovanja i ocjenjivanja jasni su i objavljeni prije početka
izvođenja pojedinih predmeta,

Kriteriji i metode vrednovanja i ocjenjivanja usklađeni su s korištenim
nastavnim metodama,

Visoko učilište pruža podršku u razvoju vještina koje se odnose na metode
testiranja i ispitivanja svima koji vrednuju studente,

Visoko učilište osigurava objektivnost i pouzdanost ocjenjivanja,
Ako je to moguće, visoko učilište provodi vrednovanje ocjenjivanja,
Postupci vrednovanja uzimaju u obzir posebne okolnosti studiranja za

pojedine grupe studenata (prilagodba ispitnih postupaka, npr. za studente s
invaliditetom), a da se pri tome osigurava postizanje predviđenih ishoda
učenja,

Studenti dobivaju povratne informacije o rezultatima vrednovanja, a prema
potrebi, i savjete za proces učenja povezane s tim.


Standard 3.9. Visoko učilište izdaje diplomu i dopunske isprave o studiju u skladu
s odgovarajućim propisima.


Elementi standarda:

Završetkom studija studentima se izdaju odgovarajući dokumenti (diploma i
dopunska isprava o studiju),

Visoko učilište izdaje dopunsku ispravu o studiju, bez naknade, na hrvatskom i
engleskom jeziku.


Standard 3.10. Visoko učilište vodi brigu o zapošljivosti studenata nakon studija.

Elementi standarda:

Visoko učilište analizira zapošljivost završenih studenata,
Upisne su kvote usklađene s društvenim potrebama i potrebama tržišta rada

te resursima visokog učilišta,
Visoko učilište obavještava buduće studente o mogućnostima nastavka

obrazovanja ili zapošljavanja nakon završenog studija,
Visoko učilište pruža podršku studentima u pogledu planiranja buduće

karijere,
Visoko učilište održava kontakte s bivšim studentima.


Smjernice
: Proces učenja i poučavanja treba biti dvosmjeran i zasnivati se na
dijalogu nastavnika i studenata. Primjenjuju se različite metode vrednovanja i
ocjenjivanja na način koji najbolje demonstrira ostvarene ishode učenja i prirodu


35/80

predmeta. Povratne informacije od strane studenata trebaju omogućiti
unapređenje kvalitete nastavnog rada. Poticanjem mobilnosti studenata (odlazne i
dolazne) unaprjeđuju se znanja o različitim društvenim zajednicama kao i o
mogućnostima budućih suradnji. Studenti se imaju priliku upoznati sa različitim
nastavnim praksama, drugačijim sustavima vrednovanja stručnog i/ili znanstvenog
rada, drugačijim pristupima kulturi te različitim suvremenim stručnim praksama.
Kontinuiranim praćenjem napredovanja studenata, njihove zapošljivosti nakon
završetka studija, kao i osiguravanjem resursa za učenje omogućava se brža
prilagodba programa dinamičnim promjenama društva (izborni predmeti, nova
oprema i sl.).
Mobilnost i međunarodna suradnja odvijaju se sudjelovanjem u međunarodnim
programima mobilnosti te multilateralnih i bilateralnih ugovora s nacionalnim i
inozemnim ustanovama.
Student na kraju studija, uz pripadajući dokument o završenom studiju, dobiva
dodatni dokument u kojem se navode i svi položeni predmeti, kao i opis njegovih
izvannastavnih aktivnosti tijekom studija (demonstratura, Erasmus, studentski
projekti i sl.).

Primjeri dobre prakse:

• VSS dosljedno primjenjuje usvojen Pravilnik o studiranju,
• VSS provodi politiku podrške studentima iz ranjivih i podzastupljenih skupina,

te studenata s invaliditetom u skladu s Pravilnikom o studiranju,
• VSS je uspostavila podršku studentima s invaliditetom, studentima iz ranjivih

i podzastupljenih skupina, podršku pri uključivanju u programe odlazne i
dolazne mobilnosti te su studenti s njima upoznati putem mrežne stranice
VSS,

• Kriteriji upisa ili nastavka studija dosljedno se primjenjuju i javno se
objavljuju,

• VSS je počela provoditi postupke formalnih analiza zapošljivost svojih bivših
studenata,

• VSS podržava djelovanje studentskih udruga i kvalitetnih studentskih
projekata,

• VSS ima učinkovit mehanizam priznavanja prethodnog učenja ,
• Postupci praćenja napredovanja studenata su jasni, dostupni i redovito se

provode,
• Kontinuirano se analizira uspjeh i prolaznost studenata,
• Studentske pritužbe pravovremeno se rješavaju u skladu sa Etičkim

kodeksom i Pravilnikom o stegovnoj odgovornosti studenata,
• VSS dodjeljuje nagrade i priznanja studentima, a kriteriji dodjele su propisani

Pravilnikom o nagradama i priznanjima.
• Inozemnim su studentima dostupne informacije o mogućnostima upisa i

studiranja na VSS na engleskom jeziku,
• Preko javnih poziva i natječaja za financiranje potiču se zainteresirani

studenti, nastavnici i nenastavno osoblje na sudjelovanje u programima
međunarodne razmjene,

• VSS osigurava priznavanje ECTS bodova stečenih na drugom visokom učilištu,


36/80

definirani su postupci priznavanja razdoblja mobilnosti po povratku studenta
u matičnu ustanovu,

• Redovito se provode vrednovanja kojima studenti ocjenjuju nastavni rad, rad
stručnih i administrativnih službi, kao i cjelokupnog zadovoljstva uvjetima za
vrijeme studiranja,

• Rezultati vrednovanja se redovito analiziraju, podnose se izvješća Upravnom
vijeću.

• Upisne su kvote usklađene s resursima VSS,
• VSS aktivno i redovito održava kontakte s bivšim studentima.


Cilj:
Ocjenjivanje studenata podupire efektivne i kreativne pristupe učenju te pouzdano
mjeri očekivane ishode učenja svojstvene visokoškolskom obrazovanju i specifičnim
područjima studijskih programa koji se izvode na VSS. Ocjenjivanje se provodi
vodeći se akademskim standardima koji uključuju transparentnost, nepristranost i
objektivnost.
Postignute realizacije i rezultati se procjenjuju i analiziraju te se u sustav
ocjenjivanja uvode redovita poboljšanja.
Osigurani su prikladni prostorni resursi (predavaonice, lounge prostorije za boravak
studenata, prostorije za učenje i istraživanje, kantine, prostorija za multimedijske potrebe,
konferencijske prostorije za networking druženja, rooftop prostor i sl.), oprema (računala te
druga pripadajuća informatička oprema) te literatura (knjige, skripte, predlošci
predavanja ili pristup bazama podataka, elektroničkim knjigama i časopisima,
digitalni akademski repozitorij, mrežno dostupni nastavni materijali) za uspješnu
izvedbu svakog studijskog programa i stjecanje potrebnih ishoda učenja.
Studentima je osigurana potpora u obliku konzultacija, voditeljstva, mentorstva,
administrativnih službi i tehničkog osoblja.
VSS redovito prati, provjerava i poboljšava djelotvornost sustava potpore
studentima i dostupne resurse u cilju kvalitetnog obrazovanja.
Informacije o mogućnostima upisa i studiranja na VSS redovito se ažuriraju i
dostupne su inozemnim studentima na stranom jeziku.
VSS zadovoljava preduvjete (normativne, materijalne, prostorne, kadrovske) za
ostvarivanje unutarnje i međunarodne razmjene u oba smjera.
Međunarodna javnost kvalitetno se informira o mogućnostima suradnje sa VSS
putem informacijskih paketa i drugih komunikacijskih kanala.

Aktivnosti:
3.1. Povećavati broj dolaznih i odlaznih međunarodnih, nacionalnih,

međuveleučilišnih i unutar veleučilišnih mobilnosti studenata, nastavnika i
nenastavnog osoblja.

3.2. Unaprijediti postupak vrednovanja i ocjenjivanja studenata na način da se
kriteriji, pravila i postupci za ocjenjivanje ishoda učenja dosljedno
primjenjuju, da su objavljeni na početku semestra i da su studenti upoznati s
njima.

3.3. Provoditi postupke praćenja i analize uspješnosti studiranja
3.4. Osigurati resurse za djelovanje studentskih udruga i studentskog zbora VSS


37/80

(npr.: prostor, računalna oprema i dr.).
3.5. Povećati izlaznost na anketu studentskog vrednovanja rada stručnih i

administrativnih službi te podnositi izvješće Upravnom vijeću o rezultatima i
mjerama za poboljšanje.

3.6. Povećati izlaznost na anketu za studentsko vrednovanje nastavnog rada VSS i
podnositi izvješće Upravnom vijeću o rezultatima i mjerama za poboljšanje.

3.7. Povećati izlaznost na anketu za nastavničko vrednovanju cjelokupnog
nastavnog procesa VSS i podnositi izvješće Upravnom vijeću o rezultatima i
mjerama za poboljšanje.

3.8. Održavanje prostora, opreme i cjelokupne infrastrukture na odgovarajućoj
razini radi provedbe studijskih programa i postizanja predviđenih ishoda
učenja

3.9. Omogućiti dostupnost radnih prostora studentima i nastavnicima tijekom
cijelog tjedna i u kasnim večernjim satima (8-21h)

3.10. Održavati redovite sastanke članova uprave i/ili prodekana za nastavu s
predstavnicima Studentskog zbora.

3.11. Pratiti i analizirati zapošljivost završenih studenata.
3.12. Održavati kontakte s bivšim studentima putem osnovanog alumni kluba


IV. Nastavnički i institucijski kapaciteti

Standard:
Visoko učilište mora osiguravati kvalitetu i stručnost nastavnog,
suradničkog, administrativnog i tehničkog osoblja za kvalitetno obrazovanje
studenata i postizanje adekvatnih ishoda učenja. Pored nastavnog rada, veleučilišni
nastavnici obavljaju stručni i/ili znanstveni rad koji svojom kvalitetom doprinosi
nacionalnoj i međunarodnoj prepoznatljivosti visokog učilišta.
Rad nastavnog osoblja treba kontinuirano unaprjeđivati.
Visoko učilište osigurava i odgovarajuće resurse koji su potrebni za kontinuirano
podizanje kvalitete nastavne, stručne i /ili znanstvene djelatnosti.
Mobilnost nastavnika, suradnika i nenastavnog osoblja treba biti sastavni dio
procesa visokoškolskoga obrazovanja s jasno definiranim pravilima i postupcima
koji osiguravaju ravnopravne uvjete za mobilnost svih dionika.

Standard 4.1. (Ključni standard) Visoko učilište osigurava odgovarajuće
nastavničke kapacitete.

Elementi standarda:

Broj i kvalifikacije nastavnika* (izbor u odgovarajućem području i/ili polju)
prikladni su za realizaciju studijskog programa i stjecanje predviđenih ishoda
učenja te obavljanje znanstvene i stručne djelatnosti,

Omjer je studenata i nastavnika stalno zaposlenih na visokom učilištu
odgovarajući za kvalitetno studiranje,

Opterećenje je nastavnika usklađeno s važećim zakonskim i podzakonskim
propisima, aktima nadležnih tijela, kolektivnim ugovorima i sl.,

Opterećenje nastavnika osigurava ravnomjernu raspoređenost nastavnih


38/80

obveza, stručnog i/ili znanstvenog rada, profesionalnog i osobnog razvoja te
administrativnih obveza,

Nastavnici su kvalificirani za predmet/predmete koji/koje izvode.

*Nastavnici – zaposlenici visokog učilišta izabrani u nastavna ili znanstveno-nastavna zvanja.

Standard 4.2. Visoko učilište osigurava odgovarajuću kvalitetu vanjskih suradnika.


Elementi standarda:

Vanjski suradnici posjeduju relevantno radno iskustvo,
Vanjski suradnici u nastavni proces uključuju najnovija istraživanja, trendove i

saznanja s tržišta rada,
Visoko učilište potiče sudjelovanje vanjskih suradnika u mentorstvu završnih i

diplomskih radova,
Visoko učilište potiče održavanje stručne prakse u matičnoj ustanovi vanjskog

suradnika.

Standard 4.3. Zapošljavanje, napredovanje i reizbor nastavnika temelje se na
objektivnim i transparentnim postupcima koji uključuju vrednovanje izvrsnosti.

Elementi standarda:

Postupci zapošljavanja nastavnika proizlaze iz ciljeva razvoja visokog učilišta i
usklađeni su s pozitivnim zakonskim propisima i internim aktima,

Pri odabiru, imenovanju i vrednovanju nastavnika uzimaju se u obzir njihove
dosadašnje aktivnosti (nastavna aktivnost, istraživačka aktivnost, povratne
informacije od studenata i sl.),

Visoko učilište ima odgovarajuće metode odabira najboljih kandidata za
svako radno mjesto,

Postupci za napredovanje nastavnika u viša zvanja temelje se na vrednovanju
i nagrađivanju izvrsnosti te uzimaju u obzir važna postignuća (npr. uspješno
ostvareni projekti, uspješno osigurana dodatna sredstva, mentorstva,
vođenje završnih i diplomskih radova, skripta, udžbenici, popularna
predavanja itd.),

Pokazatelji izvrsnosti obuhvaćaju stručni i/ili znanstveni rad te nastavni rad,
Dodatni kriteriji za napredovanje nastavnika u viša zvanja odražavaju

strateške ciljeve visokog učilišta.

Standard 4.4. Visoko učilište pruža podršku nastavnicima u njihovu
profesionalnom razvoju.

