STATUT

VELEUČILIŠTA STUDIJA SIGURNOSTI

Zagreb, veljača/prosinac 2023.

1/25
Sadržaj

I. OPĆE ODREDBE .......................................................................................................... 2
II. NAZIV, SJEDIŠTE, SKRAĆENI NAZIV I PEČATI ................................................... 2
III. DJELATNOST ............................................................................................................. 3
IV. IMOVINA, SREDSTVA ZA RAD I OBVEZE ........................................................... 4
V. ZASTUPANJE I PREDSTAVLJANJE ......................................................................... 5
VI. UPRAVLJANJE VELEUČILIŠTEM I UNUTARNJI USTROJ VELEUČILIŠTA .... 6
Upravno vijeće .................................................................................................................... 6
Dekan .................................................................................................................................. 8
Vijeće Veleučilišta ............................................................................................................ 13
VII. ZAPOSLENICI VELEUČILIŠTA ............................................................................ 14
VIII. PRAVA I OBVEZE NASTAVNIKA, NASLOVNIH NASTAVNIKA I
SURADNIKA ................................................................................................................... 16
IX. STUDIJI ..................................................................................................................... 17
Vrste studija ...................................................................................................................... 17
Studijski program i izvedbeni plan studija ....................................................................... 18
Provjera stečenih ishoda učenja, ispiti i ocjene ................................................................ 20
Završetak studija ............................................................................................................... 21
Isprava o završenom studiju ............................................................................................. 22
X. STUDENTI .................................................................................................................. 22
Status studenta .................................................................................................................. 22
Prava i obveze studenta .................................................................................................... 23
Prava iz studentskog standarda ......................................................................................... 24
Evidencije o studentima i polaznicima obrazovnih programa .......................................... 24
Mirovanje prava i obveza studenta ................................................................................... 25
XI. JAVNOST RADA ...................................................................................................... 25
Zaštita tajnosti podataka i zaštita osobnih podataka ......................................................... 25
XII. ZAKLJUČNE ODREDBE ........................................................................................ 26

2/25
Temeljem odredbi članka 6. stavka 3. i članaka 23 do 28. Zakona o visokom obrazovanju i
znanstvenoj djelatnosti („Narodne novine“ br. 119/22., dalje: Zakon), Odluke o osnivanju
Visoke škole za sigurnost u Zagrebu, Veslačka ulica 2a, Zagreb (dalje: Visoka škola), Upravno
vijeće na prijedlog Stručnog vijeća Visoke škole, a uz suglasnost Osnivača, dana 13. veljače
2023. godine donijelo je Statut Veleučilišta studija sigurnosti (KLASA: 602-04/22-03/01,
URBROJ: 251-376-05-22-82). Temeljem odredbe članka 54. stavka 1. Zakona o ustanovama
(„Narodne novine“ br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22) a u vezi članka 6. stavka 3.
Zakona i temeljem članka 12. stavka 1. točke 1. Statuta Veleučilišta studija sigurnosti, Upravno
vijeće uz prethodnu suglasnost Osnivača na svojoj sjednici održanoj dana 6. prosinca 2023.
godine donijelo je Izmjene i dopunu Statuta (KLASA: 602-04/23-03/142, URBROJ: 251-376-
05-23-819). Pročišćeni tekst Statuta obuhvaća Statut Veleučilišta studija sigurnosti od 13.
veljače 2023. godine i Izmjene i dopunu Statuta od 6. prosinca 2023. godine.


STATUT

Veleučilišta studija sigurnosti

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim Statutom određuje se status, naziv, sjedište, djelatnost i pečat Veleučilišta studija

sigurnosti (dalje: Veleučilište) te pravni položaj, ustroj i upravljanje, raspolaganje
imovinom Veleučilišta, pitanja u svezi sa statusom nastavnika, naslovnih nastavnika,
suradnika i drugih djelatnika, ustrojavanje i izvođenje studija, status studenata te ostala
pitanja od značenja za djelatnost i poslovanje Veleučilišta u skladu sa Zakonom.


Članak 2.


(1) Veleučilište je privatno visoko učilište koje ustrojava i izvodi stručne prijediplomske studije

i stručne diplomske studije i razvija i obavlja stručnu i znanstvenu djelatnosti u skladu sa
zakonom i ovim Statutom.

(2) Veleučilište je pravna osoba upisana u sudski registar ustanova.
(3) Veleučilište je upisano u Upisnik visokih učilišta pri nadležnom ministarstvu.
(4) Osnivač Veleučilišta je Swiss School of Business and Management d.o.o., Zagreb, Veslačka

2A.
(5) Ako Zakonom o ustanovama i drugim zakonom nije što drugo određeno, na djelatnost

Veleučilišta na odgovarajući se način primjenjuju propisi o djelatnosti trgovačkih društava

II. NAZIV, SJEDIŠTE, SKRAĆENI NAZIV I PEČATI

Članak. 3.

(1) Puni naziv ustanove glasi:

Veleučilište studija sigurnosti

3/25(2) Skraćeni naziv glasi: VSS
(3) Naziv ustanove na engleskom jeziku glas:

University of Applied Sciences in Security and Safety
(4) Skraćeni naziv ustanove na engleskom glasi: UASS


Članak. 4.


(1) Sjedište Veleučilišta je u Zagrebu, Veslačka ulica 2A. Uz sjedište u dokumentima se mogu

navesti i adrese na kojima se izvodi nastava.
(2) O promjeni naziva i sjedišta Veleučilišta odluku donosi Osnivač. Promjena naziva, odnosno

sjedišta upisuje se u sudski registar.

Članak 5.

(1) U pravnom prometu Veleučilište koristi se pečatom, žigom i štambiljem.
(2) Pečat i žig okruglog oblika, promjera 38 mm, u sredini ima otisnut grb Republike Hrvatske,

a uz obod riječi: Veleučilište studija sigurnosti, Zagreb. Ovim pečatom i žigom s grbom
Republike Hrvatske ovjeravaju se sve javne isprave.

(3) Drugi pečat okruglog oblika, promjera 25 mm, sadrži isti tekst kao i pečat iz prethodnog
stavka ali u sredini nema grba Republike Hrvatske, već logotip Veleučilišta – šesterokut
unutar kojeg su tri preklopljena kruga. Ovih pečata škola ima više i označeni su brojevima.
Ovim pečatima ovjeravaju se druge isprave koje izdaje Veleučilište.

(4) Štambilj je pravokutnog oblika, dužine 45 mm i širine 18 mm. Štambilj sadrži puni naziv i
sjedište Veleučilišta. Štambilj se koristi u administrativno-financijskom poslovanju
Veleučilišta.

(5) Štambilja ima više i označeni su brojevima.

III. DJELATNOST


Članak 6.


(1) Veleučilište obavlja djelatnost visokog obrazovanja i stručnu djelatnost sukladno Zakonu i

relevantnim propisima, ugovoru s Osnivačem, Ovom Statutu, odlukama i aktima koje, u
okviru svojih ovlasti, donose tijela Veleučilišta, kako slijedi:

• ustrojavanje i izvođenje stručnih studija sukladno Zakonu i Statutu Veleučilišta,
• obavljanje visokostručnog razvojnog i istraživačkog rada iz područja djelatnosti

u skladu sa Zakonom, te posebnim propisima,
• ustrojavanje i izvođenje programa stalnog usavršavanja i cjeloživotnog

obrazovanja,
• izdavačku, bibliotečnu i informatičku djelatnost vezanu za temeljnu djelatnost,
• organiziranje znanstvenih i stručnih skupova,
• izvođenje programa obrazovanja odraslih,
• komercijalni poslovi prometa roba i usluga u području djelatnosti.

4/25(2) Veleučilište može s najmanje dva domaća ili najmanje jednim domaćim ili jednim
inozemnim visokim učilištem ustrojiti združeni studij. Združeni doktorski studij može
zajednički izvoditi s javnim znanstvenim institutom.

(3) Ustroj, izvedba, završetak, mjesto izvođenja, nositelj i način izdavanja završne isprave
združenog studija te nositelj akreditacijskog postupka združenog studija utvrđuje se
ugovorom između Veleučilišta, odnosno Veleučilišta i javnog znanstvenog instituta ili
domaćim ili inozemnim učilištem.