Elementi standarda:

• Visoko učilište pruža mogućnost unapređenja kompetencija nastavnika ,
• Visoko učilište potiče vrednovanje i unapređivanje nastavničkih kompetencija


39/80

na temelju preporuka dobivenih procjenom kolega nastavnika u izvođenju
nastave te na temelju rezultata studentskog vrednovanja rada nastavnika,

• Nastavnici sudjeluju u međunarodnim programima mobilnosti, suradničkim
projektima, mrežama i sl.


Standard 4.5. (Ključni standard) Prostor, oprema i cjelokupna infrastruktura
(laboratoriji, informatička služba, radilišta i sl.) odgovarajući su za provedbu
studijskih programa i osiguravaju postizanje predviđenih ishoda učenja te
realizaciju stručne i/ili znanstvene djelatnosti

Elementi standarda:

Visoko učilište planira i unapređuje infrastrukturni razvoj u skladu sa
strateškim ciljevima,

Prostor, oprema i cjelokupna infrastruktura (laboratoriji, informatička služba,
radilišta i sl.) odgovarajući su za provedbu studijskih programa i osiguravaju
postizanje predviđenih ishoda učenja,

Prostor, oprema i cjelokupna infrastruktura (laboratoriji, informatička služba,
radilišta i sl.) odgovarajući su za realizaciju stručne i/ili znanstvene
djelatnosti
.


Standard 4.5. Knjižnica i njezina opremljenost te pristup dodatnim sadržajima
osiguravaju dostupnost literature i knjižničnih usluga za potrebe kvalitetna
studiranja i kvalitetne znanstveno-nastavne djelatnosti.

Elementi standarda:

Knjižnica i njezina opremljenost te dodatni sadržaji osiguravaju zahtjeve
kvalitetnog studiranja,

Knjižnica i njezina opremljenost te dodatni sadržaji osiguravaju zahtjeve
kvalitetne stručne i/ili znanstvene djelatnosti.

Standard 4.6. Visoko učilište racionalno upravlja financijskim resursima.

Elementi standarda:

• Financijska održivost i učinkovitost vidljiva je u svim aspektima rada visokog
učilišta.

• Visoko učilište transparentno, učinkovito i svrsishodno upravlja financijskim
resursima.

• Dodatni izvori financiranja koriste se za razvoj i unaprjeđenje.
• Dodatni izvori financiranja osigurani su preko domaćih i međunarodnih

projekata, suradnje s industrijom, lokalnom zajednicom i sl.

Smjernice:
Uloga nastavnika i suradnika ključna je kod stvaranja kvalitetno
obrazovanog stručnjaka koji završava neku od razina studijskih programa visokog


40/80

učilišta kroz stjecanje znanja, kompetencija i vještina. Kvalitetnim i suvremenim
izvođenjem nastave usmjerene na studenta nastavnici i suradnici motiviraju
studente i potiču ih na samostalan rad. Visoko učilište provodi zapošljavanje i razvoj
svojih djelatnika u skladu s Zakonom o visokom obrazovanju i znanstvenoj
djelatnosti te odgovarajućih Pravilnika, prema uvjetima Nacionalnog vijeća za
znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj i Zbora veleučilišta, a na temelju
plana razvoja kadrova. Kontinuirano se prati i vrednuje kvaliteta i stručnost
nastavnika, podaci se analiziraju i procjenjuju se mjere za poboljšanje.
Mobilnost i međunarodna suradnja se odvijaju sudjelovanjem u međunarodnim
projektima i programima mobilnosti te multilateralnih i bilateralnih ugovora s
nacionalnim i inozemnim ustanovama.

Primjeri dobre prakse VSS:

• Kvalifikacije nastavnika usklađuju se sa realizacijom studijskog programa i
stjecanjem predviđenih ishoda učenja,

• Omjer studenata i nastavnika stalno zaposlenih na VSS odgovarajući je za
kvalitetno studiranje,

• Postupci zapošljavanja i napredovanja nastavnika su regulirani, transparentni
i dosljedno se provode, a pri odabiru, imenovanju i vrednovanju nastavnika
uzimaju se u obzir njihove dosadašnje aktivnosti (nastavna aktivnost, stručna
i znanstvena djelatnost, i sl.),

• VSS transparentno i svrsishodno upravlja financijskim resursima,
• VSS dodjeljuje nagrade i priznanja nastavnicima i suradnicima (nagrada za

izvrsnost u nastavnom radu, nagrada za izvrsnost u obavljanju stručne i
znanstvene djelatnosti, nagrada za izvrsnost u prijavi ili realizaciji projekata i
nagrada za životno djelo),

• VSS ima uspostavljena pravila povjere nastave vanjskim suradnicima, kao i
pravila sudjelovanja vlastitih nastavnika na drugim ustanovama,

• VSS provodi redovito studentsko vrednovanje rada nastavnika anketom tako
da se nastavnik vrednuje na svakom predmetu tijekom svakog semestra kad
se taj predmet izvodi,

• Rezultati studentske ankete upotrebljavaju se u postupku vrednovanja
kvalitete nastavnog rada nastavnika i kao informacija nastavniku za
prilagodbu i unapređenje nastavnog rada,

• S nastavnikom koji je ocijenjen nezadovoljavajućom ocjenom postupa se
prema Pravilniku o postupku vrednovanja kvalitete nastave i nastavnika
temeljem anketiranja studenata VSS, a cilj je analiziranje uzroka i traženje
načina za poboljšavanje kvalitete nastave,

• Nastavnici i suradnici u nastavi na početku angažmana osposobljavaju se za
rad u nastavi, a nastavnicima se omogućuje trajno unapređivanje
kompetencija za rad u nastavi,

• Nastavnici se potiču na mobilnost u svrhu poučavanja i istraživanja.

Cilj: VSS osigurava kvalitetan nastavnički, suradnički i administrativni kadar s
potrebnim kompetencijama uz otvorenost prema kontinuiranom unapređenju
kvalitete nastave. Postupci izbora u zvanja osiguravaju da nastavno osoblje


41/80

posjeduje, pored stručnih i znanstvenih i odgovarajuće nastavničke i pedagoške
kompetencije. Pored nastavnog rada, VSS vrednuje i stručni i znanstveni rad
nastavnika kao cjelinu opusa znanstveno-nastavnog i stručnog djelovanja
nastavnika.
Nastavnicima i suradnicima se omogućava usavršavanje na nacionalnoj i
međunarodnoj razini a opterećenje nastavnika usklađuje se s važećim zakonskim
propisima.
VSS u skladu sa svojom strategijom planira potrebna radna mjesta za nastavno,
suradničko i administrativno-pravno osoblje uzimajući u obzir raspoložive resurse,
studijske programe koje izvodi i broj studenata te planirane nove studijske
programe i povećanje/smanjenje broja studenata. Postupci raspodjele nastavnih
opterećenja stalno zaposlenim nastavnicima i vanjskim suradnicima te odobravanja
angažmana vlastitih nastavnika na drugim ustanovama su razrađeni i provode se.
Potrebni resursi obuhvaćaju prostor, opremu, financijska sredstva, nastavno i
nenastavno osoblje i drugo. Svi raspoloživi resursi dostupni su i studentima. VSS
voditi računa da se postigne dogovor i osigura svrsishodnost u korištenju pojedinih
raspoloživih resursa (npr. informatička predavaonica, korištenje većih i manjih
dvorana,studentskih prostora i sl.) kako bi se oni racionalno upotrebljavali.

Aktivnosti:
4.1. Osigurati dostatan broj nastavnika za realizaciju svih studijskih programa VSS
4.2. Uskladiti opterećenje nastavnika s važećim zakonskim i podzakonskim

propisima, aktima nadležnih tijela, sistematizaciji radnih mjesta i sl,
4.3. Unaprijediti mehanizme koji omogućavaju pedagoško-nastavno, znanstveno i

stručno usavršavanje nastavnog osoblja,
4.4. Pratiti, evidentirati i analizirati opterećenje nastavnika i suradnika za svaku

akademsku godinu,
4.5. Pratiti, evidentirati i analizirati rad službi, administrativnog i pravnog osoblja

za svaku akademsku godinu,
4.6. Izrađivati godišnji plan potrebe zapošljavanja i napredovanja nastavnika i

suradnika te administrativnog i pravnog osoblja,
4.7. Na vrijeme i redovito voditi evidenciju i sklapati ugovore o vanjskoj suradnji,
4.8. Unapređenje knjižnične građe i dodatnog sadržaja radi osiguravanja zahtjeva

za kvalitetnim studiranjem,
4.9. Definirati postupak i redovito provoditi anketiranje nastavnika i suradnika o

njihovim pogledima na nastavu, opterećenja, stručni i znanstveni rad, kao i o
uvjetima napredovanja,

4.10. Razvijati sustav trajnog usavršavanja stručnog, administrativnog i pravnog
osoblja te provođenje planiranog osposobljavanja,

4.11. Uspostavljati postupke vrednovanja kvalitete stručnog, administrativnog i
pravnog osoblja te provođenje vrednovanja, analize rezultata i poduzimanje
mjera unaprjeđivanja kvalitete rada stručnog, administrativnog i pravnog
osoblja,

4.12. Kontinuirano i ustrajno raditi na osiguranju adekvatnih prostora, opreme i
cjelokupne infrastrukture VSS,

4.13. Osigurati financijsku održivost i stabilnost u svim aspektima rada VSS.


42/80

V. Stručna i/ili znanstvena djelatnost

Standard:
Nedjeljivost kvalitetne nastave, stručnog i znanstvenoga istraživanja
temeljna je odrednica visokog učilišta. Uz obrazovanje, stručni i rad i istraživanje
visoko učilište treba poticati kreativnost i inovativnost, kulturu kako bi snažnije
utjecalo na i društveni razvoj ali i očuvanje nacionalnog i europskog identiteta.
Visoko učilište treba evidentirati i poticati stručnu i znanstvenu djelatnost
nastavnika i suradnika u skladu s raspoloživim resursima i strategijom. Visoko
učilište osigurava odgovarajuće resurse koji su potrebni za kontinuirano podizanje
kvalitete nastavne, stručne i znanstveno-istraživačke i djelatnosti.

Standard 5.1. (Ključni standard) Nastavnici i suradnici zaposleni na visokom
učilištu posvećeni su postizanju visoke kvalitete i kvantitete stručnog i/ili
znanstvenog rada.

Elementi standarda

Nastavnici i suradnici objavljuju odgovarajući broj kvalitetnih stručnih i/ili
znanstvenih publikacija,

Visoko učilište ima učinkovite postupke poticanja kvalitetna stručnog i/ili
znanstvenog objavljivanja,

Visoko učilište evidentira raspodjelu publikacija po posebnim
područjima/odjelima unutar institucije te jednako potiče na publiciranje
nastavnike i suradnike iz raznih područja,

Znanstvena aktivnost visokog učilišta vidljiva je u doktorskim radovima,
Nastavnici i suradnici visoko učilište aktivno promiču stručna i/ili znanstvena

postignuća na skupovima u zemlji i inozemstvu.

Standard 5.2. Visoko učilište dokazuje društvenu relevantnost svojih stručnih i/ili
znanstvenih istraživanja i prijenosa znanja.

Elementi standarda

Visoko učilište prati potrebe društva, lokalne zajednice i tržišta rada te ih razmatra
prilikom planiranja svojih stručnih i/ili znanstvenih i istraživačkih aktivnosti.

Visoko učilište ima učinkovit sustav potpore istraživanju i prijenosu znanja i
tehnologija.

Nastavnici i suradnici sudjeluju u aktivnostima strukovnih udruženja.

Standard 5.3. Stručna i/ili znanstvena postignuća visokog učilišta prepoznata su
regionalnim, u nacionalnim i međunarodnim okvirima.

Elementi standarda

Nastavnici i suradnici dobitnici su regionalnih, nacionalnih i međunarodnih
nagrada i priznanja za stručna i/ili znanstvena postignuća,


43/80

Visoko učilište nositelj je odgovarajućeg broja projekata,
Nastavnici i suradnici članovi su strukovnih udruženja i uredništva časopisa.


Standard 5.4. Stručna i/ili znanstvena aktivnost i postignuća visokog učilišta unaprjeđuju
nastavni proces.


Elementi standarda

Oprema za istraživanja koristi se u preddiplomskoj i diplomskoj nastavi,
Studenti preddiplomskih i diplomskih studija uključeni su u projekte visokog

učilišta,
Visoko učilište prepoznaje i nagrađuje stručna i /ili znanstvena postignuća

svojih zaposlenika.

Smjernice: Uloga nastavnika i suradnika ključna je kod stvaranja kvalitetno
obrazovanog stručnjaka koji završava neku od razina studijskih programa kroz
stjecanje znanja, kompetencija i vještina.
Kvalitetno i suvremeno izvođenje nastave nedjeljivo je od kvalitetnog stručnog i
znanstvenog rada i istraživanja te unaprjeđenja stručne djelatnosti u nacionalnim i
međunarodnim okvirima. Pri tome stručna i znanstvena djelatnost visokog učilišta
treba biti razvojna i održiva. Potrebno je poticati povećanje resursa za istraživanja,
ali je i potrebno poticati suradnju.