(4) Združeni studij akreditira se pred Agencijom ili drugom međunarodnom akreditacijskom
agencijom u Europskoj uniji koja je upisana u Europski registar za osiguravanje kvalitete
(EQAR). Akreditacijski postupak združenog studija provodi se u skladu s propisima kojima
se uređuje osiguravanje kvalitete u visokom obrazovanju i znanosti.

(5) Veleučilište može obavljati i druge djelatnosti koje se u manjem opsegu ili uobičajeno
obavljaju uz navedene djelatnosti, ako služe temeljnoj djelatnosti i pridonose potpunijem
iskorištenju prostornih i kadrovskih kapaciteta, sukladno Zakonu i ovom Statutu.

(6) Kad je pojedina djelatnost uređena posebnim propisima, rad se uređuje uz suglasnost
ministra nadležnog za određeno područje.

(7) Veleučilište može osnovati pravnu osobu čijom se osnovnom djelatnošću ostvaruje misija
veleučilišta te se zadovoljavaju potrebe studenata i veleučilišta.


Članak 7.


(1) O promjeni djelatnosti Veleučilišta odlučuje Osnivač na prijedlog Upravnog vijeća.
(2) Veleučilište elektronički vodi evidencije i zbirke podataka, posebno evidenciju uspješnosti

ostvarenih ishoda učenja studenata te obrađuje prikupljene osobne i druge podatke u svrhu
obavljanja nastavne djelatnosti u informacijskom sustavu visokih učilišta i u pregledniku
studijskih programa odnosno osigurava interoperabilnost evidencija i zbirki podataka te
elektroničko preuzimanje podataka u informacijski sustav visokih učilišta i u preglednik
studijskih programa. Evidencije i zbirke podataka iz stavka 2. Ovog članka Veleučilište
vodi sukladno Pravilniku o sadržaju i korištenju informacijskih sustava kojeg donosi
Ministar znanosti i obrazovanja.


IV. IMOVINA, SREDSTVA ZA RAD I OBVEZE


Članak 8.


(1) Osnovnu imovinu Veleučilišta čine sredstva koja osigurava Osnivač aktom o osnivanju i

sredstva iz redovnog poslovanja uložena u trajnu imovinu. Sredstva za osnivanje i početak
rada Veleučilišta osigurava Osnivač.

(2) Namjenske prihode Veleučilište osigurava iz obavljanja osnovne djelatnosti, naplatom
školarine studenata, naplatom drugih naknada polaznika obrazovnih programa, sredstvima
europskih strukturnih i investicijskih fondova te drugih fondova i programa Europske unije,
od znanstvenih, umjetničkih i stručnih projekata, od fondova, donacija i drugih
odgovarajućih izvora financiranja.

(3) Vlastite prihode Veleučilište osigurava na tržištu i u tržišnim uvjetima obavljanjem poslova

5/25koji ne štete ostvarivanju osnovne misije niti narušavaju ugled, neovisnost i dostojanstvo
iste, te iz poslovnih odnosa posredno ili neposredno s Osnivačem.

(4) Dio sredstava može se osigurati i iz državnog proračuna RH, ako se o tome postigne
sporazum s Ministarstvom znanosti i obrazovanja, te sredstva Hrvatske zaklade za znanost,
sveučilišnih i ostalih zaklada.


Članak 9.


(1) Veleučilište za sve svoje obveze odgovara cjelokupnom svojom imovinom.
(2) Osnivač solidarno i neograničeno odgovara za njezine obveze.


V. ZASTUPANJE I PREDSTAVLJANJE


Članak 10.


(1) Dekan je čelnik Veleučilišta. Dekan predstavlja i zastupa Veleučilište te odgovara za

zakonitost rada Veleučilišta. Dekan ima ovlasti i obveze ravnatelja ustanove.
(2) Dekan ima pravo poduzimati sve pravne radnje u ime i za račun škole u svrhu ostvarenja

nastave, znanstvenog i stručnog rada i osiguranja materijalnih uvjeta za obavljanje
djelatnosti škole, a u okviru ovlasti utvrđenih Zakonom, Zakonom o ustanovama, Aktom o
osnivanju i ovim Statutom.

(3) Posebnom punomoći Dekan može, uz pisanu suglasnost Osnivača, ovlastiti drugu osobu da
zastupa i predstavlja Veleučilište. Dekan uređuje način obavljanja administrativnih,
računovodstvenih i ostalih pratećih poslova potrebnih za obavljanje djelatnosti Veleučilišta.

(4) Dekan ne može bez pisane suglasnosti Osnivača otuđiti ili opteretiti nekretnine ili imovinu
Veleučilišta niti ugovoriti posao ako vrijednost obveza za Veleučilište iz pojedinačnog
ugovora prelazi iznos od 10.000,00 EUR, niti potpisati ugovore koji traju dulje od 1 (jedne)
godine.

(5) Dekan ne može ovjeriti svojim potpisom bez suglasnosti Osnivača sljedeće radnje :
stjecanje, osnivanje ili raspuštanje drugih poduzeća ili sudjelovanje u njima (dionicama ili
imovinom); stjecanje, prodaja ili opterećenje nekretnina, traženje ili odobravanje
gotovinskih ili mjeničnih kredita ili zajmova, kao i jamstava; sklapanje, izmjena ili raskid
ugovora s klijentima, zaposlenicima, partnerima, dobavljačima ili trećom stranom, čija je
vrijednost ili čija se vrijednost ne može odrediti; izvršenje, izmjena ili raskid ugovora o
osiguranju, stvarima, najamnini, davanje ili uzimanje kredita, postupanje bilo koje radnje
ili djelovanje za svoj račun u sklopu Veleučilišta.

6/25

VI. UPRAVLJANJE VELEUČILIŠTEM I UNUTARNJI USTROJ VELEUČILIŠTA


Članak 11.


(1) Upravu Veleučilište čine: Upravno vijeće, Dekan, Vijeće Veleučilišta i Gospodarski savjet

kao savjetodavno tijelo
(2) Veleučilištem upravlja Upravno vijeće.
(3) Čelnik Veleučilišta je Dekan.
(4) Stručno-akademsko tijelo Veleučilišta je Vijeće Veleučilišta.


Upravno vijeće


Članak 12


(1) Upravno vijeće brine se o zakonitosti rada Veleučilišta, racionalnoj uporabi materijalnih i

kadrovskih resursa te;
1. donosi statut i druge opće akte iz svoje djelatnosti,
2. donosi misiju i strategiju razvoja Veleučilišta,
3. usvaja prijedlog programskog ugovora,
4. donosi financijski plan Veleučilišta,
5. provodi postupak izbora Dekana i imenovanja prodekana te postupak razrješenja

Dekana i prodekana,
6. usvaja godišnje izvješće Dekana,
7. nadzire provedbu odluka vijeća Veleučilišta i Dekana,
8. nadzire izvršenje financijskog plana te upravljanje financijskim sredstvima u skladu sa

zakonom i statutom Veleučilišta
9. odlučuje o osnivanju pravne osobe čijom se osnovnom djelatnošću ostvaruje misija,

Veleučilišta te se zadovoljavaju potrebe studenata i Veleučilišta
10. potvrđuje odluke Dekana i vijeća Veleučilišta određene statutom Veleučilišta
11. obavlja druge poslove u skladu sa statutom i drugim općim aktima Veleučilišta.


Članak 13.


(1) Upravno vijeće ima pet (5) članova, od kojih predsjednika i dva (2) člana imenuje Osnivač,

jednog (1) imenuje Vijeće Veleučilišta, a jedan (1) se bira ili imenuje iz reda zaposlenika
Veleučilišta.

(2) Članovi Upravnog vijeća Veleučilišta moraju imati odgovarajuće obrazovanje i iskustvo
nužno za procjenu zakonitosti i svrhovitosti obavljanja djelatnosti Veleučilišta.Mandat
članova Upravnog vijeća traje četiri godine.

7/25

Ako članu Upravnog vijeća prestane dužnost prije isteka mandata, novi član imenuje se do
isteka mandata, u postupku propisanom Zakonom.

(3) Upravnim vijećem rukovodi predsjednik, a pomaže mu zamjenik predsjednika Upravnog
vijeća. Predsjednika i zamjenika predsjednika Upravnog vijeća biraju članovi između sebe
uz pisanu suglasnost Osnivača


Članak 14.