Primjeri dobre prakse VSS:

• Usvojen je Akademski strateški plan do 2027,
• Osnovan je Gospodarski savjet kao važno programsko tijelo,
• VSS je sklopio niz partnerstva s značajnim gospodarskim subjektima,
• VSS je pokrenuo međunarodni znanstveno-stručni časopis Global Journal of

Business and Integral Security-GBIS,
• VSS je osnovao Povjerenstvo za znanstveno-stručnu djelatnost,
• Planiranje svojih stručnih i/ili znanstvenih i istraživačkih aktivnosti VSS

provodi temeljem odredaba Pravilnika o znanstveno-istraživačkoj, stručnoj i
projektnoj djelatnosti,

• Nastavnici i suradnici sudjeluju u aktivnostima strukovnih i znanstvenih
udruženja,

• VSS raspolaže s odgovarajućim osnovnim resursima za stručne i znanstvene
aktivnosti. Dostupni resursi koristi se u prijediplomskoj i diplomskoj nastavi.

• Nastavnici i suradnici dobitnici su veleučilišnih, nacionalnih i međunarodnih
nagrada i priznanja za stručna i znanstvena dostignuća.

• Nastavnici i suradnici VSS sudjeluju u značajnom broju strukovnih, javnih,
savjetničkih tijela i odbora u privatnom i javnom sektoru, na pozvanim
predavanjima na nacionalnim i međunarodnim skupovima, članovi su
stručnih komisija, odbora, skupova, savjetničkih tijela, komisija

• Strategija razvoja stručne i/ili znanstvene djelatnosti usklađena je s vizijom
razvoja VSS.

• VSS organizira prezentacije, konferencije i skupove sa svrhom popularizacije


44/80

tema iz područja sigurnosti i održivog razvoja, dani otvorenih vrata, dani
karijere te obilasci VSS za učenike srednjih škola,

• Studenti preddiplomskih i diplomskih i studija uključeni su u stručne i
znanstvene projekte VSS,

• Na VSS je osnovan i djeluje Alumni klub.

Cilj: Osnažena uloga VSS na regionalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini
postignuta podizanjem kvalitete stručnog i znanstvenog djelovanja, istraživanja i
nastave te sudjelovanjem u stručnim i istraživačkim projektima, s ciljem
ostvarivanja izvrsnosti, prepoznatljivosti i priznatosti. VSS ostvaruje pozitivan
utjecaj na društvo na način da potiče, prezentira, dijeli i čini vidljivom svoju stručnu
i znanstvenu djelatnost.
Stručna i znanstvena djelatnost u skladu su sa raspoloživim resursima i strategijom,
a u korelaciji s nastavnim, stručnim i znanstveno-istraživačkim aktivnostima.
Potrebni resursi obuhvaćaju prostor, opremu, financijska sredstva, nastavno i
nenastavno osoblje i drugo. Adekvatnost resursa ovisi o pojedinim područjima, te
se uvažavaju razlike. Svi resursi VSS dostupni su i studentima.

Aktivnosti
5.1 Poticati nastavnike i suradnike VSS da aktivno promiču i prezentiraju

svoja postignuća na skupovima u zemlji i inozemstvu,
5.2 Razraditi postupke vrednovanja stručne i znanstveno-istraživačke djelatnosti

nastavnika i suradnika VSS,
5.3. Nagrađivati i davati potporu najboljim nastavnicima,
5.4 Jačati međunarodnu suradnju kao i suradnju s domaćim srodnim

ustanovama,
5.5. Poticati ugovaranje sporazuma o suradnji između VSS i gospodarskih

subjekata te pratiti i analizirati njihove realizacije te donositi prijedloge za
poboljšanje/povećanje suradnje,

5.6. Poticati provođenje stručnih projekata, ekspertiza, organiziranje stručnih
skupova i drugih aktivnosti (npr. savjetodavne uloge nastavnika u
međunarodnim, državnim, regionalnim te lokalnim ustanovama ili tijelima),

5.7. Organizirati redovite sastanke strukovnih društava, udruga ili podružnica kao
i Alumni kluba o stručnim temama od širokog ili užeg društvenog interesa.

45/80

7. TABLICE AKTIVNOSTI SUSTAVA OSIGURAVANJA KVALITETE VSS

I. Interno osiguravanje kvalitete i društvena uloga visokoga učilišta

Aktivnost Nadležnost za
prijedlog/izradu

Nadležnost za
provjeru/usvajanje

Referentni
pokazatelj

Vrijeme
provedbe

1.1 VSS donosi strateški plan
razvoja (Strategija)
usklađen s misijom i
vizijom VSS

Povjerenstvo
za izradu
strateškog
plana

Upravno vijeće Strategija
prihvaćena od
vijeća VSS
sažetak
objavljen na
službenim
mrežnim
stranicama VSS;
zaposlenici i
studenti VSS
sudjelovali su u
raspravi o
Strategiji i
upoznati su s
njezinim
prioritetima
(vidljivo iz
dostavljenih
komentara u
javnoj raspravi
te organiziranih
događaja koji
služe javnoj
raspravi)

1 x 5 god.

1.2 VSS donosi operativni
plan provedbe strateških
inicijativa

Povjerenstvo
za izradu
strateškog
plana VSS

Upravno vijeće Usvojen
operativni plan
provedbe
strateških
inicijativa

1 x 5 god.

1.3 VSS podnosi izvješće o
provedbi Strategije u
protekloj godini koje
sadrži analizu provođenja
Strategije, objašnjenje
aktivnosti i prijedloge za
bolje ostvarivanje ciljeva

dekan Upravno vijeće Izvješće
prihvaćeno od
Upravnog vijeća
VSS

1 x 1 god.

1.4 Kroz sustav osiguravanja
kvalitete te strateškog
upravljanja VSS
transparentno voditi sve
unutarnje procese na
najvišim razinama
kvalitete, organiziranosti i
odgovornosti

Odbor za
kvalitetu
Uprava
Vijeće VSS

Odbor za
kvalitetu
Uprava
Vijeće VSS

Unapređenje
svih procesa
i postupaka
kvalitete

kontinuirano

1.5 Unaprijediti osiguravanje
kvalitete tako da postupci
koji se provode čine
konzistentan sustav koji

Odbor za
kvalitetu
Uprava
Vijeće VSS

Odbor za
kvalitetu
Uprava
Vijeće VSS

Jedinstveni i
sveobuhvatan
sustav kvalitete
VSS

kontinuirano


46/80

se učinkovito unapređuje
na temelju rezultata
unutarnje i vanjske
prosudbe


1.6 U interni sustav
osiguravanja kvalitete
aktivno uključiti
predstavnike alumnia,
strukovnih i
profesionalnih udruženja

Odbor za
kvalitetu
Uprava
Vijeće VSS

Odbor za
kvalitetu
Uprava
Vijeće VSS

Predstavnik
alumnia,
strukovnih i
/ili
profesionalnih
udruženja član
Odbora za
kvalitetu

Siječanj,
2024.

1.7 Redovito ažurirati i
objavljivati sve
dokumente SOK-a i
osnovne podatke o VSS
na mrežnim stranicama
VSS

Odbor za
kvalitetu
Uprava
Administrativno-
pravna služba
IT podrška

Odbor za kvalitetu
Uprava

Dokumenti/podaci
objavljeni na
webu

kontinuirano

1.8 Izrađivati i usvajati
izvješća o radu i planove
aktivnosti Odbora za
kvalitetu u svakoj
akademskoj godini

Odbor za
kvalitetu

Odbor za kvalitetu
Uprava
Vijeće
Administrativno-
pravna služba

Izvješće i Plan
usvojeni na
Upravnom vijeću
VSS

Do 15.
prosinca
tekuće ak.
godine

1.9 Redovito provoditi
unutarnje periodične
prosudbe sustava
osiguravanja kvalitete na
VSS te predlagati i
provoditi mjere za
poboljšanje

Odbor za
kvalitetu,
Vijeće VSS,
Povjerenstvo
za unutarnju
prosudbu
SOK-a

Vijeće VSS

Provedena
unutarnja
prosudba SOK-a

kontinuirano

1.10 Analizirati
provođenje strategije
VSS, politike kvalitete i
ostvarivanje definiranih
standarda kvalitete svih
djelatnosti VSS

Odbor za
kvalitetu
Uprava
Vijeće VSS

Odbor za kvalitetu
Uprava
Vijeće VSS

Usvojena Izvješća
o provedenim
postupcima

kontinuirano

1.11 Javno objavljivati
propise i pravilnike VSS

Administrativno-
pravna služba,
Akademski
tajnik
IT podrška

Odbor za kvalitetu
Uprava
Vijeće VSS

Propisi i
pravilnici javno su
objavljeni

kontinuirano

1.12 Izraditi e-
informacijski paket koji će
obuhvaćati skup
informacija namijenjenih
studentima i
zainteresiranima za
studiranje na VSS

Prodekan za
nastavu

Uprava e-informacijski
paket

siječanj,
2024.

1.13 Izraditi i objaviti
analizu zapošljivosti
završenih studenata

Studentska
referada,
Administrativni
tajnik
Odbor za

Odbor za kvalitetu
Uprava
Vijeće VSS

Izrađena i
objavljena analiza
zapošljivosti
završenih
studenata

Do 2025.
Nakon toga
provoditi
kontinuirano.


47/80

kvalitetu,
Prodekan za
nastavu

1.14 Izraditi i objaviti
analizu stope i razloga
odustajanja od studiranja

Studentska
referada
Odbor za
kvalitetu

Odbor za kvalitetu
Uprava
Vijeće VSS

Izrađena i
objavljena analiza
odustajanja od
studija

Do 2025.
Nakon toga
provoditi
kontinuirano

1.15 Razvoj i ustrojstvo
programa cjeloživotnog
učenja.

Nastavno i
nenastavno
osoblje VSS
predstojnik
katedre

Odbor za
kvalitetu
Prodekan za
nastavu
Povjerenstvo za
cjeloživotno
učenje
Vijeće VSS
Upravno vijeće
VSS

Registar
programa
cjeloživotnog
obrazovanja
objavljen na
mrežnim
stranicama VSS

kontinuirano,
Izvješće
jednom
godišnje

1.16 Redovno provoditi
vrednovanje programa
cjeloživotnog učenja od
strane polaznika,
poslodavaca i mentora
stručne prakse

Nositelji
programa
cjeloživotnog
učenja

Odbor za
kvalitetu
Vijeće VSS
Povjerenstvo za
cjeloživotno
učenje

Izvješće o
provedenim
programima
cjeloživotnog
učenja

Nakon
završenog
programa
cjeloživotnog
učenja
48/80

II. Studijski programi

Aktivnost Nadležnost za
prijedlog/izradu

Nadležnost za
provjeru/usvajanje

Referentni
pokazatelj

Vrijeme
provedbe

2.1 Postupak odobravanja novog
studijskog programa: prijedlog,
rasprava, program i procedure u
skladu s propisima. U svim
fazama postupka sudjeluju svi
vanjski i unutarnji dionici

Odbor za
kvalitetu
Upravno vijeće

Odbor za kvalitetu
Upravno vijeće
Radna skupina za
izradu studijskih
programi

Odobreni
novi
studijski
programi

kontinuirano

2.2 Dosljedno provoditi postupke
revizije studijskih programa u
skladu s Pravilnikom o postupku
donošenja novih i unapređenju
akreditiranih studijskih
programa VSS

Odbor za
kvalitetu
Upravno vijeće

Odbor za kvalitetu
Upravno vijeće
Radna skupina za
periodičnu reviziju
studijskih programi

Revidiran
postojeći
studijski
program

Po potrebi

2.3 U postupke izmjena i dopuna
studijskih programa aktivnije
uključiti studente, alumnie i
vanjske dionike

Predstojnici katedri Odbor za kvalitetu
Upravno vijeće

U postupke
izmjene
uključeni
studenti,
alumni i
vanjski
dionici

kontinuirano

2.4 Redovito unositi izmjene u
Upisnik studijskih programa,
odnosno MOZVAG.

Administrativno-
pravna služba

predstojnici katedri
prodekan za
nastavu
uprava

Ažuriran
USP i
MOZVAG

kontinuirano

2.5 Provesti detaljnu provjera
usklađenosti ishoda učenja na
razini studijskog programa i
predmeta

Nastavnici,
predstojnici katedri,
prodekan za
nastavu

Odbor za kvalitetu,
Vijeće VSS
Radna skupina za
periodičnu reviziju
studijskih programi

Revidirani
ishodi
učenja

Do rujna
2023.

2.6 Javno objavljivati izvedbene
planove studijskih programa

Predstojnici katedri
IT podrška
Prodekan za
nastavu

Uprava
Odbor za kvalitetu

Javno
objavljeni
izvedbeni
planovi

kontinuirano

2.7 Osmisliti i provoditi učinkoviti
nadzor izvođenja nastave prema
rasporedu i utvrđenom
izvedbenom planu studijskog
programa (predavanja, vježbe,
praktikumi, terenska nastava i
dr.) i analizirati provedbe
nadzora

Predstojnici katedri
Prodekan za
nastavu
Uprava

Prodekani za
nastavu
Predstojnici katedri
Uprava

Provedba
nadzora
nastave

Do 2024.