(1) Dekan Veleučilišta sudjeluje u radu Upravnog vijeća bez prava glasovanja.
(2) U slučaju njegove spriječenosti u radu Upravnog vijeća sudjeluje prodekan odnosno

punomoćnik kojega Dekan odredi.
(3) Dekan osigurava stručne i tehničke uvjete za rad Upravnog vijeća.


Članak 15.


(1) Upravno vijeće donosi odluke na sjednicama. Sjednicu saziva i njome predsjeda predsjednik

Upravnog vijeća.
(2) Sjednicama Upravnog vijeća mogu biti nazočne i druge osobe koje pozove predsjednik

Upravnog vijeća ili prema zaključku Upravnog vijeća.
(3) Upravno vijeće pravovaljano raspravlja i donosi odluke ako je sjednici nazočno najmanje

tri člana, uključujući obveznu nazočnost predsjednika ili njegova zamjenika.
(4) Osnivač ima pravo veta na one odluke Upravnog vijeća kojima se izravno ugrožavaju

opstojnost i interesi Osnivača, odnosno opstojnost Veleučilišta, ugovorne obveze prema
Osnivaču i kojima se ugrožava financijsko poslovanje Veleučilišta.

(5) Upravno vijeće donosi odluke natpolovičnom većinom glasova od ukupnog broja članova.
Način rada i odlučivanja upravnog vijeća uređuje se Poslovnikom o radu upravnog vijeća.


Članak 16.


(1) Osnivač ima pravo raspustiti Upravno vijeće ako ocijeni da ono ne radi u skladu sa Zakonom

i općim aktima Veleučilišta, ili radi suprotno zakonitim interesima Veleučilišta i/ili
Osnivača te suprotno ugovornim obvezama Veleučilišta s Osnivačem.


Članak 17.


(1) Član Upravnog vijeća može biti razriješen dužnosti i prije vremena ako:

• sam zatraži razrješenje,
• ne ispunjava dužnosti sukladno relevantnim Zakonima, provedbenim aktima i

ovom Statutu,
• zbog bolesti izgubi sposobnost obnašanja dužnosti, a to utvrde ovlaštene osobe ili

ustanova
• prema ocjeni Osnivača i/ili ostalih članova Upravnog vijeća svojim postupanjem

8/25i ponašanjem povrijedi dužnost koju obnaša
• i u drugim slučajevima predviđenim Zakonom i općim aktima Veleučilišta.


Članak 18.


(1) Postupak utvrđivanja postojanja uvjeta za razrješenje bilo kojeg člana Upravnog vijeća uz

osnivača može pokrenuti i svaki član Upravnog vijeća podnošenjem obrazloženog i
argumentiranog zahtjeva za to.

(2) Zahtjev za razrješenje člana Upravnog vijeća kojeg bira Vijeće veleučilišta može pokrenuti
i Vijeće veleučilišta.

(3) Nakon primitka zahtjeva za razrješenje dužnosti pojedinog člana Upravnog vijeća te nakon
detaljno provedene rasprave odnosno postupka, Upravno vijeće većinom glasova odlučuje
o njegovom razrješenju.


Dekan


Članak 19.


(1) Dekan je čelnik Veleučilišta i ima sve ovlasti ravnatelja Ustanove
(2) Dekan ima sljedeće ovlasti:

1. organizira rad i poslovanje Veleučilišta,
2. predstavlja i zastupa Veleučilište,
3. poduzima sve pravne radnje u ime i za račun Veleučilišta u granicama svojih ovlasti,
4. zastupa Veleučilište u svim postupcima pred sudovima, upravnim i drugim

državnim tijelima te pravnim osobama s javnim ovlastima,
5. predlaže Vijeću Veleučilišta i Upravnom vijeću mjere za unapređenje rada

Veleučilišta,
6. daje pisanu punomoć drugoj osobi, u granicama svojih ovlasti, da zastupa

Veleučilište u pravnim poslovima,
7. odlučuje o zasnivanju i prestanku radnog odnosa zaposlenika Veleučilišta, kao i

angažiranju vanjskih suradnika, sve uz prethodnu suglasnost Osnivača,
8. potpisuje vjerodostojne dokumente stručnih naslova, imenuje ispitna povjerenstva

na temelju prijedloga Vijeća veleučilišta,
9. donosi odluke o priznavanju ispita položenih na drugim visokim učilištima,

odnosno, u potrebnim slučajevima imenuje stručno povjerenstvo za njihovo
priznavanje,

10. donosi odluke o imenovanju povjerenstava za obrane završnih radova,
11. odlučuje o pozivima gostujućim predavačima,
12. saziva i predsjeda sjednicama Vijeća Veleučilišta,
13. donosi opće akte za čije donošenje nije nadležno Vijeće veleučilišta,
14. brisano
15. predlaže Upravnom vijeću donošenje općih akata te donosi opće akte za čije

donošenje nije nadležno Upravno vijeće,
16. provodi odluke Vijeća Veleučilišta i Upravnog vijeća,

9/25
17. predlaže financijski plan Veleučilišta,
18. upravlja izvršenjem financijskog plana Veleučilišta u skladu s Zakonom, Statutom,

odobrenjem Upravnog vijeća te drugim relevantnim propisima i aktima,
19. upravlja imovinom Veleučilišta uz suglasnost Upravnog vijeća,
20. član je i sudjeluje u radu Zbora veleučilišta RH,
21. brisano
22. obavlja druge poslove utvrđene zakonom, statutom i drugim općim aktima

Veleučilišta.
(3) Dekan je obvezan podnijeti Upravnom vijeću i Vijeću Veleučilišta godišnje izvješće o

provedbi strategije razvoja Veleučilišta izvješće o poslovanju i provedbi programskog
ugovora te druga izvješća utvrđena statutom Veleučilišta.

(4) Dekanu u radu pomažu prodekan(i). Prodekana(e) imenuje i razrješava Upravno vijeće na
prijedlog Dekana.

(5) Dekan ima prava i obveze u smislu Zakona o ustanovama i za svoj rad odgovoran je
Upravnom vijeću i Vijeću Veleučilišta.

(6) Za akademska pitanja Dekan je odgovoran Vijeću Veleučilišta a za zakonitost rada
financijskog poslovanja i racionalne uporabe materijalnih i kadrovskih resursa Upravnom
vijeću.

(7) Dekan ne može bez pisane suglasnosti Osnivača otuđiti ili opteretiti nekretnine ili imovinu
Veleučilišta niti ugovoriti posao ako vrijednost obveza za Veleučilište iz pojedinačnog
ugovora prelazi iznos od10.000,00EUR , niti potpisati ugovore koji traju dulje od 1 (jedne)
godine.

(8) Dekan ne može ovjeriti svojim potpisom bez suglasnosti Osnivača sljedeće radnje :
stjecanje, osnivanje ili raspuštanje drugih pravnih osoba ili sudjelovanje u njima
(dionicama/udjelima ili imovinom); stjecanje, prodaja ili opterećenje nekretnina, traženje
ili odobravanje gotovinskih ili mjeničnih kredita ili zajmova, kao i jamstava; sklapanje,
izmjena ili raskid ugovora s klijentima, zaposlenicima, partnerima, dobavljačima ili trećom
stranom, čija je vrijednost ili čija se vrijednost ne može odrediti; izvršenje, izmjena ili raskid
ugovora o osiguranju, stvarima, najamnini, davanje ili uzimanje kredita, postupanje bilo
koje radnje ili djelovanje za svoj račun u sklopu Veleučilišta.


Članak 20.


(1) Dekana Veleučilišta bira Upravno vijeće iz reda predavača, viših predavača, profesora

stručnog studija, profesora stručnog studija u trajnom izboru ili nastavnika izabranih na
znanstveno-nastavno radno mjesto.

(2) Postupak i uvjeti za izbor Dekana Veleučilišta uređuju se ovim statutom. Ako u postupku
izbora Dekan ne bude izabran, izbori će se ponoviti.

(3) Dekan Veleučilišta zasniva radni odnos u punom radnom vremenu.
(4) Mandat Dekana na Veleučilištu traje četiri (4) godine.
(5) Ista osoba može ponovno biti birana za Dekana.
(6) Dekanu Veleučilišta prestaje mandat prije isteka vremena na koje je izabran:

• ostvarivanjem prava na mirovinu

10/25• prestankom ugovora o radu
• prelaskom na drugu dužnost
• zasnivanjem radnog odnosa s drugom pravnom osobom izvan Veleučilišta.