2.8 Redovno provoditi vrednovanje
studijskih programa od strane
studenata i nastavnika

Odbor za
kvalitetu

Vijeće VSS

Anketni
upitnik

kontinuirano

2.9 Javno objavljivati rasporede
predavanja za sve studijske
programe na mrežnim
stranicama VSS

Predstojnici katedri
Prodekan za
nastavu
IT podrška ili
web administrator

Prodekan za
nastavu

Javno
objavljeni
rasporedi
predavanja

kontinuirano49/80

III. Nastavni proces i podrška studentima

Aktivnost Nadležnost za
prijedlog/izradu

Nadležnost za
provjeru/usvajanje

Referentni
pokazatelj

Vrijeme
provedbe

3.1 Povećavati broj dolaznih i
odlaznih međunarodnih,
nacionalnih,
međuveleučilišnih i unutar
veleučilišnih mobilnosti
studenata, nastavnika i
nenastavnog osoblja

ERASMUS
koordinator

Voditelj centra za
međunarodnu
suradnju

Povećani
broj dolaznih
i odlaznih
mobilnosti

kontinuirano

3.2 Unaprijediti postupak
vrednovanja i ocjenjivanja
studenata na način da se
kriteriji, pravila i postupci za
ocjenjivanje ishoda učenja
dosljedno primjenjuju, da su
objavljeni na početku
semestra i da su studenti
upoznati s njima

Nastavnici,
predstojnici
katedri

Prodekan za
nastavu
Odbor za kvalitetu

Studenti su
upoznati sa
svim
postupcima
vrednovanja

kontinuirano

3.3 Provoditi postupke praćenja
i analize uspješnosti
studiranja

Studentska
referada
Odbor za
kvalitetu

Odbor za kvalitetu
Vijeće VSS

Izrađena
analiza
uspješnosti
studiranja

kontinuirano

3.4 Osigurati resurse za
djelovanje studentskih
udruga i studentskog zbora
VSS (npr.: prostor,
računalna oprema i dr.).

Uprava Uprava Osigurani
resursi za
djelovanje
SZ i udruga

kontinuirano

3.5 Povećati izlaznost na anketu
studentskog vrednovanja
rada stručnih i
administrativnih službi te
podnositi izvješće
Upravnom vijeću o
rezultatima i mjerama za
poboljšanje.

Studentski zbor
Odbor za
kvalitetu

Odbor za kvalitetu
Vijeće VSS

Povećan
postotak
izlaznosti na
anketu

kontinuirano

3.6 Povećati izlaznost na anketu
za studentsko vrednovanje
nastavnog rada VSS i
podnositi izvješće
Upravnom vijeću o
rezultatima i mjerama za
poboljšanje.

Studentski zbor
Odbor za
kvalitetu

Odbor za kvalitetu
Vijeće VSS

Povećan
postotak
izlaznosti na
anketu

kontinuirano

3.7 Povećati izlaznost na anketu
za nastavničko vrednovanju
cjelokupnog nastavnog
procesa VSS i podnositi
izvješće Upravnom vijeću o
rezultatima i mjerama za
poboljšanje.

Ured za
upravljanje
kvalitetom

Odbor za
kvalitetu
Vijeće VSS

Povećan
postotak
izlaznosti na
anketu

kontinuirano

3.8 Održavanje prostora,
opreme i cjelokupne
infrastrukture na
odgovarajućoj razini radi

Dekan
Administrativno-
pravna služba
Tajništvo VSS

Uprava Redovite
aktivnosti
potpornih
službi VSS te

kontinuirano


50/80

provedbe studijskih
programa i postizanja
predviđenih ishoda učenja

pružanje
usluga
održavanja
od strane
vanjskih
subjekata

3.9 Omogućiti dostupnost
radnih prostora studentima
i nastavnicima tijekom
cijelog tjedna i u kasnim
večernjim satima (8-21h)

Dekan
Uprava

Dekan
Uprava

Radni
prostori
dostupni
nastavnicima
i studentima
8-21

kontinuirano

3.10 Održavati redovite sastanke
članova uprave i/ili
prodekana za nastavu s
predstavnicima Studentskog
zbora.

Studentski zbor
Uprava

Uprava
Odbor za kvalitetu

Održan
sastanak
uprave sa
studentima

Najmanje
jednom u
akademskoj
godini

3.11 Pratiti i analizirati
zapošljivost završenih
studenata

Predstojnici
katedri,
prodekan za
nastavu

Prodekan za
nastavu
Odbor za kvalitetu
Vijeće VSS

Analize
zapošljivosti

kontinuirano

3.12 Održavati kontakte s bivšim
studentima putem
osnovanog alumni kluba

Prodekan za
Nastavu,
Predstojnici
katedri

Prodekan za
nastavu

Događanja u
kojima
sudjeluju
ALUMNI VSS

kontinuirano


51/80

IV. Nastavnički i institucijski kapaciteti

Aktivnost Nadležnost za
prijedlog/izradu

Nadležnost za
provjeru/usvajanje

Referentni
pokazatelj

Vrijeme
provedbe

3.13 Osigurati dostatan broj
nastavnika za realizaciju
svih studijskih programa
VSS

Katedre
Uprava

Uprava
Akademski tajnik
Vijeće VSS

Nova radna
mjesta

kontinuirano

3.14 Uskladiti opterećenje
nastavnika s važećim
zakonskim i
podzakonskim
propisima, aktima
nadležnih tijela,
sistematizaciji radnih
mjesta i sl.

Katedre
Prodekan za
nastavu

Uprava
Administrativni
tajnik

Usklađeno
opterećenje
nastavnika

kontinuirano

3.15 Unaprijediti mehanizme
koji omogućavaju
pedagoško-nastavno,
znanstveno i stručno
usavršavanje nastavnog
osoblja

Uprava
Prodekan za
nastavu
Predstojnici
katedri

Uprava Povećan broj
nastavnika koji
su
pohađali
usavršavanja

kontinuirano

3.16 Pratiti, evidentirati i
analizirati opterećenje
nastavnika i suradnika za
svaku akademsku godinu

Katedre
Prodekan za
nastavu

Uprava
Vijeće VSS

Evidencija
opterećenja
nastavnika

Jednom
godišnje

3.17 Pratiti, evidentirati i
analizirati rad službi,
administrativnog i
pravnog osoblja za svaku
akademsku godinu

Dekan
Predstojnici
katedri
Prodekan za
nastavu

Administrativno-
pravna služba
Uprava

Implementiran
sustav praćenja
rada
službi

kontinuirano

3.18 Izrađivati godišnji plan
potrebe zapošljavanja i
napredovanja nastavnika
i suradnika te
administrativnog i
pravnog osoblja

Katedre
Prodekan za
Nastavu
Dekan
Administrativno-
pravna služba
Uprava

Dekan
Uprava

Izrađen godišnji
plan potrebe
zapošljavanja i
napredovanja
nastavnika i
suradnika te
nenastavnog
osoblja.

Na kraju
akademske
godine

3.19 Na vrijeme i redovito
voditi evidenciju i
sklapati ugovore o
vanjskoj suradnji

Predstojnici
katedri
Prodekan za
nastavu
Akademski
tajnik

Akademski tajnik
Uprava

Sklopljeni
ugovori o
vanjskoj suradnji
prije početka
nastave

Prije
početka
svakog
semestra

3.20 Unapređenje knjižnične
građe i dodatnog sadržaja
radi osiguravanja zahtjeva za
kvalitetnim studiranjem

Tajništvo VSS Upravno vijeće Predviđanje
sredstava za
poboljšanje
knjižničnih
resursa
prilikom
donošenja
godišnjih
planova

Najmanje
jednom
godišnje

3.21 Definirati postupak i Odbor za Uprava Definiran Jednom


52/80

redovito provoditi
anketiranje nastavnika i
suradnika o njihovim
pogledima na nastavu,
opterećenja, stručni i
znanstveni rad, kao i o
uvjetima napredovanja

kvalitetu Vijeće VSS postupak i
upitnici za
anketiranje
nastavnika i
suradnika

svake 2
godine

3.22 Razvijati sustav trajnog
usavršavanja stručnog,
administrativnog i
pravnog osoblja te
provođenje planiranog
osposobljavanja

Uprava
Akademski
tajnik

Uprava
Akademski tajnik

Razvijen sustav
trajnog
usavršavanja
stručnog,
administrativnog
i pravnog
osoblja

kontinuirano

3.23 Uspostavljati postupke
vrednovanja kvalitete
stručnog,
administrativnog i
pravnog osoblja te
provođenje vrednovanja,
analize rezultata i
poduzimanje mjera
unaprjeđivanja kvalitete
rada stručnog,
administrativnog i
pravnog osoblja

Uprava
Akademski
tajnik

Uprava
Akademski tajnik

Definiran
postupak
vrednovanja
kvalitete rada
stručnog,
administrativnog
i pravnog
osoblja

kontinuirano

3.24 Kontinuirano i ustrajno
raditi na osiguranju
adekvatnih prostora,
opreme i cjelokupne
infrastrukture VSS

Uprava Uprava Osigurani
dodatni
prostora,
oprema i
cjelokupna
infrastruktura

kontinuirano

3.25 Osigurati financijsku
održivost i stabilnost u
svim aspektima rada VSS

Uprava,
Predstojnici
katedri

Uprava,
Računovodstvo i
financije

VSS je financijski
stabilan i održiv

kontinuirano

53/80

V. Stručna i/ili znanstvena djelatnost

Aktivnost Nadležnost za
prijedlog/izradu

Nadležnost za
provjeru/usvajanje

Referentni
pokazatelj

Vrijeme
provedbe

5.1 Poticati nastavnike i suradnike
VSS da aktivno promiču i
prezentiraju svoja postignuća
na skupovima u zemlji i
inozemstvu

Nastavnici,
Predstojnici
katedri
Centar za
međunarodnu
suradnju
Centar za
znanstveno-
stručnu
djelatnost

Odbor za kvalitetu
Uprava

Povećan broj
javno vidljive
djelatnosti
nastavnika i
suradnika VSS

kontinuirano

5.2 Razraditi postupke vrednovanja
stručne i znanstveno-
istraživačke djelatnosti
nastavnika i suradnika VSS

Centar za
znanstveno-
stručnu
djelatnost

Povjerenstvo za
znanstveno-
stručnu
djelatnost
Vijeće VSS

Pravilnik o
vrednovanju
stručne i
znanstveno-
istraživačke
djelatnosti
nastavnika i
suradnika

Do 2026.

5.3 Nagrađivati i davati potporu
najboljim nastavnicima

Nastavnici
Predstojnici
katedri
Uprava

Vijeće VSS Pravilnik o
nagradama i
priznanjima

kontinuirano

5.4 Jačati međunarodnu suradnju
kao i suradnju s domaćim
srodnim ustanovama

Nastavnici
Predstojnici
katedri
Uprava

Uprava Povećan broj
međunarodnih
ugovora i
ugovora o
nastavnim
bazama

kontinuirano

5.5 Poticati ugovaranje sporazuma
o suradnji između VSS i
gospodarskih subjekata te
pratiti i analizirati njihove
realizacije te donositi prijedloge
za poboljšanje/povećanje
suradnje

Nastavnici
Predstojnici
katedri
Uprava

Uprava Povećan broj
suradnji sa
strukovnim
organizacijama

kontinuirano

5.6 Poticati provođenje stručnih
projekata, ekspertiza,
organiziranje stručnih skupova i
drugih aktivnosti (npr.
savjetodavne uloge nastavnika
u međunarodnim, državnim,
regionalnim te lokalnim
ustanovama ili tijelima)

Nastavnici,
Predstojnici
katedri
Uprava

Uprava Povećan broj
stručnih
projekata,
ekspertiza,
stručnih
skupova i
drugih
aktivnosti

kontinuirano

5.7 Organizirati redovite sastanke
strukovnih društava, udruga ili
podružnica kao i Alumni kluba o
stručnim temama od širokog ili
užeg društvenog interesa

Nastavnici,
Predstojnici
katedri
Uprava

Uprava Intenzivirana
suradnja sa
vanjskim
dionicima VSS

kontinuirano
54/80

8. RAZRADA POSTUPKA

8.1 Upravljanje dokumentima odbora za kvalitetu

CILJ POSTUPKA
je definiranje aktivnosti i odgovornosti za upravljanje dokumentima
vezanima za sustav kvalitete koje Odbor sastavlja na godišnjoj razini, kako bi se
osiguralo da su dokumenti izrađeni prema definiranim standardima, dostavljaju se
Administrativno-pravnoj službi koja ih pohranjuje na mjesto korištenja sukladno
pravilima uredskog poslovanja.

Administrativno-pravna služba VSS dužna je pohraniti i čuvati na za to predviđenom
mjestu i vremenskom razdoblju sve dokumente SOK-a koje za potrebe VSS pripremi
Odbor za unapređenje kvalitete.

Odbor za unapređenje kvalitete na godišnjoj razini izrađuje dokumente:

• Izvješće i radu Odbora za prošlu akademsku godinu
• Plan rada Odbora za narednu akademsku godinu
• Odluka o načinu provođenja studentskog vrednovanja nastavnog rada
• Zapisnik sjednice Odbora za kvalitetu
• Izvješće o loše ocijenjenim nastavnicima za dekana VSS


DOKUMENT

Nadležnost za
prijedlog/izradu

Nadležnost za
provjeru/usvajanje

Referentni
pokazatelj

Vrijeme
provedbe

Mjesto
pohrane

Izvješće o radu Odbora
za prošlu akademsku
godinu

Odbor za
kvalitetu

Ured
Upravno vijeće VSS

Usvojeno
Izvješće o radu
Odbora

Do 15. prosinca
tekuće
akademske
godine

Administrativno-
pravna služba VSS

Plan rada Odbora za
narednu akademsku
godinu

Odbor za
kvalitetu

Upravno vijeće VSS
Ured za upravljanje
kvalitetom

Usvojen Plan
rada Odbora za
kvalitetu

Do 15. prosinca
tekuće
akademske
godine

Administrativno-
pravna služba VSS

Odluka o načinu
provođenja
studentskog
vrednovanja
nastavnog rada

Odbor za
kvalitetu

Administrativna-
pravna služba VSS

Provedba
ankete prema
odabranom
modelu

Do datuma
traženja Ureda
za kvalitetu

Administrativno-
pravna služba VSS

Zapisnik sjednice
Odbora za kvalitetu

Odbor za
kvalitetu

Administrativna-
pravna služba VSS
dekan

Usvojen
zapisnik
sjednice Odbora

Nakon usvajanja i
protokoliranja
zapisnika

Administrativno-
pravna služba VSS

Izvješće o loše
ocijenjenim
nastavnicima za
dekana VSS

Odbor za
kvalitetu

Administrativna-
pravna služba VSS
Dekan

Održani
razgovori sa
loše ocijenjenim
nastavnicima
(Izvješće se ne
objavljuje javno)

Nakon dostave
rezultata
studentskih
anketa

Administrativno-
pravna služba VSS

55/80

8.2 Postupak unutarnje periodične prosudbe sustava
osiguravanja kvalitete od strane povjerenstva za unutarnju
prosudbu sustava osiguravanja kvalitete VSS

CILJ POSTUPKA: Unutarnjom prosudbom sustava osiguravanja kvalitete procjenjuje se stupanj
razvijenosti uspostavljenog sustava osiguravanja kvalitete na VSS u odnosu na definirane
Standarde i smjernice za osiguravanje kvalitete u Europskom prostoru visokog obrazovanja ili
ESG standarde ('Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher
Education Area'),
analizira se stupanj učinkovitosti sustava i njegov utjecaj na unapređenje
kulture kvalitete.