(7) Dekan Veleučilišta može biti razriješen prije isteka vremena na koje je izabran:
• ako zatraži razrješenje
• ako nastupe razlozi koji prema zakonu, ovom statutu ili propisima o radu dovode

do prestanka radnog odnosa
• ako ne postupa prema zakonu, odlukama Upravnog vijeća, ovom statutu i drugim

općim aktima
• ako nesavjesnim ili nepravilnim radom prouzroči Veleučilištu veću štetu ili ako

zanemaruje ili nesavjesno obavlja svoje dužnosti.
(8) Postupak razrješenja Dekana Veleučilišta pokreće se na prijedlog Upravnog vijeća ili jedne

trećine članova Vijeća Veleučilišta u skladu sa ovim statutom O razrješenju Dekana
odlučuje Upravno vijeće natpolovičnom većinom glasova svih članova.

(9) Ako Dekan Veleučilišta nije izabran u postupku izbora ili ako Dekanu prestane mandat,
odnosno ako je razriješen dužnosti prije vremena na koje je izabran, do izbora Dekana
Upravno vijeće imenuje vršitelja dužnosti Dekana iz reda predavača, viših predavača,
profesora stručnog studija ili profesora stručnog studija u trajnom izboru najdulje do godinu
dana.

Članak 21.

(1) Odluku o pokretanju postupka izbora novog Dekana donosi Upravno vijeće najkasnije šest
mjeseci prije isteka mandata izabranom Dekanu ili u slučajevima definiranim u članku 20.

(2) Kriteriji za procjenu kandidata za Dekana definiraju se posebnim aktom.
(3) Rok za prijavu na natječaj ne može biti kraći od 30 dana a odlučivanje o kandidatima može

trajati najviše 45 dana.
(4) Natječaj mora biti objavljen u ''Narodnim novinama'', na mrežnim stranicama Veleučilišta

na hrvatskom jeziku i na službenom internetskom portalu za radna mjesta Europskog
istraživačkog prostora na engleskom jeziku

(5) Pravo na prijavu imaju svi kandidati koji su državljani onih članica Europske unije za koje
ne postoje privremene zapreke za zapošljavanje. Pri raspisivanju natječaja Veleučilište
mora definirati administrativne uvjete za prijavu na natječaj kako bi se na odgovarajući
način prihvatile javne isprave država članica Europske unije koje svojom svrhom
odgovaraju hrvatskim ispravama.

(6) Imena i prezimena svih kandidata te prijedlozi programa rada bit će objavljeni na
internetskim stranicama Veleučilišta, po zatvaranju natječaja, a prije predstavljanja
programa Vijeću Veleučilišta

(7) Kandidati javno predstavljaju svoj program rada prije odluke Vijeća Veleučilišta.
(8) Vijeće Veleučilišta provjerava pravovaljanost prijava te, nakon javnog predstavljanja

programa rada kvalificiranih kandidata, Upravnom vijeću prosljeđuje listu kandidata.
Način i postupak definiranja liste kandidata uređuje se pravnim aktima Veleučilišta.

(9) Glasovanje članova Upravnog vijeća za kandidate za Dekana bit će tajno, ako Vijeće
većinom glasova odluči da će se provesti kao tajno, s tim da se rezultat glasanja za

11/25kandidate za Dekana zapisnički evidentira.
(10) Ako Upravno vijeće od predloženih kandidata Vijeća Veleučilišta ne izabere Dekana,

postupak izbora ponavlja se. Ako do isteka mandata aktualnog Dekana preostaje manje od
tri mjeseca, Upravno vijeće imenuje vršitelja dužnosti Dekana na rok od najdulje godinu
dana, a isti će obavljati dužnost Dekana od završetka mandata aktualnog Dekana do izbora
novoga Dekana.

(11) Kandidat za Dekana mora dobiti natpolovičnu većinu glasova svih članova Upravnog
vijeća.

(12) U svezi izbora Dekana Osnivač ima pravo suspenzivnog veta na odluke Upravnog vijeća
i Vijeća Veleučilišta. U slučaju veta postupak izbora Dekana se ponavlja.

(13) Novi Dekan preuzima dužnost u pravilu 1. listopada tekuće godine ili drugačije ako je to
definirano pravnim aktom.

Članak 22.

Ukoliko redovan mandat Dekana istječe tijekom akademske godine, tada se mandat Dekana
produžuje do njenog isteka ili drugačije ako je to definirano pravnim aktom.


Članak 23.


(1) Veleučilište sa izabranim Dekanom koji nije zaposlenik Veleučilišta sklapa ugovor o radu

na određeno vrijeme trajanja mandata, sukladno općim propisima o radu.
(2) Umjesto ugovora o radu, Veleučilište može s izabranim Dekanom sklopiti posebni ugovor

o obavljanju poslova Dekana u mandatnom razdoblju, s pravima i obvezama utvrđenim
ovim Statutom i Zakonom.

Članak 24.

(1) Postupak za postojanje uvjeta za razrješenje Dekana može pokrenuti Upravno vijeće na

osnovu obrazloženog i argumentiranog pisanog zahtjeva za razrješenje.
(2) Odluku o pokretanju postupka razrješenja dužnosti Dekana donosi Upravno vijeće.
(3) U slučajevima kada se o razrješenju glasuje, prijedlog za glasovanje moraju dostaviti

najmanje tri člana Upravnog vijeća. Glasovanje članova Upravnog vijeća je tajno a rezultat
se zapisnički evidentira.

(4) U svim postupcima razrješenja, Dekanu se mora dati prilika očitovanja o razlozima zbog
kojih se traži razrješenje.

(5) U slučaju razrješenja Dekana Upravnog vijeće imenuje vršitelja dužnosti Dekana na rok od
najdulje godinu dana a isti će obavljati dužnost Dekana od trenutka razrješenja mandata
aktualnog Dekana do izbora novoga Dekana.


Članak 25.


(1) Broj prodekana utvrđuje se u skladu s prijedlogom Dekana.
(2) Za prodekana može biti izabran nastavnik Veleučilišta u znanstveno-nastavnom zvanju

odnosno u nastavnom zvanju zaposlen na Veleučilištu.
(3) Prodekan(i) obavlja(ju) poslove koje im povjeri Dekan u okviru svojih ovlasti.

12/25(4) Na postupak imenovanja i razrješenja prodekana na odgovarajući se način primjenjuju
odredbe o imenovanju i razrješenju Dekana.Vijeće Veleučilišta

Članak 26.

(1) Vijeće Veleučilišta čine Dekan, predstavnici nastavnika, suradnika i drugih zaposlenika i

studentski predstavnici. Studentski predstavnici čine 10 % članova Vijeća Veleučilišta, koje
biraju studenti u skladu sa Zakonom kojim se uređuju studentske organizacije i ovim
statutom.

(2) Vijeće Veleučilišta odluke donosi na sjednicama. Sjednicu saziva i njome predsjeda Dekan.
Način rada i odlučivanja Vijeća Veleučilišta uređuje se Poslovnikom o radu Vijeća
Veleučilišta.

(3) Studentski predstavnici u Vijeću Veleučilišta imaju pravo suspenzivnog veta pri
odlučivanju o pitanjima promjene uvjeta studiranja, izmjene nastavnih programa i
izvedbenog plana studija, pitanjima studentskog standarda te drugim pitanjima važnim za
studente koja su uređena Ovim statutom.

(4) Suspenzivni veto predstavnici studenata u Vijeću Veleučilišta mogu upotrijebiti po
pitanjima iz st.3. Ovog članka, glasovima većine od ukupnog broja predstavnika studenata
u Vijeću Veleučilišta.

(5) Vijeće Veleučilišta, nakon suspenzivnog veta, ima obvezu organizirati raspravu o
navedenom pitanju u roku od 8 dana.

(6) Pravo suspenzivnog veta, može se koristiti samo jednom za svako od pitanja iz stavka 3.
Ovog članka, odnosno kod ponovljenog odlučivanja o istom pitanju Vijeće Veleučilišta
odlučuje većinom glasova svih članova.