OPIS PROVEDBE POSTUPKA: Unutarnja prosudba sustava osiguravanja kvalitete na VSS provodi
se svake godine ili prema prijedlogu i planu aktivnosti Povjerenstva za unutarnju prosudbu.
Odluku o provedbi unutarnje prosudbe donosi Dekan na osnovu prijedloga i plana Povjerenstva
a na početku akademske godine u kojoj je planiran postupak unutarnje prosudbe.
Postupak unutarnje prosudbe sastoji se od četiri faze:

• planiranje,
• prosudba u užem smislu,
• izrada izvješća i
• naknadno praćenje (eng. follow up).


Planiranje: Planiranje unutarnje prosudbe može se odvijati unaprijed i neovisno o rokovima
provedbe. Plan i način provedbe te ciljeve unutarnje prosudbe izrađuje Povjerenstvo za
unutarnju prosudbu.


Postupci planiranja su:

• donošenje plana trajanja prosudbe i odluke o najpovoljnijem vremenu provedbe
prosudbe (kraj akademske godine, kraj kalendarske godine i sl.),

• planiranje edukacije članova Povjerenstva o postupcima provedbe i standardima,
• sazivanje Povjerenstva za unutarnju prosudbu, dogovaranje oko ciljeva i metoda rada,
• prikupljanje podataka i ostalih materijala za provedbu prosudbe, kao i planiranje

razgovora s dionicima ili predstavnicima dionika.

Prosudba u užem smislu: Prosudba u užem smislu obuhvaća procjenu stupnja učinkovitosti
sustava kvalitete na temelju aktivnosti navedenih u Priručniku za osiguravanje kvalitete VSS,
procjenu interne dokumentacije VSS, provjeru usklađenosti dokumenata sustava osiguranja
kvalitete VSS (Priručnik, Strategija, SWOT analiza, pravilnici,...) sa zakonskim aktima i internim
aktima VSS, procjenu materijala o sustavu osiguravanja kvalitete koji je dostavio Odbor,
razgovore s dionicima, analizu prikupljenih podataka i postojeće dokumentacije.
Povjerenstvo aktivnosti koje procjenjuje ocjenjuje sa:

• provedena,
• djelomično provedena,
• nije provedena.


56/80

Izvješće: Povjerenstvo izrađuje Izvješće o provedenoj unutarnjoj periodičnoj prosudbi sustava
osiguravanja kvalitete VSS koje sadrži postupak, rezultate prosudbe, zaključke te prijedloge za
poboljšanje.
Izvješće o unutarnjoj prosudbi Povjerenstvo dostavlja na uvid upravi VSS i Odboru za kvalitetu i
to najkasnije 30 dana nakon završetka prosudbe u užem smislu.
Uprava i Odbor VSS je dužni su u roku od 60 dana po primitku izvješća dostaviti svoje očitovanje
na Izvješće o unutarnjoj prosudbi i plan aktivnosti za poboljšanje sustava osiguravanja kvalitete
u fazi naknadnog praćenja.

Očitovanje na Izvješće unutarnje prosudbe treba sadržavati:

• dokaz da su svi dionici upoznati s Izvješćem unutarnje prosudbe (Odluka Upravnog vijeća
o usvajanju Očitovanja),

• plan aktivnosti za poboljšanje sustava osiguravanja kvalitete sa navedenim
odgovornostima, rokovima provedbe i načinima praćenja realizacije aktivnosti u fazi
naknadnog praćenja,

• moguće primjedbe na regularnost tijeka provedbe unutarnje prosudbe i ishoda
postupka.


Izvješće Povjerenstva o unutarnjoj prosudbi, očitovanje uprave i Odbora te plan za naknadno
praćenje usvaja Upravno vijeće.

Naknadno praćenje:
Povjerenstvo prati realizaciju plana aktivnosti u razdoblju naknadnog
praćenja koja može trajati najdulje 8 mjeseci od usvajanja očitovanja na Izvješće.
Odgovorne osobe dostavljaju Odboru izvješća o izvršenim aktivnostima na provedbi poboljšanja
i analize učinkovitosti provedenih aktivnosti. Odbor u zadanim rokovima naknadnog praćenja
dostavlja Povjerenstvu pristigla izvješća, kao i očitovanje Odbora o njima.
Nakon završetka faze naknadnog praćenja a na temelju dostavljene dokumentacije,
Povjerenstvo, u roku od 30 dana, izrađuje završno izvješće o unutarnjoj prosudbi sustava za
kvalitetu VSS koje dostavlja Odboru, dekanu VSS i Upravnom vijeću.

DINAMIKA PROVOĐENJA POSTUPKA Svake godine ili prema prijedlogu i planu aktivnosti

Povjerenstva za unutarnju prosudbu.

ODGOVORNI Povjerenstvo za unutarnju prosudbu sustava
osiguravanja kvalitete VSS

REFERENTNI POKAZATELJ Izvješće o provedenoj unutarnjoj prosudbi
prihvaćeno od strane Upravnog vijeća

JAVNOST REZULTATA O načinu objave rezultata odlučuje dekan VSS

57/80

8.3 Postupak periodične revizije i kontinuiranog unaprjeđenja
studijskih programa


CILJ POSTUPKA je periodično unutarnje vrednovanje studijskih programa VSS, kako
bi se utvrdilo da li nositelj vrednovanih programa ispunjava nužne uvjete i
standarde za njihovo izvođenje te kako bi se unaprijedila kvaliteta postojećih
studijskih programa. Studijski programi redovito se unapređuju i osuvremenjuju s
ciljem osiguravanja kvalitete visokog obrazovanja i relevantnosti znanja i vještina
koji se razvijaju kroz nastavnu i stručnu djelatnost VSS. Unapređenja se provode,
između ostaloga, na temelju rezultata istraživanja u koja su uključeni poslodavci,
alumni zajednice i studenti VSS.

Studijski programi se revidiraju prema Zaključku Nacionalnog vijeća za visoko
obrazovanje od 28. rujna 2007., Zakonu o osiguravanju kvalitete u visokom
obrazovanju i znanosti (NN, 151/22), Pravilniku o sadržaju dopusnice te uvjetima za
izdavanje dopusnice za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja, izvođenje
studijskog programa i reakreditaciju visokih učilišta (NN, 151/10) te Pravilnika
o postupku donošenja novih i unaprjeđivanju akreditiranih studijskih programa
Veleučilišta studija sigurnosti u Zagrebu.

OPIS POSTUPKA VREDNOVANJA

• Povjerenstvo za unaprjeđenje studijskih programa (dalje: Povjerenstvo) koje je
imenovala Vijeće VSS na redovnim sjednicama analizira postojeće studijske
programe, utvrđuju potrebne izmjene i/ili dopune studijskih programa, te kontaktira
nastavnike na svim kolegijima i prikupljaju njihove prijedloge unapređenja studijskih
programa

• zapisnici sa sjednice povjerenstva dostavljaju se Odboru za kvalitetu.
• Odbor za kvalitetu podnosi godišnje izvješće Upravnom vijeću
• prijedlog većih ili manjih izmjena studijskih programa mogu dati nastavnici, studenti,

zaposlenici VSS te članovi Gospodarskog vijeća.
• prijedlog unapređenja studijskog programa po službenoj dužnosti daje Odbor za

kvalitetu, predstojnici katedri, svaki puta kada se postupkom samo-evaluacije,
evaluacije ili kroz zaprimljene prijedloge, primjedbe i kritike utvrdi potreba za
izmjenom studijskog programa.

• na temelju dobivenih preporuka, utvrđenih potreba za unapređenje provodi se
revizija i unapređenje kroz veće ili manje izmjene studijskih programa.

• procjenu o tome radi li se o većim ili manjim promjenama donosi prodekan
nastavu u konzultacijama s predstojnicima katedri te se ovisno o procjeni,
primjenjuje odgovarajući postupak.58/80

DINAMIKA PROVOĐENJA POSTUPKA Svake godine
ODGOVORNI Imenovano Povjerenstvo za unaprjeđenje

studijskih programa VSS, Odbor za kvalitetu,
Predstojnici katedri, Prodekan za nastavu,

REFERENTNI POKAZATELJ Usvojen zapisnik od strane Odbora za
kvalitetu

JAVNOST REZULTATA O načinu objave rezultata odlučuje dekan VSS59/80

8.4 Postupak odobravanja novih studijskih programa

CILJ POSTUPKA
odobravanja novih studijskih programa je proširenje ponude
studijskih programa VSS te stvaranje obrazovanog kadra koji će doprinositi
stručnom i znanstvenom razvoju grada, županije i RH.

OPIS POSTUPKA VREDNOVANJA:

• Studijski programi VSS izrađuju se i donose se u skladu sa Statutom VSS i Pravilnikom
o postupku donošenja novih i unaprjeđivanju akreditiranih studijskih programa
Veleučilišta studija sigurnosti u Zagrebu.

• Izrada studijskog programa pokreće se odlukom Upravnog vijeća.
• Radna skupina za izradu studijskog programa, koju je imenovalo Vijeće VSS, izrađuje

elaborat o studijskom programu prema propisanom obrascu Agencije za znanost i
visoko obrazovanje i priprema svu dodatnu potrebnu dokumentaciju.

• U Radoj skupini za izradu studijskih programa sudjeluju nastavnici iz polja studijskog
programa koji se izrađuje i koji će sudjelovati u njegovom izvođenju i u pravilu
predstavnici poslodavaca, studenata, a u razvojni i konzultativni proces uključeni su
alumni, te prema potrebi znanstvenici, istraživači, stručnjaci, socijalni partneri i ostali
dionici u visokom obrazovanju.

• Prodekan za nastavu VSS koordinira, prati i usmjerava rad Radne skupine za izradu
studijskih programa pri čemu brine da je studijski program usklađen s propisima u
visokom obrazovanju, općim aktima VSS i načelima iz članka 2. ovog Pravilnika.

• Radna skupina za izradu studijskih programa, uz suglasnost Odbora za kvalitetu,
predlaže studijski program Vijeću VSS.

• Studijski program donosi Upravno vijeće VSS na prijedlog Vijeća VSS.
• Zahtjev za izvođenje novog studijskog programa koji je donijelo Upravno vijeće VSS,

podnosi se Ministarstvu znanosti i obrazovanja u skladu s propisima kojima se
regulira osiguravanje kvalitete u visokom obrazovanju.


DINAMIKA PROVOĐENJA POSTUPKA Prema potrebi
ODGOVORNI Predstojnici katedri, Prodekan za nastavu,

Odbor za kvalitetu, Vijeće VSS, Radna skupina za
izradu studijskih programa, Ured za upravljanje
kvalitetu

REFERENTNI POKAZATELJ Upis predloženog i odobrenog studijskog
programa u Upisnik studijskih programa

JAVNOST REZULTATA Nakon upisa studijskog programa u Upisnik
studijskih programa informacije o studijskom
programu se objavljuju na mrežnim
stranicama VSS.60/80

8.5 Postupak manjih izmjena studijskih programa

CILJ POSTUPKA je kontinuirano poboljšanje i osuvremenjivanje studijskih programa
te prilagođavanje uvjetima izvođenja.

OPIS POSTUPKA VREDNOVANJA:

• Manje izmjene studijskog programa su one koje se odnose na redovita i nužna
periodična unapređenja kako bi studijski programi VSS zadržali svoju relevantnost u
odnosu na izmjene u gospodarstvu i društvu te osigurali primjenu suvremenih
znanstvenih spoznaja i tehnoloških postignuća u izvođenju kvalitetne nastavne
djelatnosti. Manje izmjene i dopune studijskoga programa znače promjene
izvedbenoga plana programa i sadržajne promjene programa do 20% koje ne
mijenjaju bitno studijski program, završne kompetencije studenata te njihove
kvalifikacije (stručni profil). Predmeti u ukupnom iznosu od 80% ECTS bodova
cjelokupnoga programa ne smiju biti promijenjeni obzirom na broj ECTS bodova i
ishode učenja predmeta.


• Manje izmjene studijskih programa uključuju izmjene ishoda učenja/sadržaja kolegija

odnosno ECTS bodova i vode se u propisanom obrascu Opis izmjena i/ili dopuna
stručnih prijediplomskih i diplomskih studijskih programa
VSS. Manje izmjene
studijskog programa, u ukupnom obujmu do 20% ECTS bodova studijskog programa
usvaja Upravno vijeće VSS, na prijedlog Vijeća VSS, a uz prethodnu suglasnost odbora
za kvalitetu.