(7) Studentski predstavnici u Vijeću Veleučilišta ne sudjeluju u glasanju u postupku izbora
nastavnika i suradnika na radna mjesta. Vijeće Veleučilišta:

• donosi odluke o nastavnim, znanstvenim, odnosno stručnim pitanjima
• donosi dodatne kriterije za izbor na nastavna, suradnička i stručna radna mjesta
• provodi reizbore i izbore na nastavna, suradnička i stručna radna mjesta
• provodi reizbore i izbore naslovnih nastavnika,
• na prijedlog Dekana odlučuje o uvjetima upisa studenata na pojedine studije i

broju upisnih mjesta na pojedinom studiju,
• vodi brigu o stručnom razvoju nastavnog i stručnog osoblja Veleučilišta,
• donosi pravilnike za reguliranje nastavnih, stručnih, znanstvenih, odnosno

akademskih pitanja,
• donosi studijske programe i izvedbene planove studija,
• pod Dekanovim ravnanjem brine se za funkcioniranje, red i disciplinu u

nastavnom procesu škole, uvažavajući načela akademskih sloboda,
• daje mišljenje o prelasku studenata s drugih Visokoškolskih ustanova ukoliko je

potrebno,
• po potrebi imenuje povjerenstva za rješavanja pitanja iz nastavne i stručne

13/25
oblasti, te povjerenstva u postupku stjecanja stručnih stupnjeva u skladu s
dobivenim ovlastima,

• obavlja i druge poslove u skladu sa Zakonom i ovim statutom,
• odlučuje o žalbama studenata,
• donosi odluku o povjeravanju nastave nastavnicima i suradnicima na prijedlog

Dekana.
• može izglasati nepovjerenje Dekanu u akademskim pitanjima,
• bira jednog člana u Upravno vijeće Veleučilišta,
• predlaže Upravnom vijeću kandidate za Dekana
• predlaže Upravnom vijeću strategiju razvoja Veleučilišta
• predlaže Upravnom vijeću ustroj novih stručnih studija
• obavlja druge poslove u skladu sa Statutom i drugim općim aktima.

(8) Vijeće Veleučilišta pravovaljano raspravlja i donosi odluke ako je sjednici prisutan
natpolovičan broj svih članova.

(9) Da bi odluke Vijeća Veleučilišta bile pravovaljane moraju biti donesene natpolovičnom
većinom glasova svih prisutnih članova Vijeća Veleučilišta.

(10) Ako Vijeće Veleučilišta natpolovičnom većinom izglasa nepovjerenje Dekanu u
akademskim pitanjima, obvezno je Upravnom vijeću dostaviti izvješće o razlozima zbog
kojih je nepovjerenje izglasano. Ako, Upravno vijeće odluči odbiti prijedlog Vijeća
Veleučilišta za razrješenje Dekana, Dekan je obvezan izraditi plan rješavanja akademskih
problema koji su navedeni u izvješću Vijeća Veleučilišta. Vijeće Veleučilišta glasuje o
rezultatima provedbe plana.

(11) Vijeće Veleučilišta donosi Poslovnik o svom radu u kojem su pobliže određena pitanja
koja nisu određena Zakonom, odlukom o osnivanju i ovim Statutom.


Članak 27.


(1) Temeljne organizacijske ustrojstvene jedinice Veleučilišta su:

• Upravna koju čini Upravno vijeće
• Upravljačka, koju čine Dekan i Vijeće Veleučilišta
• Izvršna koju čine Prodekan/Prodekani, Voditelji centara i Tajnik Veleučilišta.
• Provedbena koju čine Katedre, Administrativno – pravne ustrojstvene jedinice,

Centri.
(2) Ovlasti i obveze pojedine organizacijske ustrojstvene jedinice pobliže se uređuje

Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu kojeg donosi Upravno vijeće.


VII. ZAPOSLENICI VELEUČILIŠTA


Članak 28.


(1) Na Veleučilištu zaposlenici su nastavnici na nastavnim radnim mjestima, nastavnici i

14/25suradnici, te ostali zaposlenici.
(2) Status zaposlenika iz stavka 1. ovog članka određuje se općim propisima o radu, ako

Zakonom i ovim Statutom nije drukčije određeno.
(3) Nastavu, stručnu i znanstvenu djelatnost na Veleučilištu izvode nastavnici izabrani na

odgovarajuća nastavna i znanstveno-nastavna radna mjesta i suradnici izabrani na
suradnička radna mjesta.

(4) Na stručna radna mjesta zapošljavaju se osobe radi provođenja znanstvenih i stručnih
projekata te održavanja nastave koja ne zahtijeva znanstveni pristup.

(5) Ustroj radnih mjesta nastavnika, znanstvenika, suradnika i drugih zaposlenika uređuje se
Pravilnikom o ustroju Veleučilišta.


Članak 29.


(1) Nastavna radna mjesta na Veleučilištu su: predavač (pred.), viši predavač (v. pred.),

profesor stručnog studija (prof. struč. stud.) i profesor stručnog studija u trajnom izboru
(prof. struč. stud. traj. izb.)

(2) Suradničko radno mjesto na Veleučilištu je asistent.
(3) Uvjeti za izbor, vrijeme na koje se biraju te djelokrug poslova koje obavljaju nastavnici i

Suradnici, te naslovni nastavnici, znanstvenici, te naslovni suradnici/asistenti utvrđeni su
Zakonom i podzakonskim aktima.

(4) Izbor u znanstveno-nastavna radna mjesta i suradnička radna mjesta provodi se u skladu sa
relevantnim Propisima.

(5) Veleučilište može povjeriti izvedbu dijela nastavnog predmeta i stručnjacima bez izbora u
znanstveno-nastavno radno mjesto i naslovni nastavnik (gostujući nastavnik), po postupku
i uz uvjete utvrđene Zakonom.

(6) Ukoliko je ekonomski opravdano, Veleučilište može za izvršenje nekih od radnih zadataka
zaposlenika i osoblja angažirati zaposlenike odnosno osoblje Osnivača (vlasnika).

(7) Osobe zadužene za poslove održavanja prostorija i opreme Veleučilišta čine pomoćno
osoblje.


Članak 30.


(1) S osobama izabranima na radno mjesto nastavnika Veleučilište zaključuje se ugovor o radu

na neodređeno vrijeme, s ili bez obveze provođenja reizbora ili izbora na više radno mjesto.
Veleučilište iznimno u slučajevima predviđenim Zakonom o radu zaključiti ugovor o radu
na određeno vrijeme. Veleučilište može angažirati suradnika, osobu koja nije u radnom
odnosu s Veleučilištem, ako ispunjava kriterije za izbor na znanstveno-nastavno, nastavno
i/ili suradničko radno mjesto.

(2) Suradnik se bira su skladu s odredbama Zakona koji se odnose na izbor nastavnika i/ili
suradnika na slobodno radno mjesto, kao i na izbor na više radno mjesto nastavnika pri
čemu se za izbor naslovnog nastavnika, naslovnog znanstvenika, odnosno naslovnog
suradnika ne raspisuje javni natječaj.

15/25
VIII. PRAVA I OBVEZE NASTAVNIKA, NASLOVNIH NASTAVNIKA I
SURADNIKA


Članak 31.


(1) Obveze nastavnika i suradnika utvrđuju se Zakonom, podzakonskim aktima, ovim Statutom

ili općim aktima Veleučilišta tako da se u okviru 40-satnog radnog tjedna utvrde obveze;
• u različitim oblicima nastave (predavanja, seminari, vježbe, radionice, predviđene

nastavnim programom i planom),
• u individualnim i grupnim konzultacijama, kolokvijima i ispitima,
• u vođenju završnih i diplomskih radova studenata,
• u znanstvenom i stručnom radu,
• u pripremama za nastavu i stalnom obrazovanju i usavršavanju,
• u informiranju i savjetovanju studenata, u radu stručnih i drugih tijela Veleučilišta,
• u sudjelovanju u upravljanju Veleučilištem,
• u obavljanju drugih djelatnosti Veleučilište utvrđenih ovim Statutom.

(2) Nastavnici, suradnici i stručni suradnici podliježu provjeri svoga rada.
(3) Redovita provjera nastavnog rada mora uzeti u obzir i rezultate studentske ankete. Anketa

je anonimna i provodi se prema pravilniku kojeg donosi Vijeće Veleučilišta.


Članak 32.


(1) Nastavnik i suradnik s punim radnim vremenom može preuzeti nastavne, znanstvene i

stručne obveze izvan Veleučilišta samo na temelju pisane suglasnosti Dekana.
(2) Obveze iz stavka 1. ovog članka mogu biti najviše do jedne trećine radnog vremena.
(3) Veleučilište ocjenjuje rad suradnika najmanje jednom godišnje, u skladu s postupkom

utvrđenim općim aktom Veleučilišta.
(4) O ocjeni suradnika odlučuje se rješenjem ili odlukom Dekana. Protiv ovoga rješenja ili

odluke Dekana nije dopuštena žalba, ali može se pokrenuti upravni spor pred nadležnim
upravnim sudom.

(5) Suradniku koji je negativno ocijenjen dvije godine uzastopno danom izvršnosti rješenja
prestaje radni odnos u skladu sa zakonom koji uređuje radne odnose.


Članak 33.


(1) Zaposlenik Veleučilišta, odgovara za povrede svojih radnih obveza te za narušavanje ugleda

Veleučilišta.
(2) Pravilnikom o stegovnoj odgovornosti utvrđuje se sastav stegovnog povjerenstva, stegovna

djela, stegovne sankcije i stegovni postupak.
(3) Stegovna odgovornost utvrđena u stegovnom postupku za posljedicu može imati otkaz

ugovora o radu.
(4) Zaposlenik Veleučilišta može stegovno odgovarati samo za djelo koje je u vrijeme

16/25počinjenja prema Pravilniku o stegovnoj odgovornosti iz stavka (2) ovoga članka bilo
propisano kao stegovno djelo i za koje je bila propisana stegovna sankcija.

(5) Zaposlenici Veleučilišta zbog neizvršavanja obveza te kršenja pravila ponašanja utvrđenih
relevantnim Propisima i ovim Statutom odgovaraju u skladu s općim propisima o radu.


IX. STUDIJI


Vrste studija

Članak 34.

(1) Na Veleučilišta se ustrojavaju i izvode stručni prijediplomski i stručni diplomski studiji

prema studijskim programima i izvedbenom planu studija kojeg donosi Vijeće Veleučilišta
uz suglasnost Upravnog vijeća, a u sklopu sa Zakonom i nakon dobivanja dopusnice za
ustrojavanje i izvođenje studija od Ministarstva znanosti i obrazovanja.

(2) Na Veleučilištu se ustrojava i izvodi stručni prijediplomski studij sigurnosti i stručni
diplomski studij Sigurnosti.

(3) Veleučilište može ustrojavati i druge studije, sukladno svojoj djelatnosti, prema odluci
Upravnog vijeća i Vijeća Veleučilišta. Prije početka izvođenja mora dobiti dopusnicu
nadležnog Ministarstva.

(4) Na Veleučilištu mogu se izvoditi i programi stručnog usavršavanja i cjeloživotnog
obrazovanja. Odluku o njihovom izvođenju donosi Upravno vijeće Veleučilišta na način da
potvrđuje Odluku Vijeća Veleučilišta (ako se radi o programu koji ne donosi ovlašteno
tijelo) odnosno nakon zaprimanja pozitivne odluke ovlaštenog tijela.

(5) Po završetku stručnog prijediplomskog studija odnosno stručnog diplomskog studija stječe
se odgovarajući stručni naziv u skladu sa Zakonom.

Članak 35.

(1) Stručni prijediplomski studij može upisati osoba koja je završila odgovarajući program

srednjoškolskog obrazovanja u trajanju od najmanje četiri godine i položila državnu maturu.
Stručni prijediplomski studij može upisati osoba koja je završila odgovarajući stručni kratki
studij. Uvjete upisa na stručni prijediplomski studij odlukom utvrđuje Veleučilište.

(2) Stručni diplomski studij može upisati osoba koja je završila prijediplomski sveučilišni studij
ili stručni studij.

(3) Iznimno, osoba koja je prije 2010. godine bez položene državne mature završila
odgovarajući program srednjoškolskog obrazovanja u trajanju od najmanje četiri godine u
Republici Hrvatskoj ili osoba koja je završila odgovarajuće obrazovanje u ukupnom trajanju
od 12 godina u inozemstvu, može upisati stručni prijediplomski studij te stručni diplomski
studij u skladu s uvjetima propisanim općim aktom Veleučilišta.


Članak 36.


(1) Stručni prijediplomski studij traje tri godine s punim radnim opterećenjem (najmanje 180

ECTS), sukladno studijskom programu.

17/25(2) Stručni diplomski studij traje dvije godine s punim opterećenjem (120 ECTS) sukladno
studijskom programu.

(3) Stručni diplomski studij u trajanju jedne godine s punim opterećenjem (60 ECTS) može se
izvoditi na Veleučilištu nakon dobivanja dopusnice za ustrojavanje i izvođenje studija od
Ministarstva znanosti i obrazovanja.


Studijski program i izvedbeni plan studija


Članak 37.


(1) Stručni prijediplomski i stručni diplomski studij (dalje u tekstu: studiji) ustrojavaju se i

izvode prema studijskom programu i izvedbenom planu studija.
(2) Studijskim programom utvrđuje se:

• stručni naziv ili koji se stječe završetkom studija
• usklađenost studijskog programa s pripadajućom kvalifikacijom u Registru

Hrvatskog kvalifikacijskog okvira, ako je ista upisana u Registar Hrvatskog
kvalifikacijskog okvira

• uvjeti upisa na studij, uvjeti upisa u idući semestar, trimestar ili studijsku godinu
te uvjeti upisa drugih studijskih obveza

• popis obveznih i izbornih kolegija s naznakom ECTS opterećenja, oblika
izvođenja nastave, sadržaja kolegija, planiranih ishoda učenja i nositelja kolegija

• predviđeni ishodi učenja koji se stječu završetkom studija
• broj upisnih mjesta na studiju
• ustroj i oblik izvođenja nastave
• način provjere stečenih ishoda učenja za svaki kolegij, odnosno drugu studijsku

obvezu i način završetka studija.
(3) Studijski program donosi Veleučilište u skladu s Zakonom i propisima kojima se uređuje

osiguravanje kvalitete u visokom obrazovanju i znanosti.

Članak 38.

(1) Studij se izvodi prema izvedbenom planu studija.
(2) Izvedbenim planom studija definiraju se ustroj i način izvođenja studija u punoj, odnosno

prilagođenoj nastavnoj satnici.
(3) Izvedbeni plan studija donosi Veleučilište prije početka akademske godine.
(4) Izvedbenim planom studija utvrđuju se:

• popis obveznih i izbornih kolegija s naznačenim nastavnicima i suradnicima
• oblici nastave
• jezik izvođenja nastave
• mjesta izvođenja nastave
• početak i završetak te satnica izvođenja nastave
• način polaganja ispita i ostvarivanja studijskih obveza
• ispitni rokovi

18/25• popis ispitne literature
• ostale važne obavijesti o izvođenju nastave.

(5) Izvedbeni plan studija, satnica, raspored polaganja ispitnih rokova i druge informacije
nužne za pohađanje nastave i polaganje ispita objavljuju se studentima prije upisa na studij,
odnosno upisa u idući semestar, trimestar ili studijsku godinu.

(6) Veleučilište općim aktom pobliže utvrđuje pravila o ispitima, prigovoru na ocjenu, o
postupku ponavljanja ispita, sadržaju, obliku i načinu vođenja isprava o ispitima, osiguranju
javnosti na ispitima i pravu uvida u ispitne rezultate.

(7) Studij se u cijelosti može izvoditi poučavanjem uz upotrebu računalnih tehnologija i
interaktivnih nastavnih materijala kojima se osigurava pristup učenju u posebnim uvjetima,
kada su nastavnik i student fizički udaljeni (u daljnjem tekstu: online studij). Online studij
izvodi se na temelju odobrenja Agencije, izdanog u skladu s propisima kojima se uređuje
osiguravanje kvalitete u visokom obrazovanju i znanosti, ako se ishodi učenja studijskog
programa mogu ostvariti poučavanjem na daljinu.