• U slučaju kada izmjene studijskog programa prelaze u ukupnom obujmu 20% ECTS
bodova imenuje se Radna skupina za periodičnu reviziju studijskih programa. Izmjene
studijskog programa procjenjuju se u odnosu na inicijalni elaborat na osnovu kojega
je dobivena dopusnica za izvođenje studijskog programa i u njih se kumulativno
uračunavaju sve izmjene od trenutka inicijalne akreditacije.


• Postupak procjene opravdanosti izmjena studijskih programa većih od 20 % vodi

Radna skupina za periodičnu reviziju studijskih programa koju čine predstojnik
katedre, predstavnici nastavnika u području studijskog programa (najmanje 2) i
predstavnici ostalih ključnih dionika (najmanje po jedan predstavnik poslodavaca,
studenata i alumni studenata, a po potrebi i ostalih dionika).


• Imenovana Radna skupina za periodičnu reviziju studijskih programa izrađuje

revidirani elaborat studijskog programa sa svim potrebnim elementima, iz kojih je
razvidna opravdanost predloženih promjena.


• Izmijene studijskog programa veće od 20% zajedno s pripadajućim elaboratom

usvaja Upravno vijeće na prijedlog Vijeća VSS, uz prethodnu suglasnost Odbora za
kvalitetu.

• Odbor za kvalitetu dostavlja Odluku Upravnog vijeća i popratne materijale AZVO-u
radi upisa predloženih izmjene u sustav MOZVAG.


61/80

Odluke koje se odnose na izmjene i dopune studijskog programa za 1. godinu
studija moraju biti donesene i objavljene prije raspisivanja natječaja za upis. Odluke
koje se donose tijekom akademske godine počinju se najranije primjenjivati u
narednoj akademskoj godini, a primjenjuje se na prvu sljedeću generaciju upisanih
studenata.

DINAMIKA PROVOĐENJA POSTUPKA Prema potrebi, ovisno o mogućnostima i

zahtjevima za izmjenama i dopunama
postojećih studijskih programa VSS.

ODGOVORNI Predstojnici katedri, prodekan za nastavu,
Odbor za kvalitetu, Vijeće VSS , Radna skupina
periodičnu reviziju studijskih programa, Ured
za upravljanje kvalitetom

REFERENTNI POKAZATELJ Prihvaćene manje izmjene i dopune na
sjednici Vijeća VSS

JAVNOST REZULTATA Dostupnost rezultata svim dionicima
62/80

8.6 Postupak većih izmjena studijskih programa

CILJ POSTUPKA je kontinuirano poboljšanje i prilagođavanje studijskih programa
unutrašnjim i vanjskim uvjetima njihova izvođenja.

OPIS PROVEDBE POSTUPKA:

• Veće izmjene studijskog programa su one koje su supstancijalne i značajno utječu na
ideju studijskog programa i svrhu kvalifikacije koja se završetkom studijskog
programa stječe, zahtijevaju izmjene u dopusnici temeljem koje se studijski program
izvodi i izmjene podataka u Upisniku visokih učilišta i studijskih programa
Ministarstva znanosti i obrazovanja te uključuju sljedeće izmjene:

− naziv i sjedišta visokog učilišta
− naziva i vrste studijskog programa
− trajanje studija u godinama
− broj ECTS bodova koji se stječu završetkom studija
− mjesto izvođenja studijskog programa (u sjedištu ili izvan sjedišta visokog

učilišta)
− stručni naziv koji se stječe po završetku studija
− optimalan broj studenata iskazan u dostavljenom elaboratu o izvođenju

studijskog programa.
− znanstveno područje i polje u kojem je klasificiran studijski program,
− jezik izvođenja studijskog programa, ako se radi o izvedbi cjelovitog studijskog

programa
− poseban način izvođenja cjelovitog studija na daljinu za što je potrebna

prethodna suglasnost Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i
tehnološki razvoj.


• Za studijske programe kod kojih se predlažu veće izmjene studijskog programa

primjenjuje se postupak kakav je propisan za donošenje studijskih programa.

• Zahtjev za većim promjenama studijskog programa upućuje se Ministarstvu znanosti
i obrazovanja najkasnije šest mjeseci prije početka akademske godine u kojoj se
izmijenjeni studijski program počinje izvoditi.


DINAMIKA PROVOĐENJA POSTUPKA Prema potrebi, ovisno o mogućnostima i

zahtjevima za izmjenama i dopunama
postojećih studijskih programa VSS

ODGOVORNI Predstojnici katedri, Prodekan za nastavu,
Radna skupina za periodičnu reviziju studijskih
programa ,Odbor za kvalitetu, Vijeće VSS,

REFERENTNI POKAZATELJ Prihvaćene veće izmjene i dopune na sjednici
Vijeća VSS

JAVNOST REZULTATA Dostupnost rezultata svim dionicima63/80

8.7 Postupak odobravanja i vrednovanja programa cjeloživotnog
učenja


CILJ POSTUPKA:
Postupak vrednovanja prijedloga programa cjeloživotnog učenja
provodi se kako bi se utvrdilo ispunjavaju li programi i izvoditelji programa nužne
uvjete te standarde kvalitete koji su propisani postojećim pravilnicima i drugim
pravnim aktima VSS te pozitivnim pravnim propisima Republike Hrvatske.
Postupak vrednovanja prema kriterijima utvrđenim Pravilnikom o cjeloživotnom
učenju provodi se i za programe cjeloživotnog učenja koji su već vrednovani na
drugom domaćem ili stranom visokom učilištu ako Povjerenstvo to smatra
opravdanim.

OPIS PROVEDBE POSTUPKA: Postupak vrednovanja programa cjeloživotnog
obrazovanja provodi se sukladno Pravilniku o cjeloživotnom učenju i to za:

• razlikovni programi u postupku stjecanja stručnog naziva ( razlikovne obveze
studenata za potrebe promjene studijskog programa i/ili upisa na studij,
dovršetka ranije započetog studija i priznavanja kompetencija stečenih izvan
studijskog programa, a koje su uvjet za sudjelovanje na studiju VSS (s time da
se postupak prijave, priznavanja i vrednovanja prethodno stečenih skupova
ishoda učenja koji su stečeni neformalnim i informalnim učenjem propisuje
pravilnikom na državnoj razini, osim razlikovnih obveza koje su sastavni dio
studijskog programa i/ili se izvode u okviru studiranja na studiju i/ili kod
kojeg polaznici imaju status studenta, a na koje se primjenjuju propisi koji
uređuju kriterije/uvjete vrednovanja studijskih programa),

• programi stjecanja znanja, vještina i kompetencija u okviru akreditiranog
studijskog programa.

• ostali programi usavršavanja s ECTS bodovima.

Program cjeloživotnog učenja može predložiti svaki nastavnik i drugi zaposlenik
VSS, u skladu s odredbama Pravilnika o cjeloživotnom učenju.
Programu se prilaže mišljenje predstojnika Katedre nastavnika koji predlaže
program. Program može biti predložen i organiziran u suradnji s partnerima izvan
VSS i (s profesionalnim udrugama, institucijama, tijelima državne i lokalne uprave i
samouprave i ostalim partnerima).

Predlagatelj programa cjeloživotnog učenja pokreće postupak odobravanja na način
da Povjerenstvu za cjeloživotno učenje pošalje cjelokupnu dokumentaciju prema
Pravilniku o cjeloživotnom učenju najmanje dva (2) mjeseca prije planiranog
početka izvođenja programa, a u slučaju da se radi o programu koji donosi
ovlašteno tijelo najmanje šest (6) mjeseci.

Zahtjev treba sadržavati sljedeće elemente:

• prijedlog novog programa cjeloživotnog učenja koji sadrži opis programa, opis prostornih
i kadrovskih uvjeta za izvođenje programa, financijsku analizu, tj. studiju izvodljivosti te
načine osiguravanja kvalitete i praćenja uspješnosti izvedbe programa;

• životopise nastavnika (izvoditelja programa). Zahtjev treba biti izrađen na obrascima koji


64/80

se nalaze u prilogu Pravilnika o cjeloživotnom učenju i čine njegov sastavni dio.

Zahtjev se podnosi najmanje dva (2) mjeseca prije planiranog početka izvođenja programa, a u
slučaju da se radi o programu koji donosi ovlašteno tijelo najmanje šest (6) mjeseci.

Nakon što zaprimi zahtjev za vrednovanje prijedloga programa cjeloživotnog učenja,
Povjerenstvo za cjeloživotno učenje u roku od 7 radnih dana od zaprimanja zahtjeva utvrđuje
sadrži li prijedlog programa formalne elemente predviđene odredbama Pravilnika o
cjeloživotnom učenju.

Ako Povjerenstvo za cjeloživotno učenje utvrdi da je prijedlog nepotpun, tj. da sadržaj
predloženog programa nije u skladu s odredbama Pravilnika o cjeloživotnom učenju, od
predlagatelja programa zatražit će dopunu prijedloga u roku koji ne može biti duži od 30 dana.

Prijedlog koji sadrži sve formalne elemente predviđene Pravilnikom o cjeloživotnom učenju
predaje se ponovno u postupak vrednovanja.


Predsjednik Povjerenstva za cjeloživotno učenje u roku od 7 dana od zaprimanja prijedloga
programa cjeloživotnog učenja bira dva recenzenta koji će vrednovati prijedlog programa.

Recenzenti su nastavnici VSS izabrani u nastavna ili znanstveno-nastavna zvanja, a po potrebi i
uz obrazloženje Povjerenstva za cjeloživotno učenje, prijedlog programa mogu vrednovati i
nastavnici u nastavnom ili znanstveno-nastavnom zvanju nekog drugog visokog učilišta. Ova
iznimka ne vrijedi za razlikovne cjeloživotne programe.

Program se može početi izvoditi nakon pozitivne odluke Vijeća VSS i Odluke Upravnog vijeća
Veleučilišta kojom se potvrđuje Odluka Vijeća Veleučilišta (ako se radi o programu koji ne
donosi ovlašteno tijelo) odnosno nakon zaprimanja pozitivne odluke ovlaštenog tijela.

Postupak vrednovanja:
1. Nakon što zaprimi zahtjev za vrednovanje prijedloga programa cjeloživotnog

učenja, Povjerenstvo za cjeloživotno učenje u roku od 7 radnih dana od
zaprimanja zahtjeva utvrđuje sadrži li prijedlog programa formalne elemente
predviđene odredbama Pravilnika o cjeloživotnom učenju.


2. Ako Povjerenstvo za cjeloživotno učenje utvrdi da je prijedlog nepotpun, tj. da

sadržaj predloženog programa nije u skladu s odredbama Pravilnika o
cjeloživotnom učenju, od predlagatelja programa zatražit će dopunu prijedloga
u roku koji ne može biti duži od 30 dana*.


3. Prijedlog koji sadrži sve formalne elemente predviđene Pravilnikom o cjeloživotnom učenju

predaje se ponovno u postupak vrednovanja.

*Ukoliko dokumentacija niti nakon zahtjeva nadopune nije ispravna Povjerenstvo za
cjeloživotno učenje neće istu dalje razmatrati u tekućoj akademskoj godini.

4. Povjerenstvo za cjeloživotno učenje donosi odluku o prihvaćanju ili odbijanju


65/80

predloženog programa cjeloživotnog obrazovanja. Prihvaćeni Elaborat programa
cjeloživotnog obrazovanja se prosljeđuje Vijeću VSS na daljnje postupanje.
Ukoliko se zahtjev pokretanjem programa cjeloživotnog obrazovanja usvoji na
Vijeću VSS, dekan odluku Vijeća VSS i materijale programa cjeloživotnog
obrazovanja dostavlja na daljnje usvajanje Upravnom vijeću VSS.


DINAMIKA PROVOĐENJA POSTUPKA Prema potrebi
ODGOVORNI Predlagatelji programa cjeloživotnog učenja,

Predstojnici katedri, Prodekan za nastavu,
Povjerenstvo za cjeloživotno učenje, Vijeće
VSS, Upravno vijeće VSS

REFERENTNI POKAZATELJ Prihvaćene odluke o usvojenim prijedlozima
programa cjeloživotnog obrazovanja.

JAVNOST REZULTATA Rezultati su dostupni svim dionicima preko
mrežnih stranica VSS
66/80

8.7.1 Postupak vrednovanja programa cjeloživotnog učenja od
strane polaznika i vanjskih dionika


CILJ POSTUPKA je utvrditi zadovoljstvo i stavove polaznika, mentora stručne prakse i poslodavca
o programu cjeloživotnog učenja kako bi se ukazalo na mogućnosti poboljšanja kvalitete
cjelokupnog programa. Vrednovanje programa cjeloživotnog učenja obvezan je provesti
nastavnik voditelj programa.

OPIS PROVEDBE POSTUPKA: postupak se provodi sukladno čl. 33. Pravilnika o cjeloživotnom
učenju prema kojoj je nositelj programa dužna provoditi anketu polaznika programa, mentora
stručne prakse polaznika (ukoliko program cjeloživotnog učenja uključuje praktični dio), te
poslodavca (ukoliko je poslodavac uputio polaznika na program cjeloživotnog učenja).
Cilj postupka je vrednovanja provedenog programa, a u skladu s važećim standardima kvalitete.