(8) Veleučilište može uspostaviti nastavnu bazu u tijelima državne uprave, jedinici lokalne ili
područne (regionalne) samouprave, drugim državnim tijelima ili drugoj pravnoj osobi radi
redovitog izvođenja praktičnog dijela nastave. Nastavna baza ustrojava se ugovorom o
suradnji koji sadrži:

• naziv i opis studija koji je predmet suradnje
• nastavno opterećenje i oblik izvođenja nastave
• popis zaposlenika koji sudjeluju u izvođenju nastave, s utvrđenim udjelom

rada u nastavi
• način financiranja izvođenja nastave
• druga pitanja važna za izvedbu nastave.

(9) Odlukom Vijeća veleučilišta uglednom inozemnom profesoru (gostujući profesor) može se
povjeriti izvođenje nastave ili dijela nastave iz određenog kolegija.

(10) Odlukom Vijeća veleučilišta može se povjeriti izvođenje dijela nastave iz određenog
kolegija stručnjacima koji ne moraju imati izbor u znanstveno — nastavno radno mjesto ili
naslovnog nastavnika (gostujući nastavnik).


Članak 39.


(1) Studijski program i izvedbeni planovi studija izvode se u akademskoj godini, po semestrima

u trajanju određenom općim aktom Veleučilišta kojim se ureduje sustav studiranja,
sukladno Zakonu i ovom Statutu.

(2) Akademska godina započinje 1. listopada, a završava 30. rujna iduće godine.
(3) Iznimno od stavka (2) ovoga članka, kada je tako utvrđeno izvedbenim planom, nastava

može započeti prije početka akademske godine, ali ne ranije od 1. rujna.

Članak 40.

(1) Nastava na Veleučilištu izvodi se na hrvatskom i/ili engleskom jeziku.


19/25
Članak 41.


(1) Sustav studiranja na Veleučilištu uređuje se općim aktom kojeg donosi Upravno vijeće na

prijedlog Vijeća Veleučilišta, a kojim se pobliže uređuju pravila studiranja prema
studijskom programu i izvedbenom planu studija.


Provjera stečenih ishoda učenja, ispiti i ocjene


Članak 42.


(1) Ostvareni ishodi učenja studenta provjeravaju se i ocjenjuju tijekom nastave i na ispitu te

se unose u odgovarajuću ispravu i evidenciju studenta.
(2) Usmene provjere znanja su javne.
(3) Pisane provjere znanja čuvaju se do kraja akademske godine.
(4) Ishodi učenja ostvareni izvanrednim uspjehom ocjenjuju se ocjenom izvrstan (5), koja

odgovara slovnoj ocjeni A. Ishodi učenja ostvareni natprosječnim uspjehom ocjenjuju se
ocjenom vrlo dobar (4), koja odgovara slovnoj ocjeni B. Ishodi učenja ostvareni prosječnim
uspjehom ocjenjuju se ocjenom dobar (3), koja odgovara slovnoj ocjeni C. Ishodi učenja
ostvareni zadovoljavajućim uspjehom ocjenjuju se ocjenom dovoljan (2), koja odgovara
slovnoj ocjeni D. Ishodi učenja koji nisu ostvareni zadovoljavajućim uspjehom ocjenjuju se
ocjenom nedovoljan (1), koja odgovara slovnoj ocjeni F.

(5) Studijskim programom može se utvrditi da se neki kolegij ocjenjuje opisno. Kolegiji koji
se ocjenjuju opisno ne ulaze u izračun prosjeka ocjena studija.

(6) Studij se u cijelosti može izvoditi poučavanjem uz upotrebu računalnih tehnologija i
interaktivnih nastavnih materijala kojima se osigurava pristup učenju u posebnim uvjetima
kada su nastavnik i student fizički udaljeni (u daljnjem tekstu: online studij). Online studij
izvodi se na temelju odobrenja Agencije, izdanog u skladu s propisima kojima se uređuje
osiguravanje kvalitete u visokom obrazovanju i znanosti, ako se ishodi učenja studijskog
programa mogu ostvariti poučavanjem na daljinu.


Članak 43.


(1) Svaki student ima mentora kojeg određuje Dekan, a koji studentu pomaže u izradi završnog,

odnosno diplomskog rada.

Članak 44.

(1) Pobliže odredbe o ispitima (pisani, usmeni, praktični dio ispita i dr.) i druge važne okolnosti

u svezi ispita, uređuju se općim aktom, kojim se ureduju pravila studiranja.
20/25
Završetak studija


Članak 45.


(1) Stručni prijediplomski studij na Veleučilištu završava polaganjem ispita, izvršenjem drugih

studijskih obveza te izradom i obranom završnog rada ili polaganjem završnog ispita.
(2) Stručni diplomski studij na Veleučilištu završava polaganjem ispita, izvršenjem drugih

studijskih obveza te izradom i obranom diplomskog rada ili polaganjem diplomskog ispita.
(3) Postupak prijave, izrade, obrane i ocjenjivanja završnog odnosno diplomskog rada pobliže

je reguliran odgovarajućim pravilnikom Veleučilišta.


Isprava o završenom studiju


Članak 46.


(1) Nakon završetka prijediplomskog i diplomskog studija studentu se izdaje diploma i

dopunska isprava o studiju.
(2) Diploma i dopunska isprava o studiju su javne isprave koje Veleučilište izdaje temeljem

javne ovlasti, a kojima se potvrđuje da je student završio određeni studij i stekao pravo na
stručni naziv.

(3) Diplomu i dopunsku ispravu o studiju Veleučilištu izdaje bez naknade, na hrvatskom i
engleskom jeziku, u potpisanom i ovjerenom ispisu te u digitalnom obliku.

(4) Oblik i sadržaj diplome i dopunske isprave o studiju ministar utvrđuje pravilnikom.


X. STUDENTI


Status studenta

Članak 47.

(1) Student je osoba koja je upisana na Veleučilište.
(2) Student u redovitom statusu studira u sklopu pune nastavne satnice.
(3) Student u izvanrednom statusu studira u sklopu pune ili prilagođene nastavne satnice.
(4) Status studenta stječe se upisom na Veleučilište i dokazuje se studentskom ispravom koju

izdaje Veleučilište.
(5) Status studenta prestaje:

• završetkom studija
• ispisom sa studija
• isključenjem sa studija u postupku i uz uvjete utvrđene Statutom ili drugim općim aktom

Veleučilišta.
• ako student ne završi studij u roku koji je utvrđen Zakonom.

(6) Oblik i sadržaj studentske isprave ministar utvrđuje pravilnikom.

21/25
Članak 48.


(1) Pravo upisa na studij Veleučilišta imaju pod jednakim uvjetima državljani Republike

Hrvatske i strani državljani koji su ispunili uvjete propisane relevantnim Propisima i ovim
Statutom.


Članak 49.


(1) Studenti Veleučilišta imaju status redovnog ili izvanrednog studenta sukladno Zakonu.
(2) Student upisan u redovitom statusu upisuje u pravilu 60 ECTS bodova u akademskoj godini

u skladu s izvedbenim planom nastave te studira u sklopu pune nastavne satnice.
(3) Student upisan u izvanrednom statusu upisuje u pravilu 30 do 60 ECTS bodova u

akademskoj godini u skladu s izvedbenim planom nastave te studira u sklopu pune ili
prilagođene nastavne satnice.

(4) Troškove studija snose studenti. Na osnovu posebnih ugovora, dio troška ili cijeli trošak
studija mogu snositi ugovorne organizacije ili poslodavci studenata ili fizičke osobe.


Članak 50.


(1) Upis na studij provodi Veleučilište na temelju javnog natječaja objavljenog na mrežnim

stranicama Veleučilišta najkasnije 1. svibnja tekuće godine.
(2) Javni natječaj sadrži broj upisnih mjesta, uvjete upisa, rok za prijavu na natječaj te podatke

o postupku upisa i ispravama potrebnim za upis.

Članak 51.

(1) Odabir pristupnika u natječaju za upis obavlja se putem razredbenog postupka. Razredbeni

postupak utvrđuje se općim aktom Veleučilišta kojim se uređuju pravila studiranja, u skladu
sa Zakonom.


Prava i obveze studenta

Članak 52.