Izvješće o provedenim programima cjeloživotnog učenja ispunjava nastavnik voditelj programa
cjeloživotnog učenja najkasnije 30 dana nakon završetka programa cjeloživotnog učenja.
Na temelju izvješća nastavnika voditelja programa cjeloživotnog učenja Povjerenstvo za
cjeloživotno učenje sastavlja zbirni izvještaj za kalendarsku godinu na Obrascu Izvješća
programa cjeloživotnog učenja
nakon čega, Izvješće dostavlja Predsjedniku Odbora za kvalitetu.
Povjerenstvo za cjeloživotno učenje dužno je voditi evidenciju o vrednovanim, usvojenim i
održanim programima cjeloživotnog učenja.

Povjerenstvo za cjeloživotno učenje dužno je jednom godišnje podnositi izvještaj o
vrednovanim, usvojenim i održanim programima cjeloživotnog učenja u prethodnoj
kalendarskoj godini Odboru za kvalitetu.

Izvještaj mora sadržavati podatke o:

• nazivu i broju vrednovanih, usvojenih i održanih programa cjeloživotnog učenja;
• informacije o pojedinom održanom programu na temelju Izvješća voditelja programa.


VSS je proveo vrednovanje izvedenih programa obrazovanja elektroničkim putem u obliku
anketa, a pristup je ispitanicima omogućen preko poveznice (linka) na njihov e-mail.
Sastavni dio izvješća su i rezultati provedenih vrednovanja.

Rezultati vrednovanja stručne prakse od strane polaznika, poslodavca i mentora stručne prakse
se analiziraju od strane Odbora za kvalitetu. Dekan VSS-a nadležan je za provođenja predloženih
mjera za osiguravanje i unapređivanje kvalitete.
Izvješće se usvaja na sjednici Upravnog vijeću.

DINAMIKA PROVOĐENJA POSTUPKA Prema potrebi, nakon svakog održanog programa

cjeloživotnog učenja
ODGOVORNI Nositelji programa cjeloživotnog učenja,

Odbor za kvalitetu, Upravno vijeće,
Povjerenstvo za cjeloživotno učenje

REFERENTNI POKAZATELJ Izvješće o provedenim programima
cjeloživotnog učenja usvojeno na sjednici


67/80

Upravnog vijeća
JAVNOST REZULTATA
O načinu objave rezultata odlučuje dekan68/80

8.8 Postupak studentskog vrednovanja nastavnog rada

CILJ POSTUPKA je ispitati percepciju studenata o nastavnom radu nastavnika i suradnika na
pojedinom predmetu, steći uvid u eventualne probleme s kojima se susreću te uvid u
studentsku percepciju načina unaprjeđenja nastave.

OPIS PROVEDBE POSTUPKA: Postupak provodi Ured za upravljanje kvalitetom u suradnji sa
Odborom za kvalitetu. Postupak je opisan u Pravilniku o postupku vrednovanja kvalitete nastave
i nastavnika temeljem anketiranja studenata VSS. Vrednovanje se provodi putem anketnih
upitnika. Uz anketni upitnik dolaze i upute anketarima za provedbu postupka anketiranja
studenata. Ukoliko su među polaznicima i strani studenti anketni upitnik prevodi se je i na
engleski jezik, čime je omogućeno jednakim postupkom provesti vrednovanje i među stranim
studentima.

Postupak čine sljedeće aktivnosti:

Aktivnost 1.

1. DONOŠENJE ODLUKE O NAČINU PROVEDBE POSTUPKA VREDNOVANJA
ODGOVORNI
Odbor za kvalitetu, prodekan za nastavu,

dekan, akademski tajnik
OPIS POSTUPKA
Odbor za kvalitetu, prodekan za nastavu i dekan

odlučuju zasebno za svaki semestar o načinu na koji
će se provesti anketa, tiskanim putem metodom
papir/olovka, slanjem poveznica za pristup anketi na
adrese elektroničke pošte studenata.
Predsjednik Odbora za kvalitetu sastavlja Odluku o
načinu provedbe ankete i šalje je na protokol
administrativnom tajniku.


Aktivnost 2.

2. PRIKUPLJANJE I PROVJERA PODATAKA ZA PROVEDBU VREDNOVANJA
ODGOVORNI
Odbor za kvalitetu, studentska referada VSS,

predstojnici katedri, nastavnici
OPIS POSTUPKA
Odbor za kvalitetu obavještava studentsku referadu

o načinu i vremenskom roku dostave podataka.
Studentska referada izrađuje podatke i šalje ih
predstojnicima katedri na provjeru. Nakon provjere
podataka od strane predstojnika katedre, referada
podatke za studijske programe dostavlja
predsjedniku Odbora za kvalitetu.

69/80

Aktivnost 3.

3. INFORMIRANJE STUDENATA I NASTAVNIKA O POSTUPKU
ODGOVORNI
Odbor za kvalitetu, IT podrška, predstojnici

katedri, administrativni tajnik, Studentski
zbor.

OPIS POSTUPKA Obavijest o vremenu i načinu provođenja ankete
objavljuje se na mrežnoj stranici VSS, Facebook
stranici VSS i Studentskog zbora i po potrebi se u
tiskanoj formi postavlja na ulazna vrata VSS.


Aktivnost 4.

4. ANKETIRANJE STUDENATA
ODGOVORNI
Odbor za kvalitetu, predstojnici katedri,

Studentski zbor
OPIS POSTUPKA
Način provedbe postupka anketiranja Odbor za

kvalitetu dogovara sa predstojnicima katedri i
Studentskim zboromDINAMIKA PROVOĐENJA POSTUPKA Semestralno
ODGOVORNI Ured za upravljanje kvalitetom, Odbor za

kvalitetu, Studentski zbor VSS
REFERENTNI POKAZATELJ
• Izvještaj o provedenom studentskom

vrednovanju nastavnog rada usvojen na
sjednici Vijeća VSS; Izvještaj za dekana o loše
ocijenjenim nastavnicima koji sastavlja
predsjednik Odbora za kvalitetu;

• Proveden razgovor dekana i predsjednika
Odbora za kvalitetu s loše ocijenjenim
nastavnicima;

• Predložene mjere za poboljšanje provedbe
postupka vrednovanja i usporedba rezultata
vrednovanja s rezultatima iz istog semestra u
prethodnim akademskim godinama

JAVNOST REZULTATA O načinu objave rezultata na mrežnim
stranicama VSS odlučuje dekan
70/80

8.9 Postupak studentskog vrednovanja rada stručnih i
administrativnih službi te drugih vidova studentskog života


CILJ POSTUPKA je utvrditi zadovoljstvo studenata radom stručnih i administrativnih službi te
zadovoljstvo različitim vidovima studentskog života (infrastruktura VSS, dostupnost stručnoj
literaturi, prostor za odmor, Studentska referada, uprava VSS, Studentski zbor VSS, studentski
smještaj, studentska prehrana, kulturni sadržaji, sport i rekreacija, međunarodna suradnja i
pomoć osobama sa invaliditetom) kako bi se ukazalo na potrebe i mogućnosti poboljšanja
kvalitete rada stručnih i administrativnih službi te organizacije i realizacije ostalih vidova
studentskog života.
Ukoliko su među polaznicima i strani studenti anketni upitnik prevodi se i na engleski jezik, čime
je omogućeno jednakim postupkom provesti vrednovanje i među stranim studentima.

OPIS PROVEDBE POSTUPKA: Postupak ispitivanja studentskih stavova o navedenim
službama/segmentima rada VSS provodi Ured za upravljanje kvalitetom u suradnji s Odborom za
kvalitetu.

Vrednovanje se provodi kod studenata stručnog prijediplomskog i diplomskog studija, osim za
studente završne godine.

Anketa se provodi elektroničkim putem, a pristup anketnim upitnicima ostvaruje se na načina
da studentska referada šalje svakom studentu na njegov e-mail poveznicu (link) preko kojeg
student pristupa ispunjavanju ankete.

Postupak čine sljedeće aktivnosti:

Aktivnost 1.

1. DONOŠENJE ODLUKE O NAČINU PROVEDBE POSTUPKA VREDNOVANJA
ODGOVORNI
Odbor za kvalitetu, akademski tajnik
OPIS POSTUPKA
Odbor odlučuje zasebno za svaku akademsku godinu

o načinu na koji će se provesti anketa. Predsjednik
Odbora sastavlja Odluku i šalje je na protokol
administrativnom tajniku.


Aktivnost 2.

2. PRIKUPLJANJE I PROVJERA PODATAKA ZA PROVEDBU VREDNOVANJA
ODGOVORNI
Odbor za kvalitetu, Studentska referada VSS
OPIS POSTUPKA
Odbor za kvalitetu obavještava studentsku referadu

o načinu i vremenskom roku dostave podataka.
Referada podatke za studijske programe dostavlja
predsjednik Odbora za kvalitetu .
71/80

Aktivnost 3.

3. INFORMIRANJE STUDENATA O POSTUPKU
ODGOVORNI
Odbor za kvalitetu, IT podrška, predstojnici

katedri, administrativni tajnik, Studentski zbor
VSS.

OPIS POSTUPKA Obavijest o vremenu i načinu provođenja ankete
objavljuje se na mrežnoj stranici VSS, Facebook
stranici VSS i Studentskog zbora i po potrebi se u
tiskanoj formi postavlja na ulazna vrata VSS.


Aktivnost 4.

4. ANKETIRANJE STUDENATA
ODGOVORNI
OPIS POSTUPKA
Studentska referada organizira anketiranje studenata

na način da svi studentima na njihov mail podijeli
poveznicu za ispunjavanje ankete putem Google
Forme.
Studenti ispunjavaju anketu i na kraju ispunjene
ankete studenti odaberu Submit nakon čega potvrde
sa U redu.

Obradu anketnih upitnika obavlja Ured za upravljanje
kvalitetom koristeći odgovarajući računalni program.
Izvještaji sadrže grafičku usporedbu službi,
sastavnice, segmenta, VSS te usporedbu s
rezultatima prethodnog anketiranja ako su isti
dostupni.
Sumarni izvještaj Ured za upravljanje kvalitetom
dostavlja u elektroničkom obliku dekanu VSS i
predsjedniku Odbora za kvalitetu.
Dekan VSS analizira dobivene rezultate i predlaže
mjere za unapređenje te o tome obavještava pisanim
putem Ured za upravljanje kvalitetom.
72/80

DINAMIKA PROVOĐENJA POSTUPKA Postupak se provodi nakon odslušanog
kolegija

ODGOVORNI Ured za upravljanje kvalitetom, Odbor za
kvalitetu

REFERENTNI POKAZATELJ Sumarni izvještaj o postupku vrednovanja s
predloženim mjerama za poboljšanje i s
usporedbama s rezultatima iz prethodnih
akademskih godina prihvaćen na sjednici
Upravnog vijeća.

JAVNOST REZULTATA O načinu objave izvještaja na mrežnim
stranicama VSS odlučuje dekan


73/80

8.10 Postupak studentskog vrednovanja cjelokupne razine studija

CILJ POSTUPKA je utvrditi zadovoljstvo i stavove studenata o cjelokupnom studiju (općim
uvjetima studiranja, administrativnim i stručnim službama, sadržaju i organizaciji studijskog
programa, provedbi nastave i postupcima procjene znanja, odnosu nastavnika prema studentu,
postupcima izbora mentora i izrade završnih/diplomskih radova, institucionalnoj potpori
studiranju, odnosima između studenata, iskustvima sa stručnom praksom i suradnjom s
tvrtkama u kojima se obavlja stručna praksa te ostalim aspektima studiranja) kako bi se ukazalo
na mogućnosti poboljšanja kvalitete cjelokupnog studija.
Ukoliko su među polaznicima i strani studenti anketni upitnik prevodi se je i na engleski jezik,
čime je omogućeno jednakim postupkom provesti vrednovanje i među stranim studentima.

OPIS PROVEDBE POSTUPKA
Postupak ispitivanja studentskih stavova o cjelokupnom studiju
provodi Ured za upravljanje kvalitetom VSS (u suradnji sa Odborom za kvalitetu i studentskom
referadom VSS).

Vrednovanje se provodi kod studenata koji su završili stručni prijediplomski i diplomski studij.

Postupak čine sljedeće aktivnosti:

Aktivnost 1.

1. PRIKUPLJANJE I PROVJERA PODATAKA ZA PROVEDBU VREDNOVANJA
ODGOVORNI
Odbor za kvalitetu, Studentska referada VSS
OPIS POSTUPKA
Odbor za kvalitetu obavještava studentsku referadu

o vremenskom roku dostave podataka. Referada
podatke za sve studijske programe dostavlja
predsjedniku Odbora za kvalitetu.


Aktivnost 2.

2. PROVEDBA POSTUPKA
ODGOVORNI
Odbor, Studentska referada VSS
OPIS POSTUPKA
Voditelj ureda za upravljanje kvalitetom na temelju

dostavljenih podataka od strane predsjednika
Odbora za kvalitetu VSS priprema podatke za
ispunjavanje ankete te ih dostavlja predsjedniku
Odbora mailom u PDF obliku uz upute za
ispunjavanje ankete.
Predsjednik Odbora upute za ispunjavanje
studentskih anketa šalje studentskoj referadi VSS.
Djelatnici studentske referade studentu nakon
preuzimanja potvrde o završetku studija šalju
poveznicu putem koje student pristupa ispunjavanju
ankete i upoznaju ga sa važnosti i ciljevima
ispunjavanja ankete.


74/80

Studenti putem poveznice koju su prethodno dobili
od studentske referade ispunjavaju anketu. Na kraju
ispunjene ankete studenti odaberu Submit, nakon
čega potvrde U redu.
Obradu anketnih upitnika obavlja Ured za upravljanje
kvalitetom VSS koristeći odgovarajući računalni
program. Izvještaji sadrže grafički i numerički dio
statističke obrade.
Pregledni izvještaj za službe i segmente te sumarni
izvještaj za VSS/segment dostavlja se u
elektroničkom obliku dekanu VSS i predsjedniku
Odbora za kvalitetu.
Dekan VSS analizira dobivene rezultate te predlaže
mjere za unapređenje i o tome obavještavaju
pisanim putem Ured za upravljanje kvalitetom.


DINAMIKA PROVOĐENJA POSTUPKA Postupak se provodi nakon obrane

završnog/diplomskog rada, obradu rezultata
provodi Ured za upravljanje kvalitetom VSS
jednom godišnje

ODGOVORNI Ured za kvalitetu, Odbor i studentska referada
VSS

REFERENTNI POKAZATELJ Izvještaji studentskog vrednovanja
cjelokupnog studija dostavljeni u
elektroničkom obliku:

• predsjedniku Odbora za kvalitetu
• dekanu VSS


Zbirni izvještaj o postupku vrednovanja s
predloženim mjerama za poboljšanje i
usporedbama s rezultatima iz prethodnih
akademskih godina prihvaćen na sjednici
Upravnog vijeća VSS

JAVNOST REZULTATA O načinu objave izvještaja na mrežnim
stranicama VSS odlučuje dekan

75/80

8.11 Postupak anketiranja nastavnika i suradnika o njihovim
pogledima na nastavu, opterećenja, stručni i znanstveni rad, kao
i o uvjetima napredovanja


CILJ POSTUPKA je utvrditi zadovoljstvo i stavove nastavnika i suradnika o njihovom pogledu na
nastavu, nastavno opterećenje, stručni i znanstveni rad, kao i uvjetima napredovanja kako bi se
ukazalo na mogućnosti poboljšanja kvalitete rada nastavnika i suradnika.

OPIS PROVEDBE POSTUPKA Postupak anketiranja nastavnika i suradnika o njihovim pogledima
na nastavu, opterećenja, stručni i znanstveni rad, kao i o uvjetima napredovanja provodi Ured za
upravljanje kvalitetom u suradnji s Odborom za kvalitetu VSS.
Postupak se provodi elektroničkim putem pomoću anketnog upitnika koji je pripremljen od
strane Ureda za upravljanje kvalitetom.
Kako bi se postupak pripremio Odbor za kvalitetu na zahtjev Ureda za upravljanje kvalitetom
kvalitetu dostavlja elektroničke adrese svih nastavnika i suradnika. Ured za upravljanje
kvalitetom na elektroničke adrese nastavnicima i suradnicima dostavlja poveznicu putem kojeg
mogu pristupiti ispunjavanju anketnog upitnika.
Anketa se provodi svake dvije godine nakon završetka predavanja u ljetnom semestru.
Anketa je otvorena za pristup mjesec dana od dana slanja poveznica za ispunjavanje nakon čega
Na temelju dobivenih rezultata Ured za upravljanje kvalitetom u suradnji s Odborom za kvalitetu
priprema zbirno izvješće koje između ostalog sadrži i mjere za poboljšanje rada nastavnika i
suradnika.
Izvješće Ureda za upravljanje kvalitetom i Odbora za kvalitetu se prezentira i usvaja na sjednici
Vijeća VSS.

DINAMIKA PROVOĐENJA POSTUPKA Svake dvije godine
ODGOVORNI Ured za upravljanje kvalitetom VSS, Odbor za

kvalitetu VSS, Vijeće VSS
REFERENTNI POKAZATELJ
Izvješće o provedenom postupku anketiranja

nastavnika i suradnika usvojeno na sjednici Upravnog
vijeća VSS.

JAVNOST REZULTATA O načinu objave rezultata odlučuje dekan VSS.
Odbor za kvalitetu može samostalno i po
potrebi pripremiti i provesti specifične ankete
za nastavnike i suradnike VSS. O cilju,
provedbi i dinamici postupka te pokazateljima
i javnosti rezultata specifičnih anketa za
nastavnike i suradnike Odbor donosi odluku
zasebno za svaki postupak.
76/80

8.12 Postupak analize uspješnosti studiranja na VSS

CILJEVI POSTUPKA su utvrditi uspješnost polaganja ispita i uspješnost završavanja
studija kako bi se utvrdila dinamika studiranja na VSS, detektirale kritične točke
nastavnog procesa zbog kojih dolazi do problema te pronašli najbolji načini za
njihovo otklanjanje.

OPIS PROVEDBE POSTUPKA: Postupak provodi Ured za upravljanje kvalitetom i
studentska referada. Postupak se provodi prema Standardima i smjernicama za
osiguravanje kvalitete na Europskom prostoru visokog obrazovanja (ESG) (standard
1.4,) usvojenim od strane ministara Europskog prostora visokog obrazovanja u
svibnju 2015. godine i Standardima za vrednovanje veleučilišta i visokih škola u
postupku reakreditacije visokih učilišta (standard 3.2.) Agencije za znanost i visoko
obrazovanje.

Pokazatelji (statistički podaci) i dokazi za navedene standarde su:

• prolaznost studenata,
• korelacija upisanih studenata s uspješnosti nakon prve godine studija,
• podaci o završenosti studenata.


Postupak provodi Ured za upravljanje kvalitetom, odnosno Odbor za kvalitetu.
Analiza se provodi na studentima svih godina preddiplomskog i diplomskog
stručnog studija.
Ured obrađuje pristigle podatke i rezultate dostavlja Odboru za kvalitetu. Na
temelju dobivenih rezultata Odbor za kvalitetu predlaže mjere za poboljšanje
uspješnosti studiranja.
Predsjednik Odbora za kvalitetu prezentira dobivene rezultate i mjere za
poboljšanje uspješnosti studiranja na sjednici Vijeća veleučilišta VSS.

DINAMIKA PROVOĐENJA POSTUPKA Jedanput godišnje, na početku akademske

godine za prethodnu akademsku godinu
ODGOVORNI Ured za upravljanje kvalitetom, Odbor za

kvalitetu, prodekan za nastavu
REFERENTNI POKAZATELJ
Usvojeno izvješće o rezultatima provedene

analize uspješnosti studiranja na VSS na
sjednici Upravnog vijeća VSS.

JAVNOST REZULTATA O načinu objave rezultata odlučuje dekan VSS

77/80

8.13 Postupak prikupljanja podataka o aktivnostima katedri

CILJ POSTUPKA je prikupljanje podataka o cjelokupnoj aktivnost pojedinih katedri
VSS odnosno nastavnoj, stručnoj i znanstvenoj djelatnosti nastavnika i studenata u
okviru jedne akademske godine.

OPIS PROVEDBE POSTUPKA: Postupak provodi Odbor za kvalitetu VSS u suradnji sa
prodekanom za nastavu i predstojnicima katedri koji prikupljaju i objedinjuju
podatke. Godišnje izvješće katedre predstojnici su dužni predati prodekanu za
nastavu na kraju svake akademske godine (zadnji ponedjeljak u rujnu).

Godišnje izvješće o aktivnosti katedre sadrži podatke o:

• Broju i datumu održanih sjednica katedri, sastanaka predstojnika i /ili
nastavnika katedre sa studentima, alumnima, vanjskim suradnicima,
dionicima i sl.

• Društvenoj ulozi katedre
• Stručnoj i znanstvenoj djelatnost katedre
• Društvena relevantnost stručnih i znanstvenih istraživanja i prijenosa znanja

katedre
• Stručnim i znanstvenim postignućima katedre u nacionalnim i

međunarodnim okvirima
• Stručnoj i znanstvenoj aktivnosti kao unapređenju nastavnog procesa

katedre

Prodekan za nastavu Izvješća predstojnika o aktivnostima katedre objedinjuju u
zajednički dokument Godišnje izvješće o aktivnostima katedri.

DINAMIKA PROVOĐENJA POSTUPKA Jednom godišnje, na kraju svake akademske

godine
ODGOVORNI Prodekan za nastavu i studente, Predstojnici

katedri

REFERENTNI POKAZATELJ Godišnje izvješće o aktivnosti katedri
JAVNOST REZULTATA
O načinu objave godišnjeg izvješća odlučuje

dekan VSS
78/80


8.14 Postupak prikupljanja podataka i analiza razloga odustajanja od

studija (dropout)

CILJ POSTUPKA je utvrditi razloge odustajanja od studiranja odnosno razloge ispisa
sa studijskih programa VSS.

OPIS PROVEDBE POSTUPKA: Postupak se provodi tako da djelatnici studentske
službe sa djelatnicima tajništva pokreću postupak za ispisa sa studija. Djelatnici
studentske referade i tajništva sa studentom prolaze kroz razloge odustajanja i
ispisa sa studija. Studentima se nudi upitnik Razlozi ispisa sa VSS-a u tiskanom ili
elektroničkom obliku (google form), te se studente upućuje kako je ispunjavanje
upitnika anonimno i dobrovoljno.
Svi studenti koji odustanu tokom akademske godine, djelatnici referade unose u SIS
platformu kao studente koji su neaktivni i nisu završili studij. Podaci o studentima
dostupni su unutar Quality Assurance System -> Students not completed study/not
active anymore. Tablicu sa prikupljenim podacima za prošlu akademsku godinu
djelatnik referade šalje predsjedniku Odbora za kvalitetu VSS najkasnije do 1.
studenog tekuće akademske godine. Odbor za kvalitetu VSS analizira podatke iz
tablice nakon čega predsjednik Odbora za kvalitetu o rezultatima izvještava dekana,
prodekana za nastavu, predstojnike katedri i Vijeće VSS.

DINAMIKA PROVOĐENJA POSTUPKA kontinuirano
ODGOVORNI Odbor VSS, Studentska referada VSS
REFERENTNI POKAZATELJ
Godišnja izvješća i petogodišnje analize

razloga odustajanja od studiranja odnosno
ispisa sa studijskih programa VSS

JAVNOST REZULTATA O načinu objave rezultata odlučuje dekan VSS.79/80


8.15 Postupak provedbe razgovora i dodatnih mjera s loše

ocijenjenim nastavnicima

CILJ POSTUPKA je utvrditi razloge pojedinih loših rezultata, ocjena i komentara iz
anketnih upitnika studentskog vrednovanja nastavnog rada. Također pružiti
mogućnost nastavniku da iznese svoje viđenje i da osvrt na dobivene ocjene i
pisane komentare studenata, te u skladu sa tim planiranje mogućih mjera za
unaprjeđenje kvalitete.

OPIS PROVEDBE POSTUPKA: Nakon pristiglih rezultata vrednovanja nastavnog rada
Predsjednik Odbora za kvalitetu VSS podnosi pisano izvješće dekanu o nastavnicima
koji u postupku studentskog vrednovanja nastavnog rada:

• imaju prosječnu ocjenu manju od 3,
• su na neko od pitanja imali prosječnu brojčanu ocjenu dva ili manju od dva ,
• je iz komentara anketnog listića vidljiva mogućnost postojanja grubog kršenja

uobičajenih etičkih normi.

Uz izvješće predsjednik Odbora za kvalitetu šalje dekanu na uvid i pojedinačne
anketne upitnike nastavnika kao dokaz. Na temelju dobivenog izvješća a prema
Pravilniku o postupku vrednovanja kvalitete nastave i nastavnika temeljem
anketiranja studenata na VSS čl. 11 dekan VSS dužan je obaviti razgovor s
nastavnicima i predložiti mjere za poboljšanje.

Mjere za poboljšanje koje dekan VSS predlože su:

• izvješće nastavnika ili suradnika o samovrednovanju svog nastavnog rada za
akademsku godinu na koju se ocjene odnose sa prijedlogom mjera za
unaprjeđenje kvalitete, koje nastavnik podnosi dekanu i predsjedniku Odbora
za kvalitetu. Samovrednovanjem nastavnik procjenjuje razloge pojedinih
loših ocjena iz anketnog upitnika ili daje osvrt na pisane komentare
studenata;

• obavezu nastavnika ili suradnika na stručno osposobljavanje za kvalitetniju
izvedbu nastave;

• određivanje drugog kompetentnog nastavnika ili posebnog povjerenstva
kojeg predlaže odgovarajuća katedra, a koji će u toku jedne akademske
godine nadzirati održavanje nastave i/ili ispita nastavnika ili suradnika
(Obrazac za vrednovanje nastavnika);

• druge aktivnosti ili mjere.

Dekan VSS može proširiti broj sudionika razgovora (predstojnik katedre, prodekan
za nastavu) a sve u cilju unaprjeđenja kvalitete nastavnog rada
nastavnika/suradnika i kvalitete nastave.

O obavljenim razgovorima dekan VSS dužan je pisano izvijestiti Upravno vijeće i
Ured za upravljanje kvalitetom VSS na kraju akademske godine (za postupak
proveden u zimskom i ljetnom semestru). Izvješće dekana VSS može biti


80/80

dostavljeno i uz izvješće o radu Odbora za kvalitetu VSS za proteklu akademsku
godinu.

DINAMIKA PROVOĐENJA POSTUPKA Jednom u semestru, nakon dostave rezultata

ankete studentskog vrednovanja nastavnog
rada

ODGOVORNI dekan VSS i predsjednik Odbora za kvalitetu
REFERENTNI POKAZATELJ
Izvješće o loše ocijenjenim nastavnicima za

dekana, Zapisnik o provedenim razgovorima
sa loše ocijenjeni nastavnicima, Izvješće o loše
ocijenjenim nastavnicima za Upravno vijeće.

JAVNOST REZULTATA O načinu objave podataka odlučuje dekan VSS
Predsjednik Upravnog vijeća


_____________________________

dr. sc. Mario Silić, v. pred.