(1) Student ima pravo na:

1. izvedbu studija u skladu s izvedbenim planom studija
2. sudjelovanje u znanstvenom, odnosno stručnom radu
3. slobodu iskazivanja mišljenja i stajališta tijekom nastave i drugih aktivnosti u skladu

s etičkim kodeksom
4. završetak studija u roku kraćem od propisanoga u skladu s kriterijima utvrđenim

općim aktom Veleučilišta
5. besplatno korištenje građe knjižnice te znanstvenih i stručnih izvora na Veleučilištu.
6. pohađanje kolegija s drugog studija u skladu sa studijskim programom
7. izjašnjavanje o kvaliteti nastave i nastavnika najmanje jednom godišnje u sklopu

22/25provedbe unutarnjeg sustava osiguravanja kvalitete
8. pritužbu na povrede prava propisanih ovim Zakonom i općim aktom Veleučilišta.
9. druga prava propisana zakonom, Statutom i drugim općim aktom Veleučilišta.

(2) Student ima obvezu pravodobno izvršavati nastavne i druge obveze na Veleučilištu te
poštovati opće akte Veleučilišta.

(3) Student kategorizirani sportaš koji studira u redovitom statusu, u skladu s općim aktom
Veleučilišta može studirati prema prilagođenim uvjetima pohađanja studija.

(4) Student s invaliditetom, u skladu s općim aktom Veleučilišta, može studirati prema
prilagođenim uvjetima pohađanja studija.

(5) Student u redovitom statusu ima pravo najviše jednom ponavljati svaku studijsku godinu.
(6) Student je obvezan završiti studij najkasnije u roku koji je dvostruko dulji od trajanja

studija.
(7) Stegovna odgovornost studenata utvrđuje se pravilnikom o stegovnoj odgovornosti

studenata koji donosi Veleučilište.


Prava iz studentskog standarda


Članak 53.


(1) Student koji studira u redovitom statusu na Veleučilištu i koji nije u radnom odnosu niti

obavlja samostalnu djelatnost obrta ili drugog slobodnog zanimanja, ostvaruje pravo na
zdravstveno osiguranje, pravo na subvencionirano stanovanje i prehranu, pravo na
obavljanje studentskih poslova u skladu sa zakonom koji uređuje obavljanje studentskih
poslova te pravo na državne stipendije i druge novčane potpore.

(2) Student koji studira u izvanrednom statusu Veleučilišta i koji nije u radnom odnosu niti
obavlja samostalnu djelatnost obrta ili drugog slobodnog zanimanja, ostvaruje pravo na
obavljanje studentskih poslova prema zakonu koji uređuje obavljanje studentskih poslova.

(3) Student s utvrđenim stupnjem invaliditeta koji studira u redovitom statusu ostvaruje
posebna prava iz studentskog standarda u skladu s općim aktom Veleučilišta. Student s
utvrđenom vrstom i stupnjem invaliditeta ostvaruje pravo na prijevoz studenata s
invaliditetom, sukladno Propisima kojim je navedeno pravo regulirano.

(4) Uvjete i način ostvarivanja prava iz ovoga članka pravilnikom utvrđuje ministar.

Evidencije o studentima i polaznicima obrazovnih programa


Članak 54.


(1) Veleučilište elektronički vodi evidencije i zbirke podataka, posebno evidenciju uspješnosti

ostvarenih ishoda učenja studenata te obrađuju prikupljene osobne i druge podatke u svrhu
obavljanja nastavne djelatnosti u informacijskom sustavu visokih učilišta i u pregledniku
studijskih programa, odnosno osiguravaju interoperabilnost evidencija i zbirka podataka te
elektroničko preuzimanje podataka u informacijski sustav visokih učilišta i u preglednik
studijskih programa.

23/25

Mirovanje prava i obveza studenta


Članak 55.


(1) Prava i obveze studenta miruju za vrijeme trudnoće, do godine dana starosti djeteta,

nesposobnosti za rad dulje od tri mjeseca te u drugim opravdanim slučajevima propisanim
zakonom ili općim aktom Veleučilišta.

(2) O obrazloženom zahtjevu za mirovanje prava i obveza s priloženim dokazima Veleučilište
odlučuje rješenjem. Protiv ovoga rješenja može se pokrenuti upravni spor pred nadležnim
upravnim sudom.

(3) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka studentu se produljuje rok za završetak studija za
onoliko vremena koliko je trajalo mirovanje prava i obveza.

(4) Mirovanje prava i obveza studenta detaljno je propisano Pravilnikom o studiranju
Veleučilišta.


XI. JAVNOST RADA


Članak 56.


(1) Rad Veleučilišta je javan.
(2) Veleučilište je dužno pravodobno i istinito obavještavati javnost o obavljanju djelatnosti za

koju je osnovana. Za obavještavanje javnosti Veleučilišta može izdavati periodična glasila,
objavljivati informacije na Internetu, te podnositi izvješća o svojem djelovanju.


Članak 57.


(1) Način obavještavanja javnosti iz prethodnog članka određuje Dekan.


Zaštita tajnosti podataka i zaštita osobnih podataka


Članak 58.


(1) Svi zaposlenici Veleučilišta te osobe koje su s Veleučilištem sklopile ugovor o djelu ili

ugovor o autorskom djelu obvezni su čuvati poslovne tajne Veleučilišta vremenski
neograničeno i nakon prestanka rada ili odnosnog ugovora. Poslovne tajne su podaci,
dokumenti i drugi spisi koji su proglašeni tajnim na temelju zakona ili drugih propisa, koje
neko od tijela Veleučilišta proglasi ili označi kao poslovnu tajnu i/ili nose oznaku Poslovna
tajna. Ne smatra se povredom čuvanja poslovne tajne priopćavanje podataka i isprava koje
se smatraju poslovnom tajnom ako se ti podaci i isprave priopćavaju ili stavljaju na uvid
osobama i tijelima kojima se mogu ili moraju priopćiti na temelju propisa ili ovlaštenja koja
proizlaze iz funkcije koju oni obavljaju.

(2) Veleučilište obrađuje (prikuplja, provjerava, čuva, prenosi i koristi) osobne podatke

24/25potrebne za obavljanje njegove djelatnosti, sukladno Zakonu o provedbi Opće uredbe o
zaštiti osobnih podataka (dalje: ZPGDPR) i UREDBI (EU) 2016/679 EUROPSKOG
PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom
osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage
Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka), (dalje: GDPR).

(3) Veleučilište se obvezuje osobne podatke čuvati kao poslovnu tajnu u skladu sa ZPGDPR-
om i GDPR-om.

Članak 59.

(1) Poslovnom tajnom smatraju se oni podaci i dokumenti čije bi priopćavanje neovlaštenoj

osobi bilo protivno interesima Veleučilišta, te privatni podaci nastavnika, naslovnih
nastavnika, suradnika i studenata.

(2) Isprave i podatke koji predstavljaju tajnu drugim osobama može priopćiti jedino Dekan i
osobe koje on ovlasti.


XII. ZAKLJUČNE ODREDBE


Članak 60.


(1) Opći akt kojim se pobliže uređuju pravila studiranja donijet će se sukladno ovom Statutu u

roku devedeset dana.
Članak 60.a


Autentično tumačenje općih akata Veleučilišta daje tijelo Veleučilišta koje je akt donijelo.


Članak 61.


(1) Donošenjem ovog Statuta prestaje važiti Statut Visoke škole za sigurnost u Zagrebu od 06.

listopada 2022.
Članak 62.


(1) Ovaj Statut potvrđuje Osnivač, a stupa na snagu osmog (8) dana od objavljivanja na

oglasnoj ploči Veleučilišta. Ovaj Statut može se mijenjati samo u pismenom obliku.

Predsjednik Upravnog vijeća Veleučilišta:
dr.sc. Mario Silić


Statut Veleučilišta studija sigurnosti objavljen je na oglasnoj ploči Veleučilišta studija sigurnosti
dana 13. veljače 2023. godine, te je stupio na snagu dana 21. veljače 2023. godine.
25/25
Iz Izmjena i dopune Statuta (KLASA: 602-04/23-03/142, URBROJ: 251-376-05-23-819) od
6. prosinca 2023. godine

Članak 11.

Ove izmjene i dopunu Statuta potvrđuje Osnivač, a stupaju na snagu osmog (8) dana od dana
objave na oglasnoj ploči Veleučilišta.Predsjednik Upravnog vijeća Veleučilišta

dr. sc. Mario Silić

Izmjene i dopuna Statuta Veleučilišta studija sigurnosti objavljene su na oglasnoj ploči
Veleučilišta studija sigurnosti dana 8. prosinca 2023. godine, te su stupile na snagu dana 16.
prosinca 2023. godine.